Kja­ers man­ge mak­ke­re

BT - - TJEKKIET – DANMARK - OMSKIFTELIGT Ras­mus Dam Ni­el­sen | rasn@spor­ten.dk

Når land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de la­ver sin star­top­stil­lin­gen, er Si­mon Kja­er før­ste mand på tav­len. I nord­man­dens ni kam­pe i spid­sen for Dan­mark har an­fø­re­ren kun mis­set en en­kelt halv­leg.

Til gen­ga­eld har der va­e­ret gang i sving­dø­ren om­kring ham. Fem for­skel­li­ge mak­ke­re har Kja­er haft i mid­ter­for­sva­ret. Se­ne­st mod Ka­sak­h­stan var det An­dreas Bjel­land. I dag mod Tjek­ki­et er det Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen.

Re­sul­ta­tet har va­e­ret, at lands­hol­det of­te har haft sva­ert ved at hol­de bu­ret rent. Kun i tre op­gør mod de min­dre hold Lie­ch­tenste­in og Ar­me­ni­en samt Bul­ga­ri­en er det lyk­ke­des.

Al­li­ge­vel af­vi­ser Kja­er, at den sto­re ud­skift­ning har voldt pro­ble­mer.

»Hvem end der spil­ler, lø­ser vi det på bedst mu­lig må­de,« si­ger han og til­fø­jer, at han ik­ke har no­gen fo­re­truk­ken mak­ker. Nye sy­ste­mer Oven i den sto­re ud­skift­ning, som isa­er skyl­des ska­der og kar­ri­e­re­stop, har Kja­er un­der Åge Ha­rei­de skul­let vaen­ne sig til at spil­le sam­men med to i ste­det for ba­re en en­kelt i mid­ter­for­sva­ret i Ha­rei­des 3-5-2-sy­stem. Mod Ka­sak­h­stan var lands­hol­det dog at­ter til­ba­ge i 4-3-3, og Kja­er in­drøm­mer, at han fø­ler sig bed­re til­pas i den for­ma­tion.

»Det har jeg spil­let stort set he­le min kar­ri­e­re, men som jeg har sagt tid­li­ge­re, har jeg fuld for­stå­el­se for og kan sag­tens se lo­gik­ken og for­de­len i at skif­te sy­stem. Det er nemt at skri­ve, at vi nu gjor­de det rig­tig godt med fi­re mål mod Ka­sak­h­stan, og at det er det, vi skal spil­le, men det er ik­ke al­tid så sort/ hvidt.« Sam­me ana­ly­se har Åge Ha­rei­de. »Vi har spil­let 4-3-3 på en må­de, 4-4-2 på en må­de, og vi har spil­let 3-5-2. 3-5-2 al­ler­mest. Der­for har vi en flek­si­bi­li­tet, der gør, at vi kan skif­te, hvis det er nød­ven­digt. Sam­ti­dig har vi et grund­sy­stem, der ud­nyt­ter, at vi har man­ge dyg­ti­ge mid­ter­for­sva­re­re og og­så spil­le­re, som kan ope­re­re på kan­ten,« si­ger han. Ik­ke den sto­re for­skel »Si­mon (Kja­er, red.) har fun­ge­ret godt uan­set, hvil­ken mand han har haft ved si­den af sig og uan­set, hvor­dan vi har spil­let. Han er ru­ti­ne­ret, og så la­en­ge vi spil­ler ud fra et zo­ne­prin­cip, er der ik­ke den sto­re for­skel på, om vi spil­ler med tre el­ler fi­re.«

»Ene­ste sto­re for­skel er, at vi får ind­la­egs­po­si­tio­ner la­ve­re i ba­nen med 3-5-2. Det var der­for, vi la­ve­de om til 4-3-3 i Par­ken, så vi fik hø­je­re kan­ter. Så vi kom­mer til at va­ri­e­re det ud fra, hvem vi mø­der.«

Iføl­ge Åge Ha­rei­de er bå­de 4-3-3og 3-5-2-for­ma­tio­nen in­de i hans over­vej­el­ser til af­te­nens kamp.

Hvem end der spil­ler, lø­ser vi det på bedst mu­lig må­de Si­mon Kja­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.