Til­talt for at kal­de jø­der børn af aber og svin

BT - - NYHEDER -

Ankla­ge­myn­dig­he­den ved Fyns Po­li­ti rej­ser til­ta­le mod den dansk imam Mo­ham­med al-Kha­led Samha for at ud­ta­le sig ra­ci­stisk om jø­der i en ta­le, som han holdt i en moské i sep­tem­ber 2014. Det op­ly­ser Fyns Po­li­ti i en pres­se­med­del­el­se.

I ta­len om­tal­te ima­men jø­der som »børn af aber og svin«. Ta­len blev ef­ter­føl­gen­de lagt på in­ter­net­tet af The Ti­mes of Is­ra­el.

Det er iføl­ge Fyns Po­li­ti bl.a. den ud­ta­lel­se, der er bag­grun­den for, at ankla­ge­myn­dig­he­den har valgt at rej­se til­ta­le ef­ter den så­kald­te ra­cis­me­pa­ra­graf.

I ta­len sag­de Samha, at pa­la­esti­nen­se­re ik­ke bør de­le de­res land med jø­der.

»Hvor­dan kan vi og al­le an­dre mus­li­mer med tro i hjer­tet ac­cep­te­re en op­de­ling af Pa­la­esti­na mel­lem pa­la­esti­nen­se­re og en ban­de af jø­der, af­kom fra aber og gri­se,« sag­de ima­men i sin pra­e­di­ken iføl­ge en over­sa­et­tel­se fra en is­ra­elsk or­ga­ni­sa­tion.

Mus­lim­ske ima­mer og le­de­re er tid­li­ge­re ble­vet kri­ti­se­ret for at kal­de jø­der for svins og abers af­kom, hvil­ket iføl­ge dem er en be­skri­vel­se brugt i ko­r­a­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.