’ ’

BT - - DEBAT -

er Per­son of the Year-pri­sen aty­pisk i al­les in­ter­es­se - uan­set hvad man tror på den må­de, at den of­te til­de­les per­so­ner, der på, og hvor man kom­mer fra - at man kan le­ve sam­men ik­ke bør ha­ed­res, men hvis ind­fly­del­se har på­vir­ket i fred og for­dra­ge­lig­hed. Hvis man som mus­lim ver­den be­ty­de­ligt. Ek­semp­ler på det­te er, at Sta­lin og fø­ler stør­re fa­el­les­skab med kri­mi­nel­le mus­li­mer, end Hit­ler er kå­ret. På den må­de har Per­nil­le Ver mund man gør med ik­ke-kri­mi­nel­le dan­ske­re, har man i fortjent en no­mi­ne­ring. Men det min ver­den et pro­blem. For så stil­ler un­drer mig, at man­ge an­dre – f.eks. Selv­føl­ge­lig man sig selv uden for det dan­ske fa­el­les­skab. Ab­del Aziz Ma­h­moud – ik­ke er

er kri­mi­nel­le no­mi­ne­ret. For han knok­ler rø­ven ud af buk­ser­ne for at gø­re Dan­mark ind­van­dre­re ik­ke til et me­re be­ha­ge­ligt sted. Men hvis

godt. Men det kan det er Ber­ling­s­kes me­ning, at hen­des politik er til gavn for flest, må det stå man jo ik­ke va­e­re for de­res reg­ning. Så står det en­hver

ue­nig i frit for at kri­ti­se­re det.

I TI­MES MA­GA­ZI­NE

vil hun al­drig i li­vet bli­ve årets dan­sker. Ek­stre­mi­ster på beg­ge flø­je kun­ne al­drig bli­ve det. De gav­ner ik­ke dansk­he­den, men ska­ber split­tel­se i kam­pen mod glo­ba­li­se­rin­gen. Hver ene­ste gang, hun na­ev­ner ind­van­dre­re el­ler flygt­nin­ge, får hun og­så na­evnt or­det »kri­mi­nel­le«. Selv­føl­ge­lig er kri­mi­nel­le ind­van­dre­re ik­ke godt, og der skal gø­res no­get ved, at un­ge ind­van­dre­re ry­ger ud i en kri­mi­nel lø­be­ba­ne. Men det kan man jo ik­ke va­e­re ue­nig i. Det sva­rer til, at Sø­ren Pa­pe si­ger, at vi skal ha­ve fa­er­re ind­brud­sty­ve, som om det er et po­li­tisk sta­te­ment.

I MIN BOG DET MÅ VA­E­RE

vo­res politik er til gavn for flest. Uan­set hvor man kom­mer fra, sy­nes man vel ik­ke, det er en god idé at hol­de hån­den un­der folk, der vold­ta­ger, dra­e­ber el­ler stik­ker folk ned på ga­den, når de kom­mer til Dan­mark. Det må og­så va­e­re til ge­ne for de man­ge ind­van­dre­re, der kla­rer sig rig­tigt godt, når der bli­ver ved med at va­e­re nog­le, som ik­ke respek­te­rer va­er­di­er­ne og lov­giv­nin­gen her i lan­det.

DER­FOR SY­NES JEG,

sam­fund er byg­get på, er fuld­sta­en­dig i strid med det, som man le­ver ef­ter i den mus­lim­ske ver­den. Det vil va­e­re et skridt i den helt for­ker­te ret­ning, hvis vi be­gyn­der at ind­fø­re un­der­tryk­kel­se af kvin­der, vo­res yt­rings­fri­hed el­ler fri­heds­ret­tig­he­der, som vo­res og an­dre ve­st­li­ge sam­fund byg­ger på.

DE VAERDIER, VO­RES

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.