Sex-re­k­la­me hit­ter

BT - - NYHEDER -

UD AT SE I Spies-re­k­la­me­fil­me­ne ’Do it for Den­mark’ og ’Do it for Mom’ lød bud­ska­bet, at du som dan­sker blev nødt til at ta­ge me­re på fe­rie for at få gang i la­gen­gym­na­stik­ken – og der­med gø­re bå­de din mor og Dan­mark en tje­ne­ste. Fød­sels­ra­ten var nem­lig fal­den­de, lød det fra rej­sesel­ska­bet. Nu har Spies igen la­vet en re­k­la­me­film med sex som om­drej­nings­punkt, og og­så den bli­ver delt vidt og bredt på de so­ci­a­le me­di­er. I kampag­nen ’Do it Fore­ver’ har rej­sesel­ska­bet sat sig et nyt mål for øje. Iføl­ge Spies er fød­sels­ra­ten i va­ekst, men det ser der­i­mod me­re end tra­egt ud med se­xli­vet, når først de små po­der er kom­met til ver­den.

Iføl­ge en un­der­sø­gel­se, Epi­ni­ons Dan­marks­pa­nel har fo­re­ta­get for Spies, har 46 pro­cent af dan­sker­ne min­dre sex med de­res part­ner, ef­ter de har få­et børn. Søl­le to pro­cent har me­re sex ef­ter at va­e­re ble­vet fora­el­dre. Un­der­sø­gel­sen vi­ser og­så, at dan­sker­nes se­xliv da­ler med al­de­ren.

Og Spies er klar med løs­nin­gen på og­så det­te pro­blem: At ta­ge på ekso­ti­ske fe­ri­er for at få gang i amor­i­ner­ne igen. Hyp, og I får ra­bat »Vo­res un­der­sø­gel­se vi­ser, at dan­ske­re uan­set al­der dyr­ker me­re sex, når de ta­ger på fe­rie, end når de er hjem­me i de van­te ram­mer. Her­u­d­over er ekso­ti­ske rej­ser til desti­na­tio­ner langt va­ek som ek­sem­pel­vis Mal­di­ver­ne, Sey­chel­ler­ne el­ler Bar­ba­dos op­lag­te til at dyr­ke hin­an­den og par­for­hol­det, og­så ef­ter at man får børn. Dan­ske par har nem­lig i snit 102 pct. me­re sex med de­res part­ner på en ekso­tisk fe­rie end i hver­da­gen. Og de ekso­ti­ske fe­ri­er er der­med den fe­ri­e­form, hvor ga­ran­tien for sex er størst,« si­ger Jan Ven­del­bo, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Spies, i en pres­se­med­del­el­se.

Der­for til­by­der Spies med kampag­nen ’Do it fore­ver’ en slags fer­ti­li­tets­bonus til de dan­ske­re, som har med­vir­ket til, at fød­sels­ra­ten igen er sti­gen­de. Jo fle­re børn I har, de­sto stør­re ra­bat får I sim­pelt­hen. De na­e­ste 10 år får du ra­bat på ekso­ti­ske fe­ri­er, så der er rig mu­lig­hed for at dyr­ke par­for­hol­det un­der frem­me­de him­mel­strøg i man­ge år frem­over.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.