Så gi’r han nok en lil­le en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OT­TE MIO. KR. RI­GE­RE knap ot­te mil­li­o­ner go­de, dan­ske kro­ner.

Der­for er hu­mø­ret og­så højt hos Dan­marks gol­f­dren­ge­røv lidt over en uge se­ne­re, da BT fan­ger ham på en te­le­fon­for­bin­del­se til Du­bai. Det aen­drer we­e­ken­dens re­sul­tat­ma­es­si­ge skuf­fel­se ved Ned­bank Golf Chal­len­ge i Syd­afri­ka ik­ke på. Gla­e­den over spil­let, der skaf­fe­de sej­ren i Tur­kish Air­li­nes Open i An­ta­lya, fyl­der mest, si­ger han, men den enor­me check ta­ger han ger­ne med. En ny, gla­mourøs sport­s­vogn skal man dog ik­ke for­ven­te med det sam­me.

»Jeg har en bil i Lon­don og en la­ek­ker lej­lig­hed, så der bli­ver ik­ke no­gen Fer­ra­ri li­ge nu,« gri­ner han og fort­sa­et­ter:

»Det var selv­føl­ge­lig en stor pra­e­mie­check, og det er da et dej­ligt plus ud over sej­ren, men jeg har ik­ke rig­tig ta­enkt på, om jeg skal ud og ha­ve no­get,« si­ger han, men på­pe­ger, at der nok kan bli­ve til lidt ek­stra ju­le­ga­ver – og for­ment­lig og­så en glad af­ten.

»Der bli­ver må­ske en lil­le fest, når sa­e­so­nen er slut. Det kan godt va­e­re, jeg skal ud og fejre det lidt.« Jag­ter ny ja­ck­pot Ef­ter et år, som un­der­vejs bød på skuf­fel­ser ved fle­re Ma­jor-tur­ne­rin­ger og en mis­set Ry­der Cup-del­ta­gel­se, er der da og­så al mu­lig grund til at fejre den sa­e­so­n­af­slut­ning, som har sendt ned­t­u­re­ne i bag­grun­den og ef­ter­ladt mund­vi­ge­ne opad. Nu er op­ti­mis­men stor, og det har øget tro­en på et nyt stort re­sul­tat i den kom­men­de we­e­kends sa­e­so­n­af­slut­ning på Eu­ro­pe­an Tour: DP Wor­ld Tour Cham­pions­hip i Du­bai, hvor der li­ge­le­des er sto­re mil­li­on­pra­e­mi­er på spil.

Thor­b­jørn Ole­sen er klar til at jag­te en ny ja­ck­pot.

»Vo­res fi­na­le er på ba­ne, jeg ken­der rig­tig godt og har tra­e­net me­get på. Jeg har før va­e­ret op­pe at snu­se STØR­STE PRAEMIER til et top­re­sul­tat i tur­ne­rin­gen, så jeg hå­ber, jeg i år kan kom­me op at spil­le med om de helt sto­re pla­ce­rin­ger,« si­ger 26-åri­ge Thor­b­jørn Ole­sen, som af go­de grun­de har den fri­ske sejr i Tyr­ki­et helt op­pe i top­pen af sin li­ste over stør­ste re­sul­ta­ter.

»Det at vin­de er det stør­ste. Og­så stør­re end at bli­ve num­mer seks i Ma­sters (Thor­b­jørn Ole­sens sto­re gen­nem­brud i 2013, red.), selv om Ma­sters er en stør­re tur­ne­ring. Dun­hill (sid­ste års sejr i Al­fred Dun­hill Links Cham­pions­hip, red.) lig­ger og­så rig­tig højt på min li­ste på grund af det tids­punkt, sej­ren kom på, og for­di den bli­ver spil­let på St. An­drews, men tur­ne­rin­gen i Tyr­ki­et er en del af vo­res Fi­nal Four-se­ri­es og en af de stør­ste tur­ne­rin­ger, der er.«

We­e­ken­den vil vi­se, om Ole­sen snart kan jub­le over en ny tri­umf. Uan­set hvad har han no­get at fejre. Han har i hvert fald råd til det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.