Tag ham til­ba­ge, Åge!

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OPFORDRING Det er ef­ter­hån­den la­en­ge si­den, at Ni­ck­las Bendt­ner se­ne­st trak den dan­ske lands­hold­strø­je over ho­ve­d­et. Vi skal helt til­ba­ge til de to EM­play­of­f­kam­pe mod Sve­ri­ge i novem­ber sid­ste år for at fin­de Bendt­ner i den dan­ske lands­hold­strup. Den­gang var det med Mor­ten Ol­sen som land­stra­e­ner, og ef­ter at Åge Ha­rei­de er kom­met til, har Bendt­ner end­nu ik­ke va­e­ret med i trup­pen.

I for­å­ret blev han in­vi­te­ret af Ha­rei­de til at tra­e­ne med re­sten af lands­holds­spil­ler­ne, da nord­man­den vil­le se ham an. Der hav­de Bendt­ner end­nu ik­ke fun­det en ny klub ef­ter bru­det med Wol­fsburg, og der­for vil­le nord­man­den se bort fra an­gri­be­ren, ind­til han igen fik spil­le­mi­nut­ter i be­ne­ne.

Spil­le­mi­nut­ter har dan­ske­ren el­lers få­et i Not­ting­ham Fo­rest, og Bendt­ner ud­tal­te og­så i sid­ste uge, at han hav­de reg­net med at va­e­re med igen i land­skam­pe­ne mod Ka­sak­h­stan og Tjek­ki­et, hvis han ik­ke var ble­vet ska­det. Snart til­ba­ge Bend­ters ma­na­ger i Fo­rest, Phi­lip­pe Mon­ta­ni­er, er og­så over­be­vist om, at Bendt­ner snart er at fin­de på det dan­ske lands­hold igen, når han er kom­met til­ba­ge fra sin ska­de.

BT har tid­li­ge­re be­skre­vet, hvor­dan DBU har va­e­ret i kon­takt med sta­ben i Not­ting­ham for at hø­re til Bendt­ners fy­si­ske form, men der har ik­ke va­e­ret no­get di­rek­te te­le­fo­nopkald fra Åge Ha­rei­de til Phi­lip­pe Mon­ta­ni­er, forta­el­ler sidst­na­evn­te selv.

»Nej, han har ik­ke kon­tak­tet mig end­nu. Jeg tror, at må­let for Ni­ck­las er stil­le og ro­ligt at for­bed­re sig. Han er me­get fo­ku­se­ret på sit ar­bej­de på ba­nen, og der­for er pri­o­ri­te­ten li­ge nu for ham at spil­le godt for Fo­rest. Der­ef­ter bli­ver lands­hol­det en na­tur­lig kon­se­kvens af det,« spår Bendt­ners chef. Bendt­ners hjer­te­barn At lands­hol­det er en stor ting for Bendt­ner, har va­e­ret sva­ert ik­ke at la­eg­ge ma­er­ke til for ma­na­ge­ren.

»Jeg kan vir­ke­lig ma­er­ke på ham, at lands­hol­det be­ty­der me­get for ham. Han for­tal­te mig da og­så, at lands­hol­det er en hjer­tesag for ham. Jeg sag­de der­for til ham, at den bed­ste må­de at kom­me til­ba­ge på det dan­ske lands­hold på er at spil­le godt for Fo­rest. Det fo­ku­se­rer han på, og selv­føl­ge­lig blev han sat til­ba­ge i sit lands­holdsco­me­ba­ck på grund af ska­den, men så­dan er fod­bold. Han er me­get po­si­tiv selv når, der som nu har va­e­ret pro­ble­mer med an­k­len.«

»Ja, men nu er jeg ik­ke land­stra­e­ner, så jeg ken­der ik­ke så me­get til hans kon­kur­ren­ter i an­gre­bet, men jeg kan kun si­ge, at jeg – li­ge­som le­del­sen her i Fo­rest – er me­get glad for Ni­ck­las. Han er me­get pro­fes­sio­nel. Jeg er sik­ker på, at hvis han fort­sa­et­ter med at høj­ne sit ni­veau og hja­el­pe Fo­rest, kom­mer han på lands­hol­det.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.