200 ra­zzi­a­er mod is­la­misk grup­pe

BT - - NYHEDER -

MISTAENKT Tysk po­li­ti har tirs­dag gen­nem­ført ra­zzi­a­er 200 for­skel­li­ge ste­der i 10 del­sta­ter for at stop­pe is­la­mi­stisk grup­pe, som mista­en­kes for at opild­ne til had. Grup­pen, som har nav­net Den San­de Re­li­gion (Die wa­hre Re­li­gion), er ble­vet for­budt af in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et, skri­ver Reu­ters. Grup­pen har for­bin­del­se til Is­la­misk Stat.

Po­li­tiets ra­zzi­a­er er gen­nem­ført i den sto­re ve­st­li­ge del­stat Nor­dr­he­in-West­fa­len, i Ham­burg i nord og i Ba­den-Würt­tem­berg i syd. Talskvin­den for re­ge­rin­gen si­ger, at man­ge per­so­ner, som har va­e­ret i Sy­ri­en, har kon­tak­ter til grup­pen.

Grup­pen er kendt for sit kon­tro­ver­si­el­le pro­gram, der kal­des Lies! (La­es!), og som in­de­ba­e­rer ud­de­lin­ger af ko­pi­er af Kor­a­nen på tysk. Men eks­per­ter si­ger, at over­sa­et­tel­sen af Kor­an er en sa­er­lig streng ver­sion af ori­gi­na­len.

»Bud­ska­bet til det ra­di­ka­le is­la­mi­sti­ske mil­jø er klar: Vi to­le­re­rer ik­ke fa­na­ti­ke­re, som for­sø­ger at ra­di­ka­li­se­re un­ge for at sen­de dem ud i ji­had,« si­ger Pe­ter Beuth, som er in­den­rigs­mi­ni­ster i del­sta­ten i Hes­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.