Hvid ra­cist i Det Hvi­de Hus

Trumps nye top­rå­d­gi­ver va­ek­ker be­kym­ring i he­le ver­den

BT - - NYHEDER - Hen­ning Hø­eg | ho­eg@bt.dk

’Nu har vi bå­de Hit­ler og Ku Klux Klan i Det Hvi­de Hus.’ Så­dan lød ét af man­ge tu­sin­de ind­la­eg, der duk­ke­de op på in­ter­net­tet, ef­ter USAs kom­men­de pra­esi­dent Do­nald Trump nat­ten til i går ud­na­evn­te den ek­stremt høj­re­o­ri­en­te­re­de Ste­ve Ban­non til sin kom­men­de top­rå­d­gi­ver. Nu er Do­nald Trump selv­føl­ge­lig ik­ke Hit­ler, og Ste­ve Ban­non, der som kampag­ne­chef var med til at fø­re Trump til sejr, ej hel­ler med­lem af den be­ryg­te­de ra­ci­sti­ske or­ga­ni­sa­tion Ku Klux Klan. Men selv se­ri­ø­se eks­per­ter fryg­ter den nye, ska­e­ve magt­for­de­ling i Det Hvi­de Hus.

I går sag­de di­rek­tø­ren for rå­det for ame­ri­kansk-is­la­mi­ske for­hold, Ni­had Awad:

»Uan­set hvor­dan man ven­der og dre­jer det, så sen­der ud­peg­nin­gen af Ban­non et foru­ro­li­gen­de bud­skab om, at an­ti­mus­lim­ske kon­spira­tions­te­o­ri­er og hvi­de na­tio­na­li­sters ide­o­lo­gi er vel­kom­ne i Det Hvi­de Hus.«

Og­så An­ne Mørk, der er ad­junkt ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet, me­ner, at der er god grund til be­kym­ring:

»Ste­ve Ban­non lig­ger på den ab­so­lut­te høj­re­fløj i USA, og han er be­ryg­tet for ra­cis­me og an­ti­se­mi­ti­ske hold­nin­ger. Det er li­ge før, at Ku Klux Klan flyt­ter med ind i Det Hvi­de Hus,« si­ger An­ne Ma­erk til Jyl­lands Po­sten.

Volds­mand og ra­cist

Et hur­tigt blik på Ste­ve Ban­nons hi­sto­rie be­kra­ef­ter, at den 62-åri­ge eks-in­ve­ste­rings­eks­pert for ban­ken Gold­mann Sa­chs be­stemt ik­ke er som den gen­nem­snit­li­ge Hvi­de Hus-me­d­ar­bej­der.

Iføl­ge avi­sen The New York Ti­mes har Ban­non va­e­ret i ret­ten for vold imod sin eks­ko­ne, som han og­så tru­e­de til stil­hed un­der en an­den rets­sag. Og som chef for det ek­stremt høj­re­o­ri­en­te­re­de on­li­ne­me­die Breit­bart News var Ste­ve Ban­non an­svar­lig for hi­sto­ri­er om kvin­de­had, an­ti­se­mi­tis­me og ra­cis­me.

F.eks. an­ty­de­de han i Breit­bart News, at or­ga­ni­sa­tio­nen Plan­ned Pa­rent­hood, der for­sy­ner fat­ti­ge ame­ri­kan­ske kvin­der med gra­tis kra­eft­be­hand­ling og sund­he­dun­der­sø­gel­ser, hav­de for­bin­del­se til na­zi-Tys­kland. Han kald­te en po­li­tisk mod­stan­der for en »lidt for magt­fuld jø­de«. Og da gra­es­rod­s­be­va­e­gel­sen Bla­ck Li­ves Mat­ter sid­ste år blom­stre­de op ef­ter gen­tag­ne til­fa­el­de af po­li­ti­vold imod USAs sor­te bor­ge­re, sag­de Bran­non, at »folk ba­re skul­le ta­ge sig sam­men«.

