Jo­int­fa­brik af­slø­ret

HA-ro­ck­er blandt ni an­hold­te ef­ter fund af 140.000 jo­ints på Chri­sti­a­nia

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Kongs­gaard Ni­el­sen | cnie@bt.dk

Da­gens ak­tion be­kra­ef­ter blot, at det er or­ga­ni­se­re­de kri­mi­nel­le, der står bag has­hsal­get i Pus­her­stre­et Dan­nie Ri­se, le­der af Kø­ben­havns Po­li­tis Task For­ce Pus­her­stre­et

Der fin­des na­ep­pe et sted i lan­det, hvor det li­ge nu er me­re ri­si­ka­belt at va­e­re i be­sid­del­se af hash end på Chri­sti­a­nia. Ik­ke de­sto min­dre har en stør­re grup­pe af kri­mi­nel­le dri­stet sig til at op­fø­re en de­ci­de­ret jo­int­fa­brik på Frista­den.

Det kun­ne Kø­ben­havns Po­li­ti i går af­slø­re, da det ef­ter en la­en­ge­re­va­ren­de ef­ter­forsk­ning lyk­ke­des at op­trev­le et stør­re net­va­erk af per­so­ner med ro­ck­er­re­la­tio­ner, der gennem halvan­den må­ned har pro­du­ce­ret me­re end 140.000 jo­ints til at sa­el­ge på Pus­her­stre­et.

Tirs­dag mid­dag an­holdt Kø­ben­havns Po­li­ti ni per­so­ner i for­bin­del­se med røm­nin­gen af jo­int­fa­brik­ken. De er al­le sig­tet for at ha­ve del­ta­get i og med­vir­ket til at pro­du­ce­re de man­ge jo­ints.

Pro­duk­tion i skur

Iføl­ge po­li­ti­et ud­gjor­de et skur på Chri­sti­a­nia jo­int­fa­brik­ken, og det er po­li­tiets op­fat­tel­se, at fa­brik­kens me­d­ar­bej­de­re er un­der le­del­se af per­so­ner med til­knyt­ning til Hells An­gels og AK81.

En af de an­hold­te er en 30-årig dansk mand, som er fuld­gyl­digt med­lem af Hells An­gels No­mads. Her­u­d­over har po­li­ti­et an­holdt yder­li­ge­re en mand på 30 år med til­knyt­ning til Hells An­gels. De re­ste­ren­de syv per­so­ner er ma­end i al­de­ren 19-61 år, der al­le har re­la­tio­ner til den or­ga­ni­se­re­de has­hhan­del i Pus­her­stre­et.

Po­li­ti­et jag­ter end­nu et an­tal per­so­ner, der har va­e­ret en del af jo­int­pro­duk­tio­nen.

»Da­gens ak­tion be­kra­ef­ter blot, at det er or­ga­ni­se­re­de kri­mi­nel­le, der står bag has­hsal­get i Pus­her­stre­et, og i det­te til­fa­el­de for­sy­ner sa­el­ger­ne i Pus­her­stre­et med fa­er­di­grul­le­de jo­ints,« si­ger vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Dan­nie Ri­se, der le­der Kø­ben­havns Po­li­tis Task For­ce Pus­her­stre­et.

»Vi har og­så kun­net kon­sta­te­re, at sel­ve pro­duk­tio­nen fo­re­går på Chri­sti­a­ni­as om­rå­de og er sty­ret af per­so­ner fra Hells An­gels. Vi hå­ber selv­føl­ge­lig, at den­ne ak­tion, li­ge­som de an­dre, der er ret­tet mod den åben­ly­se has­hhan­del i Pus­her­stre­et, pres­ser de kri­mi­nel­le i en så­dan grad, så det bli­ver sva­e­re­re og sva­e­re­re for dem at dri­ve de­res kri­mi­nel­le for­ret­ning.«

Ra­zzi­a­er i he­le Stor­kø­ben­havn

Tirs­dag ef­ter­mid­dag gen­nem­før­te po­li­ti­et ransag­nin­ger af 15 for­skel­li­ge adres­ser i Stor­kø­ben­havn. En af adres­ser­ne var Hells An­gels No­mads’ klubhus i Sil­jan­ga­de på Ama­ger. Un­der ransag­nin­ger­ne blev der fun­det pen­ge, som po­li­ti­et mista­en­ker stam­mer fra narkosalg. Der blev og­så fun­det par­ti­er af narko­ti­ka, stik­vå­ben, ana­bol­ske ste­roi­der og re­me­di­er til frem­stil­ling af jo­ints.

