Skal hun va­e­re USAs pra­esi­dent?

Li­ge nu spe­ku­le­res der i, hvil­ke pla­ner Mi­chel­le Oba­ma har. Man­ge hå­ber, at hun er klar til en po­li­tisk kar­ri­e­re

BT - - NYHEDER - Pe­ter Øl­holm Hans­son | phan@bt.dk

Jeg har al­drig va­e­ret USAs for­hen­va­e­ren­de før­ste­da­me før. Men jeg vil al­tid va­e­re en­ga­ge­ret i at tje­ne of­fent­lig­he­den Mi­chel­le Oba­ma

Spe­ku­la­tio­ner­ne om frem­ti­den for USAs af­gå­en­de før­ste­da­me Mi­chel­le Oba­ma er man­ge. Nu forta­el­ler hun selv om si­ne tan­ker i et stort in­ter­view. Un­der den ny­ligt over­stå­e­de ame­ri­kan­ske pra­esi­dentvalg­kamp har 52-åri­ge Mi­chel­le Oba­ma ind­ta­get en mar­kant po­si­tion. Hun har holdt me­dri­ven­de ta­ler og af­fy­ret sy­le­spid­se an­greb mod den se­ne­re vin­der Do­nald Trump.

Fak­tisk har før­ste­da­men gen­nem de se­ne­ste ot­te år gjort sig så be­ma­er­ket, at et stort spørgs­mål be­gynd­te at cir­ku­le­re i of­fent­lig­he­den. Har Ba­ra­ck Oba­mas hu­stru ind­ledt rej­sen mod Det Ova­le Kon­tor og tit­len som pra­esi­dent i USA?

Selv har Mi­chel­le Oba­ma af­vist, at hun går ef­ter po­sten, og det sam­me har folk ta­et på hen­de. Men det er ik­ke til at over­se, at fru Oba­ma har po­si­tio­ne­ret sig selv i valg­kam­pen i alt fra un­der­hold­ningsshow til den gla­di­a­to­ra­re­na, som Do­nald Trump og Hil­lary Cl­in­ton ind­til for en uge si­den ka­em­pe­de in­da­edt i til sid­ste blod­s­drå­be.

Det er dog sta­dig uklart, hvad Mi­chel­le Oba­ma skal la­ve, når ti­den som før­ste­da­me rin­der ud.

Kom­pe­ten­cer og ta­len­ter

Ma­ga­si­net Vou­ge fulg­te Mi­chel­le Oba­ma ta­et til­ba­ge i sep­tem­ber, og det er der kom­met et stort in­ter­view ud af, som net­op er of­fent­lig­gjort. Her forta­el­ler Mi­chel­le Oba­ma blandt an­det om si­ne over­vej­el­ser om den tid, der ven­ter, når hun og Ba­ra­ck Oba­ma of­fi­ci­elt for­la­der Det Hvi­de Hus i Was­hin­g­ton fre­dag den 20. ja­nu­ar 2017:

»Jeg vil bru­ge sam­me til­gang til det, som da jeg kom her­til. (Det Hvi­de Hus, red.). Jeg ved det ik­ke, før jeg er der. Jeg har al­drig va­e­ret USAs for­hen­va­e­ren­de før­ste­da­me før. Men jeg vil al­tid va­e­re en­ga­ge­ret i at tje­ne of­fent­lig­he­den og det of­fent­li­ge liv.

Jeg har al­tid følt mig me­get le­ven­de, når jeg har kun­net bru­ge mi­ne kom­pe­ten­cer og ta­len­ter til at hja­el­pe an­dre men­ne­sker. Jeg sover bed­re om nat­ten, og jeg er lyk­ke­li­ge­re. Så vi vil kig­ge på de om­rå­der, jeg har ar­bej­det med. Spørgs­må­let er, hvor­dan jeg en­ga­ge­rer mig i de om­rå­der fra en ny plat­form. Jeg kan ik­ke si­ge det li­ge nu, for vi kan ik­ke bru­ge ret me­get tid på at vur­de­re til­bud og idéer, for­di vi sta­dig er i gang med at af­slut­te tin­ge­ne her,« si­ger hun til Vou­ge.

Der­med va­el­ger ad­vo­ka­tud­dan­ne­de Mi­chel­le Oba­ma hver­ken at åb­ne el­ler luk­ke dø­re til mu­li­ge op­ga­ver i frem­ti­den.

Sik­kert er det dog, at fa­mi­li­en Oba­ma bli­ver i Was­hin­g­ton, når Do­nald Trump er flyt­tet ind i Det Hvi­de Hus. Fak­tisk flyt­ter de kun tre ki­lo­me­ter va­ek til et ka­em­pe­hus på Bel­mont Ro­ad. Her kom­mer fa­mi­li­en til at bol­tre sig på 762 kva­drat­me­ter for­delt på ni va­e­rel­ser, ot­te ba­de­va­e­rel­ser og to køk­ke­ner. Hu­set fra 1928 har en va­er­di af 40 mil­li­o­ner kro­ner, men Ba­ra­ck og Mi­chel­le Oba­ma har an­gi­ve­ligt valgt at le­je ejen­dom­men.

Døtre­ne

»Vi bli­ver et par år me­re i Was­hin­g­ton D.C., så Sasha (Oba­mas yng­ste dat­ter, red.) kan bli­ve fa­er­dig med sko­len,« har Ba­ra­ck Oba­ma tid­li­ge­re sagt til CNN.

15-åri­ge Sasha går på den pri­va­te sko­le Sidwell Fri­ends i Was­hin­g­ton og er i gang med sit an­det år i high school. Oba­ma-par­rets ae­ld­ste dat­ter, Ma­lia på 18, flyt­ter ef­ter alt at døm­me hjem­me­fra na­e­ste år for at stu­de­re på uni­ver­si­te­tet.

Mi­chel­le og Ba­ra­ck Oba­ma har va­e­ret gift si­den 1992.

Oba­ma-fa­mi­li­en har le­jet et ka­em­pe hus i Was­hin­g­ton, ik­ke langt fra Det Hvi­de Hus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.