Hyl­des i New York Ti­mes

Søn­derjy­ske-tra­e­ner Jakob Mi­chel­sen kun­ne i går se sig selv be­skre­vet som tra­e­ner for ’Dan­marks Lei­ce­ster’ i en af ver­dens mest kend­te avi­ser

BT - - ALKA SUPERLIGA - ’VERDENSKENDT’ Flem­m­ing Brandt | flb@spor­ten.dk

Lidt op­takt til NFL-kam­pen mel­lem det lo­ka­le hold New York Gi­ants og Cin­cin­na­ti Ben­gals. En nyhed om, at Frank Lampard for­la­der New York Ci­ty FC ved års­skif­tet. Og så et in­ter­view med Jakob Mi­chel­sen.

Det var et ud­pluk af ud­bud­det af sports­hi­sto­ri­er på New York Ti­mes’ hjem­mesi­de i går. En af ver­dens mest kend­te og vel­renom­me­re­de avi­ser hav­de sim­pelt­hen af­sat spal­te­plads til den 36-åri­ge søn­derjy­de, der tak­ket va­e­re sid­ste års sølv­me­dal­jer med kro­nisk un­der­tip­pe­de Søn­derjy­ske og ef­ter­føl­gen­de Eu­ro­pa Le­ague-del­ta­gel­se i re­kord­fart har eta­be­le­ret sig i top­pen af det hjem­li­ge tra­e­ner­hie­rar­ki.

Han var ble­vet in­ter­viewet af den an­er­kend­te en­gel­ske jour­na­list Rory Smith, der har en for­tid på bå­de The In­de­pen­dent og The Ti­mes, in­den han skif­te­de til den ame­ri­kan­ske avis for at skri­ve om soc­cer. Smith hyl­der i ar­tik­len Søn­derjy­ske som ’Dan­marks Lei­ce­ster’, selv om det ik­ke blev til et mester­skab, og forta­el­ler om Mi­chel­sens lynkar­ri­e­re som fod­bold­tra­e­ner, der er gå­et via ung­doms­fod­bold i Tøn­der, Sko­v­bak­kens kvin­de­hold og si­den Aar­hus-klub­bens ma­end, in­den han via Ho­bro og Ski­ve end­te i Søn­derjy­ske, uden no­gen per­son­li­ge er­fa­rin­ger som spil­ler på højt ni­veau. En kar­ri­e­re, der kom­bi­ne­ret med ry­et som en skarp tak­ti­ker, har gi­vet ham til­nav­net ’Mi­ni-Mourin­ho’.

Jakob Mi­chel­sen forta­el­ler, hvor­dan in­ter­viewet kom i stand:

»Vo­res pres­se­af­de­ling i Søn­derjy­ske blev kon­tak­tet af jour­na­li­sten, og som jeg si­ger ja til så man­ge an­dre jour­na­li­ster, sag­de jeg og­så ja til ham. Han kom ef­ter en for­mid­dagstra­e­ning i be­gyn­del­sen af den­ne må­ned og in­ter­viewe­de mig.« Om­ta­le ska­der ik­ke I in­ter­viewet si­ger Mi­chel­sen, at det må­ske nok kan gi­ve job­mu­lig­he­der, hvis man er et kendt navn, men man bli­ver hur­tigt gen­nem­sku­et, hvis man ik­ke har no­get at by­de på.

»At ha­ve et kendt navn åb­ner nog­le dø­re. Men man kan ha­ve det stør­ste navn, og hvis man så er en rin­ge tra­e­ner, mi­ster spil­ler­ne respek­ten for dig ef­ter 10 mi­nut­ter. Hvis man ik­ke selv har spil­let, må man byg­ge sit navn op. Men hvis de ting, man la­ver, er go­de, får man respekt i lø­bet af 10 mi­nut­ter,« si­ger den Tøn­der­fød­te tra­e­ner blandt an­det om vej­en til sin nu­va­e­ren­de po­si­tion i dansk fod­bold og af­slø­rer, at han har få­et job­til­bud fra klub­ber i Po­len og Sve­ri­ge.

Jour­na­li­sten ser Mi­chel­sens lynkar­ri­e­re som et tegn på det åb­ne sind, der pra­e­ger de dan­ske klub­ber, når de fin­de nye Vo­res pres­se­af­de­ling i Søn­derjy­ske blev kon­tak­tet af jour­na­li­sten, og som jeg si­ger ja til så man­ge an­dre jour­na­li­ster, sag­de jeg og­så ja til ham. Han kom ef­ter en for­mid­dagstra­e­ning i be­gyn­del­sen af den­ne må­ned og in­ter­viewe­de mig Jakob Mi­chel­sen ch­eftra­e­ne­re, og sam­men­lig­ner Dan­mark med den ty­ske Bun­des­liga, hvor 29-åri­ge Juli­an Na­gels­mann står i spid­sen for Hof­fen­heim og i øv­rigt var den yng­ste ch­eftra­e­ner no­gen­sin­de i den bed­ste ty­ske ra­ek­ke, da han blev an­sat i fe­bru­ar i år. Mi­chel­sen ta­ger den ny­fund­ne in­ter­na­tio­na­le an­er­ken­del­se med stoisk ro. At va­e­re i spal­ter­ne på ’the news­pa­per of record’ frem for BT la­der ik­ke til at va­e­re så for­skel­ligt for suc­ce­stra­e­ne­ren. Og dog. For Jakob Mi­chel­sen ved godt, at så­dan et in­ter­view kan va­e­re med til at ska­be end­nu me­re op­ma­er­k­som­hed uden for lan­dets gra­en­ser blandt de klub­ber, der kun­ne fri­stes til at an­sa­et­te en ung, ta­lent­fuld tra­e­ner. »Det er pra­e­sta­tio­ner­ne in­de på ba­nen – el­ler i mit til­fa­el­de uden­for – der gi­ver nye mu­lig­he­der. Men me­di­er­ne spil­ler selv­føl­ge­lig og­så en rol­le, og det her ska­der selv­føl­ge­lig ik­ke,« si­ger Jakob Mi­chel­sen med et bredt smil, der ty­de­ligt for­nem­mes gen­nem te­le­fo­nen.

FO­TO: CLAUS FISKER

Midt i det hi­sto­ri­ske ame­ri­kan­ske pra­esi­dentvalg og kon­se­kven­ser­ne der­af hav­de New York Ti­mes i går og­så fun­det plads til et in­ter­view med en – for ame­ri­ka­ner­ne – ukendt dansk fod­bold­tra­e­ner, Søn­derjy­skes Jakob Mi­chel­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.