Skan­der­borg ra­ser over be­slut­ning om om­kamp

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HAL­LØJ MED HALURET Skan­der­borg Hånd­bold for­ven­ter at ap­pe­le­re Dansk Hånd­bold For­bunds di­sci­pli­na­er­ud­valgs be­slut­ning om, at hol­dets kamp mod TTH Holste­bro skal spil­les om. År­sa­gen til om­kam­pen er, at di­sci­pli­na­er­ud­val­get har gi­vet TTH Holste­bro med­hold i den pro­test, sid­ste sa­e­sons sølvvin­de­re ned­lag­de umid­del­bart ef­ter de to holds mø­de for to uger si­den. Pro­te­sten gik på, at koks med haluret i Gråkja­er Are­na i Holste­bro gav Sil­ke­borg 10-12 se­kun­ders ek­stra tid med bol­den, som ga­ester­ne brug­te til at ud­lig­ne til 23-23, ef­ter ti­den var ud­lø­bet.

Den be­slut­ning har le­del­sen i Skan­der­borg dog sva­ert ved at for­stå. For­mand Jens Chri­sten­sen for­ven­ter, at klub­ben in­den for de kom­men­de da­ge vil an­ke dom­men.

»Vi har truf­fet en be­slut­ning om at an­ke, men vi har li­ge nu en rå­d­gi­ver til at se på al­le aspek­ter­ne, før vi ta­ger det en­de­lig skridt,« si­ger han.

Pro­ble­met med haluret op­stod iføl­ge TV2 Sport, der har få­et ind­sigt Vo­res på­stand er, at pro­ble­mer­ne med haluret ik­ke har aen­dret kam­pens ud­fald med fri­ka­stet. Her blev ti­den sat til­ba­ge til 59:43.

»Di­sci­pli­na­e­rin­stan­sen fin­der så­le­des, at fejl­en med den mang­len­de kor­rek­tion af spil­le­ti­den (tid­tag­nin­gen) har haft af­gø­ren­de be­tyd­ning for kam­pens re­sul­tat,« lød af­gø­rel­sen der­for.

Den af­gø­rel­se er Skan­der­borg ik­ke enig i.

»Vo­res på­stand er, at pro­ble­mer­ne med haluret ik­ke har aen­dret kam­pens ud­fald,« si­ger Jens Chri­sten­sen og til­fø­jer:

»Vo­res spil­le­re var­me­de bol­den i fle­re se­kun­der, før vi skød på mål, for at und­gå en si­tu­a­tion, hvor Holste­bros spil­le­re kom på bol­den.«

Skan­der­borg-for­man­den me­ner, at op­gø­rets dom­mer og ob­ser­va­tør tog stil­ling til pro­ble­met med haluret al­le­re­de un­der kam­pen.

»Der er jo op­sat nog­le ram­mer for kam­pe­ne, så de kan af­gø­res på kamp­da­gen. Dom­mer­ne har et an­svar, og når det ga­el­der tid­tag­ning, er det ob­ser­va­tø­rens an­svar. Det her fo­re­gik ik­ke i et split­se­kund. Der var 10 mi­nut­ters pau­se i kam­pen, hvor man fra ob­ser­va­tør- og dom­mer­si­de over­ve­je­de, hvad der skul­le ske.«

Fri­sten for at ap­pel­le­re af­gø­rel­sen er på fre­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.