Bendt­ners nye

Ni­ck­las Bendt­ners ma­na­ger i Not­ting­ham Fo­rest, Phi­lip­pe Mon­ta­ni­er, forta­el­ler til BT, at dan­ske­ren har få­et en helt unik rol­le i klub­ben

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ELSKET I NOT­TING­HAM her, og vi var me­get til­fred­se med hans ni­veau og hans men­ta­li­tet. Vi så ik­ke no­get pro­blem,« si­ger Mon­ta­ni­er

Som fransk­man­den selv er in­de på, fejl­er Bendt­ners cv ab­so­lut in­tet. Men no­get, dan­ske­ren al­drig har prø­vet, er, at va­e­re en af de stør­ste spil­le­re på hol­det. Det er han i Fo­rest, og der­for har an­gri­be­ren få­et et helt nyt an­svar af den fran­ske ma­na­ger.

»Han er en af mi­ne kap­ta­j­ner på hol­det. Jeg har fi­re-fem for­skel­li­ge kap­ta­j­ner på hol­det, og nog­le gan­ge snak­ker jeg med dem, når jeg vil ha­ve no­get in­for­ma­tion om hol­det, el­ler når der skal tra­ef­fes en vig­tig be­slut­ning. Der er Ni­ck­las en stor del af det, og al­le sto­ler på ham, for­di han vi­ser en god at­ti­tu­de bå­de på og uden for ba­nen,« af­slø­rer Mon­ta­ni­er. Snart til­ba­ge Mon­ta­ni­er er op­ti­mi­stisk om­kring at få dan­ske­ren til­ba­ge igen, ef­ter han har va­e­ret ude si­den mid­ten af ok­to­ber. Bendt­ner har genop­tra­e­net hjem­me i Kø­ben­havn i pe­ri­o­der, hvor han har va­e­ret un­der fy­si­o­te­ra­pe­ut Tho­mas Jør­gen­sens vin­ger. Jør­gen­sen ta­ger sig of­te af de sto­re dan­ske stjer­ner og har la­en­ge haft For­mel 1-kø­re­ren Ke­vin Magnus­sen blandt kli­en­ter­ne. En af­ta­le, Mon­ta­ni­er sag­de god for.

»Ja, det var helt fint med mig, for­di han har tra­e­net godt med sin egen fy­si­o­te­ra­pe­ut. Jeg sto­ler på Ni­ck­las, og jeg ved, det er gå­et godt, for han er kom­met til­ba­ge i god form. Og jeg er me­get glad for hans ind­sats i Dan­mark,« ly­der det fra Fo­rest-che­fen, der me­ner, at den­ne uge gi­ver fle­re svar på Bendt­ners til­stand.

»Han be­gynd­te at lø­be i sid­ste uge. Og jeg tror, at han i den­ne uge kan tra­e­ne med bol­den. Dog end­nu ik­ke sam­men med re­sten af hol­det. Vi får at se skridt for skridt, men jeg er op­ti­mi­stisk, for­di han er sta­erk og har ar­bej­det me­get hårdt i den se­ne­ste uge. Jeg hå­ber, at han er klar in­den for to uger, men det er sva­ert at si­ge et pra­e­cist tids­punkt. Det kom­mer an på krop­pens re­ak­tion. Vi ved nok me­re i slut­nin­gen af den­ne uge.« En pres­set mand? Det er in­gen hem­me­lig­hed, at Not­ting­ham Fo­rest i den se­ne­ste lan­ge tid har va­e­ret en klub om­ga­er­det af en vis uro. Den nu­va­e­ren­de ejer, Fawaz Al Ha­sawi, er ret så upo­pu- 14. sep­tem­ber: 17. sep­tem­ber: 20. sep­tem­ber: 24. sep­tem­ber: 27. sep­tem­ber: 1. ok­to­ber: 14. ok­to­ber: la­er blandt klub­bens fans, og han gjor­de sig se­ne­st be­ma­er­ket ved at va­e­re gen­stand for en stør­re ar­ti­kel i det vel­renom­me­re­de me­die The Gu­ar­di­an, der be­skrev, hvor­dan spil­ler­ne i klub­ben var tra­et­te af for­sin­ke­de bonus­ud­be­ta­lin­ger.

I øje­blik­ket for­hand­ler han med et ame­ri­kansk konsor­ti­um om et salg af klub­ben, og lo­ka­la­vi­sen Not­ting­ham Post me­ner, at det vil ko­ste Mon­ta­ni­er job­bet, da en ny ejer vil sa­et­te sit eget hold. Des­u­den har re­sul­ta­ter­ne hel­ler ik­ke va­e­ret pran­gen­de fra fransk­man­dens si­de.

Fra Ni­ck­las Bendt­ners de­but i Not­ting­ham Fo­rest 14. sep­tem­ber til an­kel­ska­den 14. ok­to­ber spil­le­de hol­det syv kam­pe, og Bendt­ner fik spil­le­tid i al­le syv kam­pe. Ro­t­her­ham-Not­ting­ham F. 2-2 (Cham­pions­hip) - skif­tet ind og spil­le­de 31 min. Not­ting­ham F.-Norwich 1-2 (Cham­pions­hip) - skif­tet ind og spil­le­de 31 min. Not­ting­ham F.-Ar­se­nal 0-4 (EFL Cup) - star­te­de in­de og spil­le­de 80 min. Sh­ef­fi­eld W-Not­ting­ham F. 2-1 (Cham­pions­hip) - skif­tet ind og spil­le­de 13 min. Not­ting­ham F.-Ful­ham 1-1 (Cham­pions­hip) - star­te­de in­de, spil­le­de 89 min. og score­de til 1-0 Bri­stol Ci­ty-Not­ting­ham F. 2-1 (Cham­pions­hip) - skif­tet ind og spil­le­de 14 min.

Not­ting­ham F.-Bir­m­ing­ham 3-1 (Cham­pions­hip) - star­te­de in­de og spil­le­de 57 min.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.