An tje­ner du på Trump

BT - - NYHEDER -

gi­ver det 21.000 kro­ner i ra­bat for en bo­li­ge­jer, der har lånt en mil­li­on kro­ner med et fast­for­ren­tet lån på to pro­cent sam­men­lig­net med, hvis man hav­de et F-kort­lån. Sti­ger den med 1,5 pro­cent­po­int, er be­lø­bet på 61.000 kro­ner. Fri­va­er­di­en svin­der Sidst de dan­ske bo­li­ge­je­re op­le­ve­de plud­se­li­ge ren­testig­nin­ger, var i for­å­ret 2015. Her steg ren­ten fra 2 til 3,5 pro­cent. Det kom bag på mar­ke­det og bo­li­ge­jer­ne, og ren­ten steg pri­ma­ert på de fast­for­ren­te­de lån. Men si­den­hen er ren­ten fal­det lø­ben­de til­ba­ge til ni­veau­et på 2-2,5 po­int, for­kla­rer Jep­pe Bor­re.

Og den se­ne­ste uges ud­vik­ling vid­ner om, hvor hur­tigt det kan gå. Ren­testig­nin­ger vil alt an­det li­ge ty­pisk pres­se huspri­ser­ne nedad, for­di det bli­ver dy­re­re at lå­ne pen­ge. Ne­top i den si­tu­a­tion er det der­for en for­del med et fast­for­ren­tet lån, der kan op­ve­je ind­hug­get i bo­li­ge­jer­nes fri­va­er­di.

»Med et fast­for­ren­tet lån vil man op­le­ve, at ens re­st­ga­eld fal­der sam­ti­dig med at bo­lig­pri­sen kan fal­de på grund af ren­testig­nin­gen, og det vil af­bø­de ren­testig­nin­gens på­virk­ning på fri­va­er­di­en. Det vil man ik­ke op­le­ve ved et lån med va­ri­a­bel ren­te som F-kort­lån el­ler et F1-lån,« si­ger Jep­pe Bor­re.

In­gen ved med sik­ker­hed, hvor­dan ren­ten ud­vik­ler sig. Men hvis man va­el­ger at byt­te sit F-kort-lån med et fast­for­ren­tet lån, er det vig­tigt at gø­re det, før ren­ten sti­ger for me­get, for­kla­rer Jep­pe Bor­re.

»Hvis man først gør det ef­ter, så får man ik­ke re­st­ga­elds­re­duk­tio­nen med, for så går man jo ud og op­ta­ger lå­net til den la­ve­re kurs,« si­ger se­ni­o­r­ø­ko­no­men, der sam­ti­dig un­der­stre­ger, at han for­ven­ter en lav ren­te på et va­ri­a­belt for­ren­tet lån i en tid end­nu. FORDELE En ren­testig­ning kan la­eg­ge en da­em­per på ri­si­ko­en for en ny bo­lig­bob­le som føl­ge af sti­gen­de huspri­ser. Med en ren­testig­ning kan bo­lig­kø­ber­ne få sva­e­re­re ved at bli­ve kre­dit­god­kendt, og der­med fal­der ef­ter­spørgs­len. Det skyl­des, at ren­testig­nin­gen ram­mer hår­de­re, jo dy­re­re bo­li­gen er. Så­le­des kan nog­le bo­ligs­a­el­ge­re bli­ve tvun­get til at sa­en­ke pri­sen på de­res bo­lig, og der­med mind­skes ri­si­ko­en for en overop­hed­ning af bo­lig­mar­ke­det. Når bo­lig­kø­ber­ne har fa­er­re pen­ge at kø­be hus for, vil et sti­gen­de an­tal kig­ge ef­ter bo­li­ger uden for de dy­re­ste om­rå­der – som ty­pisk er de stør­re by­er. Der­med kan en ren­testig­ning va­e­re en for­del for bo­ligs­al­get og ud­vik­lin­gen i land­di­strik­ter­ne. En ren­testig­ning kan og­så va­e­re en for­del for de bo­li­ge­je­re, der al­le­re­de har et lavt fast­for­ren­tet lån. Hø­je­re ren­te be­ty­der, at ULEMPER Når ren­ten sti­ger, må bo­lig­kø­be­re ha­ve fle­re pen­ge op af lom­men hver må­ned for at be­ta­le den må­ned­li­ge ydel­se. En hø­je­re ren­te gør det og­så sva­e­re­re at bli­ve kre­dit­god­kendt som kø­ber, og der­med er der ik­ke råd til et li­ge så stort hus. Al­le­re­de ek­si­ste­ren­de bo­li­ge­je­re må af­fin­de sig med en la­ve­re fri­va­er­di i de­res bo­lig, for­di ren­testig­nin­gen iso­le­ret set la­eg­ger en da­em­per på huspri­ser­ne.

kur­sen på ek­si­ste­ren­de lån fal­der, og det gør det bil­li­ge­re, hvis man skal be­ta­le lå­net af før tid, for ek­sem­pel for­di man skal flyt­te. Bo­li­ge­je­re, der er ri­si­ko­vil­li­ge, kan i nog­le til­fa­el­de ska­e­re en stor del af de­res re­st­ga­eld ved en så­kaldt ’op­kon­ver­te­ring’ til en hø­je­re ren­te. For­må­let er at få en la­ve­re re­st­ga­eld og der­med en se­ne­re ned­kon­ver­te­ring, hvis ren­ten fal­der igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.