De hol­der liv i kongehuset

BT - - NYHEDER -

POPULARITET Dan­sker­ne er vil­de med kongehuset, og det le­ver og­så om 50 år. Det vi­ser en ny me­nings­må­ling. Af må­lin­gen, der er fo­re­ta­get af Epi­ni­on for DR, frem­går, at 64 pro­cent me­ner, kongehuset sta­dig ek­si­ste­rer om 50 år. Det er isa­er Fre­de­rik og Marys sto­re popularitet, som her slår igen­nem. Men eks­per­ter ad­va­rer om, at par­ret ik­ke har en blan­ko­check, hvad popularitet an­går.

I går var det nøj­ag­tig 12,5 år si­den, Fre­de­rik og Mary sag­de ja til hin­an­den i Kø­ben­havns Dom­kir­ke. Al­le­re­de den­gang var par­rets popularitet i top, og i åre­ne ef­ter er den blot vok­set. Utal­li­ge me­nings­må­lin­ger har vist hen­holds­vis Fre­de­rik el­ler Mary som den mest po­pu­la­e­re per­son i kongehuset. Li­ge ef­ter kom­mer Dan­marks re­gent gen­nem 44 år, dron­ning Mar­gret­he, mens prins Hen­rik og prins Jo­a­chim på skift har ind­ta­get den li­det ef­ter­trag­te­de sid­ste­plads på po­pu­la­ri­tets­må­le­ren.

Den ny­e­ste me­nings­må­lig vi­ser end­vi­de­re, at op­bak­nin­gen til det dan­ske kon­ge­hus er sta­bil. 71 pro­cent går nem­lig ind for, at vi skal be­va­re det dan­ske kon­ge­hus. Men end­nu me­re be­ma­er­kel­ses­va­er­digt er det, at he­le 64 pro­cent tror, at kongehuset sta­dig be­står om 50 år. En til­lid­ser­kla­e­ring At det dan­ske kon­ge­hus er et af de mest po­pu­la­e­re i Eu­ro­pa, er isa­er dron­ning Mar­gret­hes sto­re fortje­ne­ste grun­det den må­de, hun har ud­ført sit vir­ke på. Men gårs­da­gens kob­ber­bru­de­par har be­stemt og­så de­res an­del i, at så man­ge dan­ske­re tror, at kongehuset be­står, selv når Dron­nin­gen og og­så Fre­de­rik og Mary lig­ger i hver sin sarko­fag i Roskil­de Dom­kir­ke. Det un­drer ik­ke kon­ge­hu­s­eks­pert og hi­sto­ri­ker ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Se­ba­sti­an Ol­den-Jør­gen­sen.

»Man skal af­gjort se må­lin­gen som en til­lid­ser­kla­e­ring. Bå­de som et ud­tryk for va­erds­a­et­tel­se og en til­lid­ser­kla­e­ring til dron­ning Mar­gret­he. Men frem for alt til den na­e­ste ge­ne­ra­tion,« me­ner hi­sto­ri­ke­ren.

Selv om kron­prins Fre­de­rik og kron­prin­ses­se Mary er så po­pu­la­e­re, at de na­e­sten ik­ke kan gø­re no­get for­kert i dan­sker­nes øj­ne, så ad­va­rer bå­de hi­sto­ri­ke­ren og kom­mu­ni­ka­tions­eks­per­ten An­na Thy­ge­sen, der er di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et WeDoCom­mu­ni­ca­tion: Po­pu­la­ri­et kan va­e­re flyg­tig.

Og hver­ken Fre­de­rik el­ler Mary har få­et stuk­ket en blan­ko­check i hån­den, når det hand­ler om popularitet.

»Man kan jo se, hvor­dan det gik i Spa­ni­en: Hvis man gør no­get moralsk for­ka­ste­ligt i bre­de kred­se, kan det va­e­re en ri­si­ko­ad­fa­erd,« si­ger Se­ba­sti­an Ol­den-Jør­gen­sen og hen­vi­ser til, at den tid­li­ge­re span­ske kong Ju­an Car­los for et par år si­den måt­te gå af, for­di han hav­de del­ta­get i ulov­li­ge ele­fantj­ag­ter i Afri­ka – og hav­de med­bragt sin el­ske­rin­de på sa­fa­ri­en. Fo­kus på de 29 pro­cent An­na Thy­ge­sen pe­ger på, at kongehuset i ste­det for at ri­de på en po­pu­la­ri­tets­bøl­ge bur­de ven­de blik­ket mod dets mod­stan­de­re.

»Man skal hu­ske på de 29 pro­cent, der fak­tisk ik­ke er su­per­vil­de med kongehuset. Det er fak­tisk dem, kongehuset skal bru­ge de­res kr­udt på, så de bli­ver po­pu­la­e­re hos den del. Dem skal de vir­ke­lig hol­de et vå­gent øje med,« an­be­fa­ler kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ve­ren.

Bå­de kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ve­ren og hi­sto­ri­ke­ren pe­ger og­så på, at øko­no­mi kan va­e­re en ka­ta­stro­fe for de kon­ge­li­ge. Isa­er hvis de kom­mer til at frem­stå som grå­di­ge.

»De kon­ge­li­ge er pri­vil­e­ge­re­de og må ik­ke frem­stå som grå­di­ge. For det kan vi ik­ke li­de,« fast­slår Se­ba­sti­an Ol­den-Jør­gen­sen, mens An­na Thy­ge­sen pe­ger på den sto­re so­ci­a­le for­skel, der er i Dan­mark i dag.

»Der er nog­le, som ik­ke har det så let øko­no­misk. Der­for skal Fre­de­rik og Mary ik­ke la­ve for man­ge mysti­ske øko­no­mi­ske dis­po­si­tio­ner som in­ve­ste­rin­ger, der kan gå dår­ligt. Og så skal de hol­de sig fra overdå­digt frås,« ly­der det.

Sidst, men be­stemt ik­ke mindst, un­der­stre­ger beg­ge eks­per­ter, hvor vig­tigt det er, at de kon­ge­li­ge ’hol­der sig på måt­ten’.

»Vi for­ven­ter og­så af dem, at de har det, som de fle­ste dan­ske­re ik­ke selv kan le­ve op til, nem­lig et sta­bilt fa­mi­li­e­liv. Mo­nar­ki­et bry­der ik­ke sam­men, for­di der er en skils­mis­se i ny og nae, men hvis det bli­ver rig­tig kulørt, som hvis kron­prin­sen bli­ver set på en swin­ger­klub, tror jeg ik­ke, dan­sker­ne vil ac­cep­te­re det,« si­ger Se­ba­sti­an Ol­den-Jør­gen­sen, mens An­na Thy­ge­sen til­fø­jer:

»Der må ik­ke va­e­re for man­ge som Ale­xan­dra.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.