25 ud­ma­gre­de la­bra­do­rer fjer­net i stor dy­re­va­erns­sag

BT - - NYHEDER -

VANRØGT det godt gen­nem la­en­ge­re tid,« si­ger Hen­rik Bu­choldtz, dy­re­va­erns­chef i Dy­re­nes Be­skyt­tel­se, i en pres­se­med­del­el­se. Ik­ke sik­kert al­le over­le­ver Hun­de­ne er ik­ke ren­li­ge, har al­drig la­ert at gå i snor, og mang­len på mad og vand har be­ty­det, at de ae­der hin­an­dens af­fø­ring pr. au­to­ma­tik. Des­u­den har de ud­sla­et, tand­s­ten, dår­li­ge ører og alt for lan­ge neg­le.

»Vi er hel­di­ge, at al­le har over­le­vet de før­ste da­ge. Fle­re af dem var så un­de­rer­na­e­re­de, at vi fryg­te­de for de­res liv. Nog­le af dem hav­de ik­ke kla­ret en uge til un­der de for­hold. Vi kan ik­ke si­ge med sik­ker­hed end­nu, om al­le kla­rer den, men de har det ef­ter de hår­de om­sta­en­dig­he­der ri­me­ligt,« si­ger Hen­rik Bu­choldtz.

»Nova er ver­dens bed­ste ta­e­ve. Hun er helt ud­ma­gret, na­e­sten kun skind og ben. Hun har gi­vet al sin ener­gi og na­e­ring til si­ne seks hval­pe, som til gen­ga­eld al­le ser ud til at ha­ve det godt,« si­ger han.

Dy­re­nes Be­skyt­tel­se har nu un­der­søgt de man­ge ud­mat­te­de hunde, som nu fodres ot­te gan­ge om da­gen. Na­e­ste skridt bli­ver at få ad­fa­erds­vur­de­ret al­le 25.

»Nog­le af hun­de­ne vir­ker me­get stres­se­de af si­tu­a­tio­nen, hvil­ket og­så smit­ter af på vo­res an­dre dyr. De har al­le brug for ek­stra ple­je og om­sorg li­ge nu, så vi har kaldt ek­stra fri­vil­li­ge ind for at hja­el­pe os,« si­ger Mie Mun­ck, dy­re­pas­ser på Dy­re­nes Be­skyt­tel­ses in­ter­nat i Roskil­de.

Dy­re­nes Be­skyt­tel­se har star­tet en ind­sam­ling til for­del for de van­røg­te­de la­bra­do­rer, men tak­ker pa­ent nej til de man­ge fo­re­spørg­ler om at bli­ve ple­je­fa­mi­lie for hun­de­ne, da de skal bli­ve på in­ter­na­tet, hvor man vil over­vå­ge de­res sund­hed og triv­sel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.