Mis­for­stå­et!

En op­hid­set Åge Ha­rei­de brug­te sit sid­ste pres­se­mø­de in­den kam­pen mod Tjek­ket på en to mi­nut­ter lang op­sang til me­di­er­ne

BT - - VENSKABSKAMP - Ras­mus Dam Ni­el­sen | rasn@spor­ten.dk

Nor­malt er der ik­ke det sto­re ra­masjang over de pres­se­mø­der, der af­hol­des in­den en fod­bold­land­skamp. Tak­tik­ken er på plads. Tra­e­ne­re og spil­le­re vil ik­ke af­slø­re for me­get, og pres­sen har haft fle­re lej­lig­he­der til at stil­le spørgs­mål. Men da lands­hol­det i går hav­de sit sid­ste mø­de med me­di­er­ne in­den af­te­nens op­gør mod Tjek­ki­et, var det an­der­le­des. Helt an­der­le­des. For den dan­ske land­stra­e­ner, Åge Ha­rei­de, hav­de la­est avi­ser den­ne mor­gen, og han var ik­ke til­freds. Han føl­te sig mis­for­stå­et og fejl­ag­tigt ci­te­ret for, at han ik­ke øn­ske­de at spil­le tra­e­nings­kam­pen mod tjek­ker­ne.

Han an­kom med bi­ster mi­ne til det simp­le og halv­tom­me au­di­to­ri­um, hvor en mid­ter­plads ved po­di­et var re­ser­ve­ret til ham og to spil­le­re. Han hil­ste ik­ke, ge­sti­ku­le­re­de ik­ke. Men fik så mi­kro­fo­nen. Ha­rei­des be­tragt­nin­ger Af DBUs pres­se­chef, Ja­cob Wad­land, blev han bedt om en sta­tus på trup­pen, men sag­de i ste­det.

»Jeg har nog­le be­tragt­nin­ger om pres­sen. Jeg vil pra­e­ci­se­re en ting. Det er kom­met frem i pres­sen, at jeg er mod­stan­der af at spil­le mod Tjek­ki­et. Det er jeg ik­ke. Det var en re­flek­sion. Vi blev eni­ge om det i som­mer, at vi skul­le spil­le den­ne kamp, for­di vi har be­hov for en ude­kamp før mø­det med Ru­ma­e­ni­en.«

Som or­de­ne faldt, tog vre­den til.

»Det, jeg sag­de, var, at det var en ugun­stig da­to, da spil­ler­ne har haft me­get pres på sig og man­ge kam­pe. Jeg sag­de ik­ke, at vi ik­ke vil­le spil­le kam­pen, og jeg er slet ik­ke mod­stan­der af kam­pen. Jeg øn­sker den­ne kamp.«

»Jeg hå­ber, at det kom­mer rig­tigt frem, så det ik­ke ba­re er en over­skrift og even­tu­el­le re­flek­sio­ner i en ar­ti­kel la­en­ge­re ne­de.«

Han hav­de me­re. Han vil­le og­så adres­se­re den de­bat, der har va­e­ret om de man­ge af­bud, der er va­el­tet ned over lands­hol­det.

Jeg er for­ban­det over, at pres­sen li­ge plud­se­lig kan skri­ve, hvad den vil. Nu har jeg sagt det, så al­le sik­kert for­står det Åge Ha­rei­de

»Det sam­me ga­el­der spil­le­re og ska­de­de spil­le­re. Jeg er va­el­dig for­bav­set over, at det frem­stil­les som om, spil­ler­ne ik­ke vil spil­le, når de i marts spil­le­de to kam­pe mod Island og Skot­land, og i som­mer rej­ste he­le vej­en til Ja­pan ef­ter at ha­ve spil­let en lang sa­e­son. De vil ab­so­lut va­e­re med her mod Tjek­ki­et. Men vi har ska­der, og det må man respek­te­re. Vi har et an­svar for spil­ler­ne, og pres­sen har an­svar for at skri­ve det kor­rekt og ik­ke spe­ku­le­re i, at folk ik­ke vil spil­le,« sag­de Ha­rei­de.

»Jeg er for­ban­det over, at pres­sen li­ge plud­se­lig kan skri­ve, hvad den vil. Nu har jeg sagt det, så al­le sik­kert for­står det. Og in­gen af vo­res spil­le­re, som er med her­ne­de, har pro­teste­ret over at spil­le den­ne kamp. Al­le vil spil­le for Dan­mark. Det har de va­e­ret rig­tigt dyg­ti­ge til he­le vej­en, fak­tisk.«

Bum. Så blev hår­tør­re­ren sluk­ket. Ef­ter et mi­nut og 49 se­kun­der.

Hvad sta­tus var på trup­pen? Det vid­ste han ik­ke, sag­de han og fast­holdt et sku­len­de blik mod lo­ka­lets til­hø­re­re. Opblød­ning Si­den blød­te han dog en smu­le op og kun­ne op­ly­se, at bå­de Riza Dur­mi­si og Tho­mas Dela­ney delt­og i lands­hol­dets af­slut­ten­de tra­e­ning, ef­ter de søn­dag stod over med hen­holds­vis ma­veon­de og en ska­de i fo­den.

DBUs le­del­se var in­den pres­se­mø­det ble­vet bedt om at for­hol­de sig til Ha­rei­des ud­ta­lel­ser, men di­rek­tør Claus Bret­ton-Mey­er var iføl­ge kom­mu­ni­ka­tions­chef Jakob Høy­er i mø­de he­le da­gen.

Hi­sto­ri­er­ne, Ha­rei­de var sur over, var så­dan nog­le som dem, han i går blandt an­det kun­ne la­e­se i BT. At han egent­lig helst hav­de set, at kam­pen mod Tjek­ki­et ik­ke var ble­vet til no­get. De be­ro­e­de på ci­ta­ter fra et in­ter­view da­gen for­in­den. Hvor­dan, or­de­ne faldt, frem­går af bok­sen her­un­der. DAN­MARK

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.