Be­skyld­ning om chi­ka­ne mod par­ti af­vi­ses

BT - - NYHEDER -

En de­mo­kra­tisk skan­da­le og chi­ka­ne uden li­ge. Na­tio­nal­par­tiets for­mand, Kas­hif Ah­mad, la­eg­ger ik­ke fin­gre­ne imel­lem, når han skal sa­et­te ord på det fak­tum, at fle­re end 20.000 af de va­el­ge­rer­kla­e­rin­ger, par­ti­et har ind­sam­let, er ble­vet fora­el­det.

Men fak­tisk er der ik­ke no­get hver­ken skan­da­løst el­ler mystisk i sa­gen, ly­der det fra So­ci­al- og In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et. Det føl­ger nem­lig di­rek­te af loven, at va­el­ge­rer­kla­e­rin­ger kun er gyl­di­ge i 18 må­ne­der.

Na­tio­nal­par­ti­et me­ner, at det ene og ale­ne skyl­des mi­ni­ste­ri­ets fejl, mang­ler og for­sin­kel­ser. Det af­vi­ser mi­ni­ste­ri­et.

Par­ti­et blev stif­tet i 2014 og har si­den for­søgt at bli­ve op­stil­lings­be­ret­ti­get til Fol­ke­tin­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.