Jan Bech kan bli­ve ene­e­jer af Brønd­by

BT - - ALKA SUPERLIGA -

Hvis du har ak­tier i Brønd­by, vil du få et til­bud om at sa­el­ge dem til Jan (Bech An­der­sen, red.). Så­dan er reg­ler­ne Jes­per Jør­gen­sen, di­rek­tør i Brønd­by IF STA­ERK MAND An­der­sen, hvis eje­ran­del sti­ger yder­li­ge­re, så han ef­ter den nye emis­sion kom­mer op på at eje 39,7 pro­cent af Brønd­by IF. In­den emis­sio­nen eje­de Jan Bech 26,47 pro­cent af ak­tier­ne i klub­ben.

For­di Jan Bech nu bli­ver så do­mi­ne­ren­de, er han for­plig­tet til at til­by­de al­le an­dre ak­tio­na­e­rer i Brønd­by at kø­be de­res ak­tier.

»Hvis du har ak­tier i Brønd­by, vil du få et til­bud om at sa­el­ge dem til Jan. Så­dan er reg­ler­ne,« for­kla­rer Brønd­bys ad­m­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jes­per Jør­gen­sen, der ud­ta­ler sig på klub­bens veg­ne.

Jes­per Jør­gen­sen vil dog ik­ke kom­men­te­re mu­lig­he­den for, at Brønd­by kan kom­me til kun at ha­ve én al­te­jen­de ak­tio­na­er frem­over. Til­freds med re­sul­ta­tet Hvis al­le Brønd­by-ak­tio­na­e­rer mod for­vent­ning skul­le gå den vej og øn­ske at sa­el­ge til Jan Bech, ven­ter der rig­man­den en stør­re ud­skriv­ning. Det af­ha­en­ger selv­føl­ge­lig af hvil­ken kurs, han til­by­der at kø­be ak­tier­ne til. Til den no­mi­nel­le kurs på 0,50 kro­ner pr. ak­tie vil det ko­ste Jan Bech An­der­sen i om­eg­nen af 85 mil­li­o­ner kro­ner, hvis samt­li­ge ak­tio­na­e­rer vil sa­el­ge de­res ak­tier til ham.

Jes­per Jør­gen­sen ser på re­sul­ta­tet af ak­tie­ud­vi­del­sen med til­freds­hed, og­så selv om man på for­hånd var ga­ran­te­ret at få til­ført 100 mil­li­o­ner kro­ner. Det be­løb var ga­ran­te­ret ved hja­elp af for­håndstilsagn, og man hav­de åb­net for, at der kun­ne bli­ve solgt så man­ge nye ak­tier, at Brønd­by vil­le få til­ført 140 mil­li­o­ner kro­ner, men så stor in­ter­es­se var der ik­ke.

»De 100 mil­li­o­ner kro­ner skal i før­ste om­gang bru­ges til at af­vik­le ga­eld. Det be­ty­der, at vi får et stort plus i for­hold til vo­res lik­vi­di­tet. I de se­ne­ste år har vi brugt fi­re mil­li­o­ner på ren­ter og ot­te mil­li­o­ner på at af­dra­ge på ga­el­den, så det gør en for­skel, der kan ma­er­kes,« fast­slår Brønd­bys di­rek­tør. In­ve­ste­rin­ger til gla­e­de for fans En del af pen­ge­ne – op til 10 mil­li­o­ner kro­ner – bli­ver og­så brugt på det, der be­teg­nes som ’in­ve­ste­rin­ger til gla­e­de for pu­bli­kum og sponso­rer’. Der er dog ik­ke ta­le om nye spil­le­re, der skal for­sta­er­ke trup­pen, for­kla­rer Jes­per Jør­gen­sen.

»Nej, det sport­s­li­ge vil ik­ke bli­ve på­vir­ket. Vi fort­sa­et­ter med vo­res Stra­te­gi 6.4,« fast­slår Jes­per Jør­gen­sen og hen­vi­ser til den plan, som man lan­ce­re­de tid­li­ge­re i år.

Her er det over­ord­ne­de mål at ska­be øko­no­misk ba­lan­ce i fod­bold­for­ret­nin­gen Brønd­by og for at gø­re det, er det nød­ven­digt at fo­re­ta­ge en øko­no­misk op­brems­ning, så der frem­over bli­ver in­ve­ste­ret fa­er­re mid­ler i nye og dy­re spil­le­re, selv om man sta­dig som mini­mum skal i mester­skabs­slut­spil­let i år og de kom­men­de to sa­e­so­ner, in­den man i 2019/20 løf­ter bar­ren og for­ven­ter at kom­me ud i Eu­ro­pa.

I ste­det skal man nu va­el­ge mel­lem de ini­ti­a­ti­ver, som man på for­hånd har be­slut­tet, at de sid­ste 10 mio. kr. skal spen­de­res på. Det kan va­e­re en for­bed­ring af Vil­fort-lo­un­gen, et nyt pu­bli­kums­om­rå­de syd for sta­dion, in­ve­ste­rin­ger, som gør det mu­ligt at ved­li­ge­hol­de ba­nen bed­re, en renove­ring af par­ke­rings­plad­sen, etab­le­ring af en ny ma­te­ri­el­hal el­ler an­dre for­bed­rin­ger af fa­ci­li­te­ter­ne på sta­dion.

»Hvis vi skul­le gen­nem­fø­re al­le de na­evn­te til­tag, er vi langt over de 10 mil­li­o­ner, så der må vi pri­o­ri­te­re. Og der­til er vi ik­ke kom­met end­nu,« si­ger di­rek­tø­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.