Kul­tur

BT - - KULTUR -

GRAENSELØS KAERLIGHED I 2009 lok­ke­de den tid­li­ge­re Shu-bi-dua-gu­i­ta­rist Mi­cha­el Har­din­ger den 30 år yn­gre Ta­nia Ove­sen med til Los An­ge­les, ef­ter at han hav­de mødt hen­de til en ju­le­kon­cert i Hor­sens, hvor de del­te om­kla­ed­nings­rum. I dag er de gift – og med­lem­mer af det ep-ak­tu­el­le band Sun­set Hip­pies. Så du do­ku­men­tar­ud­sen­del­sen på DR3 for­le­den om Shu-bi-du­as – før­ste – sam­men­brud? No­gen­lun­de sam­ti­dig med brud­det den­gang blev san­ge­r­in­den Ta­nia Ove­sen født. Man­ge år se­ne­re in­vi­te­re­de Har­din­ger hen­de med som san­ger på san­gen ’Kald en spa­de for en spa­de’ – Li­be­ral Al­li­an­ces valgs­ang i 2011. Det var hans sco­re­replik, sim­pelt­hen: ’Vil du ik­ke med til LA?’ Den­gang ar­bej­de­de jeg som sy­geple­jer­ske, så jeg måt­te ind til che­fen og si­ge, at jeg skul­le til Los An­ge­les med Mi­cha­el Har­din­ger

AEg­te­par­ret Ta­nia og Mi­cha­el Har­din­ger er kom­met til Tho­mas Jo­han­sens stu­die fra Fl­o­ri­da, hvor de bor i by­en Clearwa­ter, og gu­i­ta­ri­sten B-Joe er ta­get he­le vej­en fra Kø­ben­havn for at la­ve mu­sik i Stu­die 207. Og det er gå­et for­ry­gen­de godt med mu­sik­ken.

»Man kan sam­le de fi­re bed­ste mu­si­ke­re i ver­den, og så ly­der det af lort, når de spil­ler,« si­ger Mi­cha­el Har­din­ger, der sid­der med sin gu­i­tar og sin frue ved sin si­de i en af stu­di­ets kom­fortab­le so­fa­er. Det klik­ke­de »Det hand­ler om, at man skal ’klik­ke’ med hin­an­den. Det var det, vi gjor­de i Shu-bi-dua, for vi var ik­ke spe­ci­elt go­de til at spil­le. Men det klik­ke­de. Det sam­me sker her. Da vi spil­le­de vo­res de­mo­er, kom der mas­ser af idéer ud af det med det sam­me – og det klik­ke­de.«

De tre mu­si­ke­re har bi­dra­get med hver de­res num­re til Sun­set Hip­pies før­ste ep.

Pro­du­ce­ren Tho­mas Jo­han­sen, der sid­der ved mi­k­ser­pul­ten, spil­ler først et af Ta­nia Har­din­gers num­re, som hed­der ’Meg Ry­an Movie’ og hand­ler om par­for­hold, der ik­ke fun­ge­rer.

»Man­ge drøm­mer om no­get, som ik­ke har ret me­get med vir­ke­lig­he­den at gø­re,« si­ger Ta­nia Har­din­ger på run­gen­de jysk om sin sang, som hun be­skri­ver som pop, der er ble­vet ro­ck­et lidt til af ma­en­de­ne.

»Men så har de set no­get fan­ta­stisk ro­man­tisk på film – tit i Meg Ry­ans film – hvor det he­le en­der godt, og der er en me­ning med det he­le. Men så­dan er vir­ke­lig­he­den jo

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.