Det sag­de Ha­rei­de

BT - - VENSKABSKAMP -

På et pres­se­mø­de søn­dag på Ho­tel Hilt­on i Prag ud­tal­te Åge Ha­rei­de sig til bå­de BT, Jyl­lands-Po­sten, Ritzau og Ek­stra Bla­det, der stod sam­let om land­stra­e­ne­ren og tal­te om den fo­re­stå­en­de test­land­skamp mod Tjek­ki­et.

På et tids­punkt un­der den sam­ta­le bli­ver land­stra­e­ne­ren spurgt til, hvor­for Chri­sti­an Erik­sen hav­de få­et lov at rej­se hjem, og i lø­bet af det svar be­va­e­ger han sig ind på, at der er gan­ske få da­to­er at ta­ge af, hvis man ger­ne vil ha­ve en tra­e­nings­kamp i ka­len­de­ren. Or­de­ne faldt som føl­ger:

»Vi ved og­så, at da­to­er­ne er vig­ti­ge, for hvis vi ik­ke be­nyt­ter dem, bli­ver der fa­er­re og fa­er­re kam­pe for lands­hol­de­ne. Der er man­ge, der ik­ke be­nyt­ter dem. Da jeg snak­ke­de med DBU, så jeg helst, at vi ik­ke spil­le­de her.« Hav­de du helst set land­skam­pen mod Tjek­ki­et ik­ke blev spil­let?

»Ja. Jeg ved, hvor pro­ble­ma­tisk det kan va­e­re i den her pe­ri­o­de. Vi går ind i slut­fa­sen af Cham­pions Le­ague, hvor du skal kva­li­fi­ce­re dig vi­de­re. Na­e­ste dob­belt­da­to er marts. Der kom­mer vi hel­ler ik­ke til at spil­le to kam­pe, for­di tur­ne­rin­gen er på vej ind i en af­slut­ten­de fa­se.«

»Det er en af­ta­le med Tjek­ki­et. Vi har en mu­lig­hed for at spil­le der, hvis vi vil. Vi kan ik­ke si­ge nej, når Tjek­ki­et spør­ger, om vi vil spil­le.« DBU har ik­ke va­e­ret ak­tiv. DBU har få­et en fo­re­spørgsel fra Tjek­ki­et? »Ja, DBU har få­et en fo­re­spørgsel. Det er så­dan, det fo­re­går. Så dis­ku­te­res det med mig, og så si­ger jeg: Okay så spil­ler vi. Vi har brug for kam­pen.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.