»Bå­de i Ban­nons og i Trumps til­fa­el­de er det of­te ik­ke et spørgs­mål om dét, der bli­ver sagt, men det, der bli­ver an­ty­det. F.eks. op­for­dre­de Do­nald Trump jo ik­ke di­rek­te Ku Klux Klan til at støt­te ham un­der valg­kam­pen, men da det ske­te, und­lod at han at af­vi­se dem. Og der­ved sen­des et sta­er­kt sig­nal om ac­cept af ra­cis­me,« si­ger Ben Sha­piro, der som nu­va­e­ren­de re­dak­tør for Breit­bart News har ar­bej­det di­rek­te sam­men med Ste­ve Ban­non.

»Han er en ha­evn­ger­rig og ube­ha­ge­lig fi­gur. Ban­non er en klo­ge­re ver­sion af Trump: Han er ag­gres­siv og selv­prom­ove­ren­de. Og der­for me­get far­lig,« fort­sa­et­ter Ben Sha­piro. Bor­ger­krig i Det Hvi­de Hus Un­der valg­kam­pen hen­vend­te Do­nald Trump sig som be­kendt til fle­re dybt for­skel­li­ge va­el­ger­grup­per, bl.a. de vre­de ra­ci­sti­ske ele­men­ter, som Ste­ve Ban­non re­pra­e­sen­te­rer.

Men den ex­cen­tri­ske ejen­doms­mil­li­ar­da­er vil­le ik­ke ha­ve vun­det pra­esi­dentval­get uden de gam­mel­dags re­pu­bli­ka­ne­re, der ik­ke fik de­res øn­ske op­fyldt ved at se en me­re tra­di­tio­nel po­li­ti­ker som Marco Ru­bio el­ler Jeb Bush som par­tiets kan­di­dat.

Og for at til­freds­stil­le den fløj ud­na­evn­te Do­nald Trump og­så nat­ten til i går Re­in­ce Pri­e­bus som sin stabs­chef i Det Hvi­de Hus.

Pri­e­bus er som for­mand for den re­pu­bli­kan­ske ko­mité og ven af bå­de Jo­hn McCain og Paul Ry­an, én af de re­pu­bli­ka­ne­re, som Ste­ve Ban­non forag­ter for ik­ke at va­e­re ’høj­re­o­ri­en­te­ret nok’. Han re­pra­e­sen­te­rer man­ge af de tra­di­tio­nel­le stand­punk­ter, som Do­nald Trump un­der valg­kam­pen ka­em­pe­de imod.

Man­ge eks­per­ter un­drer sig over de to mod­sa­t­ret­te­de ud­na­ev­nel­ser.

»Det er, som om at Do­nald Trump med fuldt over­la­eg for­sø­ger at star­te en ny bor­ger­krig i Det Hvi­de Hus. Det er helt ude­luk­ket, at Pri­e­bus og Ban­non kan bli­ve eni­ge om no­get som helst. Og desva­er­re vil Ban­nons ag­gres­sions­form nok over­dø­ve Pri­e­bus’ for­nuft,« si­ger Ry­an Grim fra Huf­fing­ton Post.

Ste­ve Ban­non lig­ger på den ab­so­lut­te høj­re­fløj i USA, og han er be­ryg­tet for ra­cis­me og an­ti­se­mi­ti­ske hold­nin­ger. Det er li­ge før, at Ku Klux Klan flyt­ter med ind i Det Hvi­de Hus An­ne Mørk, Syd­dansk Uni­ver­si­tet Han er en ha­evn­ger­rig og ube­ha­ge­lig fi­gur. Ban­non er en klo­ge­re ver­sion af Trump: Han er ag­gres­siv og selv­prom­ove­ren­de. Og der­for me­get far­lig Ben Sha­piro, re­dak­tør, Brei­bart News, om Ban­non

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.