Pra­est brug­te de­ment kvin­des mil­li­o­ner: Hun var min mor

BT - - NYHEDER -

BIOLOGISK OPHAV En tid­li­ge­re pra­est er til­talt for på ulov­lig vis at ha­ve aen­dret i den elek­tro­ni­ske kir­ke­bog, så hun kom til at stå som dat­ter af en de­ment kvin­de. En kvin­de, hun sam­ti­dig er til­talt for at ha­ve bed­ra­get for 8,7 mio. kr. mel­lem 2009 og 2013. Den 51-åri­ge kvin­de, der var pra­est ind­til 2013, har er­kendt i Ret­ten i Na­est­ved, at hun har aen­dret op­lys­nin­ger­ne i kir­ke­bo­gen. Men hun på­står, at den ae­l­dre kvin­de er hen­des bi­o­lo­gi­ske mor. Det be­stri­der ankla­ge­myn­dig­he­den dog.

Den til­tal­te forta­el­ler, at hun si­den 1980er­ne har va­e­ret be­kendt med, at den de­men­te kvin­de er hen­des mor. Hun har dog ti­et, da hun er re­sul­ta­tet af et in­cest­for­hold, ly­der det.

»Jeg var ik­ke in­ter­es­se­ret i, at mit egent­li­ge ophav skul­le kom­me til of­fent­lig­he­dens kend­skab,« si­ger hun i Ret­ten i Na­est­ved, der i går tog hul på sa­gen. Vok­se­de op hos bror Den de­men­te kvin­de blev gravid med sin bror, og der­for blev kvin­den over­dra­get ved føds­len, ha­ev­der den til­tal­te. Hun vok­se­de op hos sin far, der er bror til den de­men­te kvin­de, og hans ko­ne.

Det har ik­ke va­e­ret mu­ligt at dna-te­ste i sa­gen, da den de­men­te kvin­de er død. Den til­tal­te var øko­no­misk va­er­ge for den de­men­te kvin­de.

Hun over­før­te iføl­ge til­ta­len gen­nem en år­ra­ek­ke 6,3 mio. kr. fra den de­men­te kvin­des kon­ti til si­ne eg­ne. Jeg vid­ste, at jeg var ene­ar­ving til for­mu­en Des­u­den skal hun ha­ve brugt 2,4 mio. kr. på ind­køb – her­i­blandt køb af et hus til sig selv.

Den til­tal­te for­kla­rer, at pen­ge­ne blev brugt til for­del for den de­men­te kvin­de, og da kvin­den var hen­des mor, hav­de hun og­så ret til at ar­ve, si­ger hun.

»Jeg vid­ste, at jeg var ene­ar­ving til for­mu­en,« sag­de hun i ret­ten.

I pe­ri­o­den, hvor hun over­før­te pen­ge, brug­te hun bl.a. pen­ge på møb­ler, rej­ser, ha­ve­hja­elp, ren­gø­rings­hja­elp, mid­da­ge og kro­be­søg.

Sa­gen fort­sa­et­ter i mor­gen, hvor fle­re vid­ner skal af­hø­res.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.