Nor­ge er Stål­sat

Det nor­ske fod­bold­for­bund ser Stå­le Sol­bak­ken som kom­men­de land­stra­e­ner, og kur­ti­se­rin­gen er be­gyndt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Las­se Vø­ge | lavg@spor­ten.dk

Der blev na­ep­pe blot talt om lan­grends­ru­ter og får-i-kå­l­op­skrif­ter, da FC Kø­ben­havn­ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken og top­fod­bold­chef i Nor­ges Fot­bal­l­for­bund (NFF), Nils Jo­han Semb, mød­tes til en ’tystys-mid­dag’ i Kø­ben­havn i den for­gang­ne uge. Og­så selv om Stå­le Sol­bak­ken over for nor­ske me­di­er på­står, at der kun var ta­le om en ’hyg­ge­lig sam­men­komst.’

BT er­fa­rer, at NFF har åb­net for ind­le­den­de for­hand­lin­ger, der kan gø­re Sol­bak­ken til Nor­ges na­e­ste land­stra­e­ner – må­ske end­da før hans kon­trakt med de dan­ske me­stre ud­lø­ber i 2018. Spørgs­må­let er dog, om tra­e­ne­ren selv er in­ter­es­se­ret, og om FCK i så fald er til at for­hand­le med.

BT har uden held for­søgt at få en kom­men­tar fra Stå­le Sol­bak­ken og Nils Jo­han Semb.

Men FCK-di­rek­tør An­ders Hørs­holt ud­ta­ler sig så­le­des til avi­sen om spe­ku­la­tio­ner­ne i for­hold til den ef­ter­trag­te­de nord­mand:

»Stå­le er FCK-tra­e­ner. Vi har en af­ta­le frem til som­me­ren 2018, og han er der­for som mini­mum hos os ind­til da, men for­hå­bent­lig og­så la­en­ge­re. Vi har mas­ser af op­ga­ver i Su­per­liga­en og Cham­pions Le­ague for­an os, som vi bru­ger ti­den på i ste­det for at bru­ge den på spe­ku­la­tio­ner. Og an­det end spe­ku­la­tio­ner er det her ik­ke.« Høg­mo er fa­er­dig I 2012 hav­de NFF en un­der­skre­vet af­ta­le med Stå­le Sol­bak­ken om, at han skul­le over­ta­ge lands­hol­det. Men den blev for­pur­ret af Bun­des­liga-klub­ben FC Köln, der køb­te nord­man­den fri af hans lands­holds­kon­trakt for li­ge godt fi­re mil­li­o­ner dan­ske kro­ner. Nu skul­le NFF – iføl­ge BTs op­lys­nin­ger – va­e­re klar til at ko­pi­e­re ty­sker­ne og be­ta­le FC Kø­ben­havn for at løs­ne Sol­bak­ken fra hans kon­trakt.

Ho­vedår­sa­gen til, at spe­ku­la­tio­ner­ne om den 48-åri­ge fod­bold­tra­e­ners frem­tid er blus­set op, skal fin­des i den hor­rib­le nor­ske ind­led­ning på VM-kva­li­fi­ka­tio­nen. Bro­der­fol­ket står ef­ter fi­re kam­pe blot no­te­ret for de tre po­int fra hjem­me­sej­ren over San Ma­ri­no, og det er ef­ter­hån­den blot et spørgs­mål om tid, før den nu­va­e­ren­de land­stra­e­ner, Per-Mat­hi­as Høg­mo, bli­ver bedt om at for­la­de sit sa­e­de.

En an­den grund til, at suc­ce­stra­e­ne­ren igen er in­de i var­men hos NFF og om­vendt, er, at for­bun­det i fe­bru­ar fik ny top­le­del­se. Der op­stod kold luft mel­lem Sol­bak­ken og den tid­li­ge­re le­del­se i for­bin­del­se med for­hand­lin­ger­ne med FC Köln i 2012. Men med an­sa­et­tel­sen af Terje Svend­sen som fod­bold­pra­esi­dent i NFF skul­le tav­len va­e­re vi­sket ren mel­lem par­ter­ne. Stå­le er top­fa­vo­rit Mor­ten Pe­der­sen, fod­bold­kom­men­ta­tor for nor­ske Dag­bla­det, un­der­stre­ger, at FCK-ma­na­ge­ren er nord­ma­en­de­nes fa­vo­rit til at ef­ter­føl­ge Høg­mo på land­stra­e­ner­po­sten.

»Der er in­gen tvivl om, at Nor­ges Fot­bal­l­for­bund øn­sker Stå­le, og at han er første­val­get. In­gen tvivl om det,« si­ger Mor­ten Pe­der­sen, der i sam­me om­ba­e­ring un­der­stre­ger, at NFF skal sa­et­te sin lid til, at Sol­bak­kens af­savn til fa­mi­li­en og hjem­stav­nen bli­ver ud­slags­gi­ven­de.

»Det er de ele­men­ter, som, NFF hå­ber, bli­ver de af­gø­ren­de. At han vil hjem – hvil­ket jeg ved er et vig­tigt ele­ment for Stå­le, der er me­re op­ta­get af fa­mi­lie end pen­ge. Men okay, når man kig­ger på den til­stand, norsk fod­bold er i li­ge for ti­den, må han va­e­re me­get, me­get glad for sin fa­mi­lie, hvis han va­el­ger at ven­de hjem nu.«

Fod­bold­jour­na­list på VG Øyvind Her­re­brø­d­en ser og­så Sol­bak­ken som den ab­so­lut­te topkan­di­dat til job­bet.

»Det hand­ler og­så om, at Stå­le er den ene­ste nor­ske fod­bold­tra­e­ner uden for Nor­ge, som op­le­ver suc­ces i øje­blik­ket. Ron­ny Deila, der har va­e­ret tra­e­ner i Cel­tic, kun­ne og­så ha­ve va­e­ret et bud, men han har net­op skre­vet un­der med Vå­le­ren­ga og er der­for uak­tu­el,« si­ger Øyvind Her­re­brø­d­en og fort­sa­et­ter:

»Til som­mer har Sol­bak­ken va­e­ret fi­re år i FCK i den­ne om­gang, og det er jo ret lang tid for en fod­bold­tra­e­ner. Så det er ik­ke uta­en­ke­ligt, at det – selv­om han har kon­trakt til 2018 – kan va­e­re en mu­lig­hed at få løst ham fra sin kon­trakt til som­mer.«

Han vur­de­rer dog, at et lu­kra­tivt til­bud fra en stor­klub i ud­lan­det kan få Sol­bak­ken på an­dre tan­ker.

»Får han chan­cen i Bun­des­liga­en el­ler en an­den stor liga, vil han ga­ran­te­ret over­ve­je det gan­ske nø­je. For det kan va­e­re hans sid­ste chan­ce for at prø­ve sig af. Men det, som ta­ler for, at han va­el­ger det nor­ske lands­hold til som­mer, er, at han og hans fa­mi­lie – der bor i Nor­ge – har be­stemt, at de skal bo sam­men igen fra og med som­me­ren. Og her vil det va­e­re en­kelt for ham at flyt­te hjem til Ha­mar og over­ta­ge det nor­ske lands­hold.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.