Slags­mål om dan­ske ubå­de

BT - - NYHEDER -

NA­TO

Det er 12 år si­den, Dan­mark tog si­ne ubå­de ud af ak­tiv tje­ne­ste. Det ske­te, da Sa­e­len og Sprin­ge­ren i novem­ber 2004 strøg kom­man­do­en i Flå­de­sta­tion Fre­de­riks­havn og der­med af­slut­te­de en ae­ra på 95 år som ubå­ds­na­tion. V: Hel­le­re fre­gat­ter Men står det til Ven­stre, kom­mer ubå­de­ne ik­ke til­ba­ge i flå­den.

»Det gi­ver ik­ke no­gen me­ning at få en ubåd,« si­ger Ven­stres for­svarsord­fø­rer Pe­ter Ju­el Jen­sen.

Så hel­le­re nog­le fre­gat­ter, me­ner han. Un­der al­le om­sta­en­dig­he­der bli­ver Dan­mark nødt til at ta­ge Na­to-lan­de­ne i ed først, så man ik­ke fyl­der Øster­sø­en op med ubå­de, der lig­ger og sej­ler i vej­en for hin­an­den.

Den nu­va­e­ren­de af­ta­le om for­sva­ret ud­lø­ber til na­e­ste år, og der­for skal re­ge­rin­gen ha­ve en ny fe­mårig af­ta­le på plads til ef­ter­å­ret. Har lo­vet at øge bud­get­tet DFs for­svarsord­fø­rer Ma­rie Krarup be­grun­der be­ho­vet for dan­ske ubå­de med, Dan­mark skal kun­ne for­sva­re sit eget ter­ri­to­ri­um.

»Ver­den er ufor­ud­si­ge­lig. Man ved ik­ke, hvad der sker. Hvis ik­ke man er i stand til at kun­ne for­sva­re sit eget ter­ri­to­ri­um, kan det gå gru­e­ligt galt. Vi har skre­vet un­der på, at vi vil styr­ke vo­res for­svar sva­ren­de til to pct. af vo­res brut­to­na­tio­nal­pro­dukt, og det gør vi ik­ke. Vi er kun tryg­ge, hvis vi har go­de, sta­er­ke al­li­e­re­de, og det har vi fak­tisk ik­ke, hvis ik­ke vi le­ver op til vo­res af­ta­le,« si­ger Ma­rie Krarup. Lap­pe­løs­nin­ger Den kon­ser­va­ti­ve for­svarsord­fø­rer Ras­mus Jar­lov me­ner, at de 800 mio. kr., re­ge­rin­gen har sat af til de­ling mel­lem po­li­ti, for­svar og ter­r­or­be­ka­em­pel­se i sin 2025-plan, er alt for lidt.

»Det er no­get af en gra­tis om­gang. Det før­ste, der skal gø­res, er at lap­pe hul­ler i for­sva­ret ef­ter kamp­fly-af­ta­len. Den har ef­ter­ladt for­sva­ret i en håb­løs øko­no­misk si­tu­a­tion, for­di der i de na­e­ste ti år ik­ke er pen­ge til ny­anskaf­fel­ser. Der­for gla­e­der det mig, at hver­ken V el­ler Li­be­ral Al­li­an­ce vil mod­sa­et­te sig stør­re for­svars­bud­get,« si­ger Ras­mus Jar­lov. For­svars­mi­ni­ste­ri­ets sam­le­de be­vil­lin­ger på fi­nans­lo­ven for 2016 ud­gør i alt ca. 21 mia. kr. i 2016. Der­med yder Dan­mark 1,17 pct. af brut­to­na­tio­nal­pro­duk­tet på sit for­svar, hvil­ket er langt un­der de 2 pct., som Na­to kra­e­ver. Kun USA, UK, Gra­e­ken­land og Est­land le­ver op til kra­vet. De 21 mia. kr. for­de­ler sig med 11 mia. kr. til løn­nin­ger, it og ejendomme, om­kring 9 mia. kr. til det mi­li­ta­e­re for­svar og en halv mil­li­ard til red­nings­be­red­ska­bet. Ud­gif­ter­ne til de tre va­ern for­de­ler sig med 2,8 mia. kr. til ha­e­ren, 1,2 mia. kr. til flå­den og 1,5 mia. kr. til fly­ve­våb­net. For­sva­rets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste ko­ster år­ligt 827 mio. kr. at dri­ve, og det er na­e­sten dob­belt så me­get som ud­gif­ten til Hjem­me­va­er­net. Hvis man med­ta­ger al­le støt­te­funk­tio­ner til de tre va­ern samt Va­erns­fa­el­les For­svarskom­man­do med til­hø­ren­de myn­dig­he­der og un­der­om­rå­der, fyl­der de en tred­je­del af det sam­le­de mi­li­ta­er­bud­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.