Der­for er der så man­ge ma­er­ke­li­ge ly­de på fly­ve­tu­ren

BT - - NYHEDER -

VEL­KOM­MEN OM BORD man ty­pisk hø­rer om bord på et fly. Og selv om de til ti­der kan ly­de tem­me­ligt ma­er­ke­li­ge i et ut­ra­e­net øre, så er det alt­så helt harm­løs støj, som fo­re­kom­mer me­get of­te på fly.

Og har ne­den­stå­en­de fem for­kla­rin­ger på ly­de ik­ke ku­re­ret din flys­kra­ek, så kan den­ne op­lys­ning må­ske hja­el­pe: Iføl­ge Smit­h­so­ni­an er der stør­re sand­syn­lig­hed for, at du druk­ner i dit ba­de­kar, end at du fal­der ned med et fly.

Her er fem af de 20 ly­de, som umid­del­bart vir­ker mest over­ra­sken­de: 15 mi­nut­ter før ta­keoff

Her hø­res of­te et en­kelt ’ding’. Det er blot en med­del­el­se om, at co­ck­pit­tet vil i kon­takt med be­sa­et­nin­gen. Knir­ken på vej til ta­ke off

På vej fra ga­ten ud til start­ba­nen hø­res der of­te så højlydt knir­ken på fly­et, at man let kan kom­me til at ta­en­ke på, om fly­et vir­ke­lig er i or­den.

Men ba­re ro­lig. Det er helt nor­malt med det knir­ke­ri. Iføl­ge den er­far­ne pi­lot er fly­e­ne nem­lig kon­stru­e­ret så­le­des, at man­ge af de en­kel­te de­le har lidt plads at be­va­e­ge sig på, så de­le­ne nem­me­re er til at skif­te for me­ka­ni­ker­ne. Og det gør alt­så, at fly­et knir­ker. Kort ef­ter ta­keoff

Her hø­res to hur­ti­ge bump fra un­der­si­den af fly­et samt en hvi­nen­de lyd af no­get, der min­der om en pro­pel. Her er der ta­le om larm fra mo­to­rer­ne, der ta­ger godt med luft ind for at kø­le sy­ste­met ned, mens de to bump blot er lan­dings­stel­let, der bli­ver truk­ket op. Bump! Knirk! Bang! Ding! Rum­len

Kort før lan­ding hø­res en rum­len, der ly­der som om, at den kom­mer fra mo­to­ren. Det er dog blot de små flap­per på vin­ger­ne, der bli­ver slå­et ud. Ly­den, der kan få al­le til at skri­ge

Iføl­ge Jo­hn Cox er der en lyd me­re, som fo­re­kom­mer yderst sja­el­dent. Det er en lyd, der min­der om lar­men fra et skud og kal­des

på en­gelsk. Ly­den op­står, når der kom­mer for lidt luft ind i en af jet­mo­to­rer­ne. Det fø­rer til en min­dre til­gang af bra­end­stof til mo­to­ren, hvil­ket alt­så får mo­to­ren til at kom­me med den il­de­vars­len­de lyd.

Som of­test vil alt bli­ve nor­malt igen ef­ter kort tid. Men nog­le gan­ge vil com­pres­sor stall-ly­den kom­me fle­re gan­ge i tra­ek, hvil­ket kan få al­le til at skri­ge på fly­et. Men selv, hvis den på­ga­el­den­de mo­tor skul­le gå ud, er det iføl­ge Jo­hn Cox ik­ke det sto­re pro­blem. Fly­et kan sag­tens fly­ve vi­de­re med kun de re­ste­ren­de mo­to­rer i funk­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.