De an­hold­te vil her til for­mid­dag bli­ve frem­stil­let i grund­lovs­for­hør med krav om va­re­ta­egts­fa­engs­ling.

CHRI­STI­A­NIA der fik Nord­lys-sa­gens hø­je­ste straf­fe, har iføl­ge BTs re­search adres­se på Chri­sti­a­nia. En del af dem bor i ny­renove­re­de og at­trak­ti­ve lej­lig­he­der med al­ta­ner og tag­ter­ras­ser. Eks­klu­sivt liebha­ve­ri Man kan ik­ke eje en bo­lig på Chri­sti­a­nia. Bo­li­ger­ne er le­jer­bo­li­ger, der bli­ver for­delt på fa­el­les­mø­der. Hvad en lej­lig­hed på Chri­sti­a­nia vil­le ko­ste, hvis den blev sat til salg, er sva­ert at vur­de­re. Iføl­ge Laust Far­ver, der er pres­se­ansvar­lig hos bo­lig­por­ta­len Bo­liga.dk, vil­le lej­lig­he­der­ne for­ment­lig lig­ge i den helt dy­re en­de.

»Nog­le af de dy­re­ste lej­lig­he­der i Kø­ben­havn er dem, der bli­ver solgt på Chri­sti­ans­havn. Hvis der til­med er al­tan el­ler li­ge­frem tag­ter­ras­se, som er en sja­el­den­hed i Kø­ben­havn, ta­ler vi om eks­klu­sivt liebha­ve­ri,« si­ger Laust Far­ver.

Den tid, hvor Chri­sti­a­nia be­stod af fug­ti­ge slum­e­jen­dom­me og fal­de­fa­er­di­ge røn­ner, er for la­engst for­bi. I dag er ho­ved­par­ten af byg­nin­ger­ne renove­ret. Lej­lig­he­der er slå­et sam­men på tva­ers af eta­ger, der er byg­get sto­re al­ta­ner, byg­nin­ger har få­et en ek­stra eta­ge, og på ta­ge­ne fin­des et Chri­sti­a­nia be­stå­en­de af sto­re, åb­ne ter­ras­ser med ud­sigt over Chri­sti­ans­havns vol­dan­la­eg.

Un­der ransag­nin­ger i pushernes bo­li­ger på Chri­sti­a­nia har po­li­ti­et kon­fi­ske­ret de­sig­ner­sto­le, PH-lam­per og dy­re ma­le­ri­er. Istands­a­et­tel­sen af lej­lig­he­der­ne har og­så haft po­li­tiets in­ter­es­se. Un­der Nord­lys­sa­gen frem­lag­de an­kla­ge­myn­dig­he­den f.eks. en syns- og skøn­ser­kla­e­ring der vi­ste, at en pus­hers lej­lig­hed var ble­vet renove­ret ind­ven­digt for ca 1,2 mio. kr. og ud­ven­digt for 700.000 kr.

Pus­he­ren for­tal­te i ret­ten, at han hav­de til­ført byg­nin­gen tre kar­nap­per samt en tag­ter­ras­se, og at han hav­de renove­ret fle­re an­dre lej­lig­he­der i ejen­dom­men. Hvor pen­ge­ne til den om­fat­ten­de renove­ring kom fra, er uklart.

BTs gen­nem­gang vi­ser, at nog­le af de bedst istand­s­at­te ejen­dom­me hu­ser sta­dens hår­de­ste pus­he­re. Det dre­jer sig blandt an­det om byg­nin­ger­ne Pant­heon, Karls­vog­nen og Fre­dens Ark.

I sidst­na­evn­te har mindst fi­re af de døm­te has­hhand­le­re fra Nord­lys­sa­gen bo­pa­el. Blandt dem en 40-årig tid­li­ge­re dømt has­hhand­ler, der er sig­tet for at hand­le hash sam­men med Mesa Hodzic den af­ten 30. au­gust, da be­tjen­te­ne blev skudt. Sky­de­ri­et fandt sted for­an Fre­dens Ark.

