Aeros­mith på Ama­ger

BT - - NYHEDER -

SOMMERKONCERT Aeros­mith-fans kan se frem til, at ro­ck­ban­det med me­re end 100 mil­li­o­ner solg­te al­bum­mer bag sig gi­ver kon­cert i Dan­mark i ju­ni na­e­ste år. Kon­cer­ten bli­ver spil­let i for­bin­del­se med ban­dets far­velt­our, kal­det Aero-Ve­derci Ba­by!, som går til Eu­ro­pa, Rusland og Is­ra­el.

Kon­cer­ten i Dan­mark fin­der sted i Roy­al Are­na på Ama­ger i Kø­ben­havn. Spil­le­ste­det åb­ner først i be­gyn­del­sen af 2017 og kom­mer til at ha­ve plads til op mod 16.000 Aeros­mith-fans.

Det er tre år si­den, at Aeros­mith sidst ga­e­ste­de Eu­ro­pa. Grup­pen har net­op af­slut­tet en tour i Sy­da­me­ri­ka.

For­san­ger Ste­ven Ty­ler si­ger i en pres­se­med­del­el­se:

»Ban­det er ik­ke til at stop­pe li­ge nu, og i Eu­ro­pa vil vi gø­re det, vi er bedst til. ’Let The Mu­sic Do The Tal­king’, ’Li­ving on the Ed­ge’ og lev for at ro­cke end­nu en dag,« si­ger Ste­ven Ty­ler med hen­vis­ning til nog­le af grup­pens stør­ste hits.

De fle­ste ken­der og­så ban­det for hits som ’Du­de Looks Li­ke A La­dy’ og ’Don’t Wan­na Miss A Thing’, der og­så var so­und­tra­ck til fil­men ’Ar­ma­ged­don’. En af ho­ved­rol­ler­ne i fil­men blev spil­let af Liv Ty­ler, som er Ste­ven Ty­lers dat­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.