Gmo an­be­fa­les af Etisk Råd

BT - - NYHEDER -

Man­ge po­li­ti­ke­re, for­ske­re og virk­som­he­der har set sto­re mu­lig­he­der i at be­nyt­te gen­mo­di­fi­ce­re­de fø­de­va­rer til at lø­se ud­for­drin­ger som kli­ma­kri­sen el­ler til at brød­fø­de ver­dens fat­ti­ge.

Og den tan­ke­gang de­ler et fler­tal i Det Eti­ske Råd, som i for­bin­del­se med of­fent­lig­gø­rel­sen af en ny re­de­gø­rel­se om den eti­ske for­bru­ger op­for­drer til at bru­ge gmo-tek­no­lo­gi.

»Et fler­tal me­ner, at gmo er okay, hvis det lø­ser va­e­sent­li­ge pro­ble­mer,« si­ger for­man­den for Det Eti­ske Råd, Gorm Grei­sen. Men

Det er di­rek­tø­ren for Øko­lo­gisk Lands­for­e­ning, Paul Holm­beck, ik­ke enig i.

»Der er ik­ke la­vet til­stra­ek­ke­lig forsk­ning el­ler til­stra­ek­ke­lig uaf­ha­en­gig forsk­ning. Og uden den kan man ik­ke kon­klu­de­re, at gens­plejs­ning ik­ke har en ef­fekt på os,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.