Set ude­fra lig­ner Fre­dens Ark en slum­e­jen­dom, men fle­re kil­der op­ly­ser til BT, at pushernes lej­lig­he­der er top­renove­re­de ind­ven­digt. Et kig om på bag­si­den vi­ser, at en­kel­te lej­lig­he­der er ud­sty­ret med sto­re al­ta­ner, ter­ras­ser og vin­del­trap­per. Vold og vå­ben­be­sid­del­se Til trods for at pus­her­ne bor blandt fre­de­li­ge chri­sti­a­nit­ter, har man­ge af dem har utal­li­ge dom­me for has­hhan­del, vold og vå­ben­be­sid­del­se.

Pus­her­ne, der bor på Chri­sti­a­nia, er re­pra­e­sen­te­ret på bå­de Chri­sti­a­ni­as fa­el­les­mø­der og om­rå­de­mø­de­r­ne, hvor det be­slut­tes, hvem der flyt­ter ind på Chri­sti­a­nia. Med en bo­lig på Chri­sti­a­nia føl­ger et sa­er­ligt pri­vil­e­gie: ret­ten til at dri­ve en has­h­bod i Pus­her­stre­et. Iføl­ge Chri­sti­a­ni­as reg­ler skal ’klip­pe­ren’ i en has­h­bod va­e­re bo­sat på Chri­sti­a­nia. Klip­pe­ren for­stås som den per­son, der ska­e­rer klum­pen ud til has­hkun­den og ta­ger imod pen­ge­ne. An­dre rol­ler i has­hhand­len, så­som at hol­de vagt og trans­por­te­re hash, kan va­re­ta­ges af an­dre uden bo­pa­el på frista­den. In­ter­nt på Chri­sti­a­nia har der va­e­ret rejst en dis­kus­sion om, hvor­vidt per­so­ner har få­et bo­pa­el el­ler pro for­ma-adres­se på Chri­sti­a­nia, ale­ne for at de ar­bej­de­de som klip­pe­re i frista­dens has­h­bo­der. An­dre ak­tø­rer Selv­om man­ge af de døm­te i Nord­lys-dom­men er chri­sti­a­nit­ter, kan der dog sag­tens va­e­re an­dre ak­tø­rer i Pus­her­stre­et, si­ger Dan­nie Ri­se, der er le­der af Kø­ben­havns Po­li­tis Task For­ce Pus­her­stre­et.

»I Nord­lys har vi må­l­ret­tet ef­ter­forsk­nin­gen be­stem­te bo­der, og det er kor­rekt, at man­ge af de døm­te er chri­sti­a­nit­ter. Det er ik­ke ens­be­ty­den­de med, at der ik­ke fin­des an­dre bo­der på Chri­sti­a­nia, hvor der må­ske står an­dre og sa­el­ger hash, som ik­ke er chri­sti­a­nit­ter,« si­ger Dan­nie Ri­se.

BT har for­søgt at kon­tak­te de døm­te pus­he­re, vi om­ta­ler i ar­tik­len.

En­kel­te har vi haft te­le­fo­nisk kon­takt til. An­dre har vi kon­tak­tet via de­res for­svar­sad­vo­ka­ter. In­gen af dem er vendt til­ba­ge med kom­men­ta­rer. EN DEL AF JER SELV Pus­her­ne på Chri­sti­a­nia var med til at tra­ef­fe be­slut­nin­gen om at ryd­de Pus­her­stre­et og delt­og i ar­bej­det med at fjer­ne bo­der­ne. Det si­ger en tals­mand for Chri­sti­a­nia. Hul­da Ma­der, der er en af Chri­sti­a­ni­as tals­per­so­ner, er­ken­der over for BT, at en stor del af pus­her­ne i Pu-

FOTO: MATHIAS ØGENDAL

Kø­ben­havns Po­li­ti ransa­ge­de tirs­dag 15 adres­ser i Kø­ben­havn ef­ter af­slø­rin­gen af en jo­int­fa­brik på Chri­sti­a­nia. Her en­de­ven­des Hells An­gels No­mads’ ro­ck­er­borg på Sil­jan­ga­de på Ama­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.