Det si­ger hund­e­loven

BT - - NYHEDER -

li­ti­et – ulov­ligt – har ta­get gennem ka­el­der­vin­du­et i Sø­rens ejen­dom,« si­ger 30-åri­ge An­ders Bruun, der har ar­bej­det som tøm­rer og nu la­e­ser til ma­skin­tek­ni­ker. Fra et hjem med hunde Bå­de han og 29-åri­ge Sø­ren Bruun er op­vok­set i hjem med hunde og er der­for me­get for­tro­li­ge med dem. De står beg­ge helt ufor­stå­en­de over­for, at Frigg og Marley nu er dømt til af­liv­ning.

»Det er klart, vi sav­ner hund­e­ne, for vi har jo ik­ke set dem i halvan­det år. Vi har haft for­bud mod at be­sø­ge dem på in­ter­na­tet, for­di po­li­ti­et vist har va­e­ret ban­ge for, at vi vil­le sam­stem­me for­kla­rin­ger med dem, der ar­bej­der der. Vi køb­te ik­ke Frigg og Marley med hen­blik på, at det skul­le va­e­re mu­skel­hunde. Det var en blan­dings­hund, der var til salg. Mu­skel­hunde vil­le vi slet ik­ke ha­ve købt,« si­ger Sø­ren Bruun, som til dag­lig er stil­lads­byg­ger på Ma­ersk-plat­for­me­ne i Nord­s­ø­en.

De to kam­me­ra­ter hå­ber in­der­ligt, at Fore­nin­gen Fair Dog, som har kørt sa­gen i ret­ten, va­el­ger at for­sø­ge at få den prin­ci­pi­el­le sag ført he­le vej­en til Hø­jeste­ret. Det er der nu 14 da­ge til at be­slut­te. Og det er øko­no­mi, der kom­mer til at af­gø­re det, for vilj­en til at gå he­le vej­en er der hund­re­de pro­cent, men der skal ’ta­el­les på knap­per’, in­den sa­gen even­tu­elt fø­res til lan­dets hø­je­ste ret­sin­stans.

»Det her hand­ler ik­ke om, at Sø­ren og jeg skal ha­ve fri­gi­vet vo­res hunde. Det hand­ler om, at der er en lov, der over­ho­ve­det ik­ke fun­ge­rer, for det er ik­ke mu­ligt at løf­te be­vis­byr­den, uan­set hvil­ket ar­gu­ment man kom­mer med, og det er jo helt for­rykt. Vi er eni­ge om, at nu må vi gø­re alt, vi kan for at red­de an­dres hunde i frem­ti­den. Og om nød­ven­digt må Marley og Frigg så le­ge Nel­son Man­dela og sid­de ti­den ud,« si­ger An­ders Bruun. En ab­surd sag Char­lot­te An­der­s­son, for­mand for Fore­nin­gen Fair Dog, si­ger til BT:

»Det her er en helt ab­surd sag. Ejer­ne har frem­lagt bå­de køb­ser­kla­e­ring og dyr­la­e­ge­er­kla­e­ring i ret­ten. Og vi har oveni­kø­bet haft en syn- og skøns­mand på, som gi­ver os med­hold i, at der ik­ke er ta­le om mu­skel­hunde. Al­li­ge­vel har ret­ten un­der­kendt alt, vi er kom­met med. Det er jo ik­ke en rets­stat va­er­digt. Sjovt nok står der i hund­e­loven, at den er ble­vet til for at ska­be tryg­hed. Men med dom­men er det stik mod­sat­te ble­vet ce­men­te­ret; at fle­re hund­re­de tu­sin­de eje­re af blan­dings­hunde nu er vold­somt ut­ryg­ge.«

Hund­e­loven blev ved­ta­get i som­me­ren 2010 ef­ter en ra­ek­ke ha­en­del­ser, hvor børn og voks­ne blev an­gre­bet af sa­er­ligt ag­gres­si­ve hund­e­ra­cer. Loven be­ty­der, at be­sid­del­se af og avl af 13 hund­e­ra­cer er for­budt i Dan­mark. Har man en hund født ef­ter 17. marts 2010, skal eje­ren kun­ne be­vi­se hund­ens op­hav. In­de­hol­der hund­en me­re end 1 pct. af ulov­lig hund­e­ra­ce, skal den af­li­ves. Ejer skal løf­te be­vis­byr­den. Når en ejer bli­ver bedt om at be­vi­se hund­ens op­hav, må po­li­ti­et kon­fi­ske­re hund­en og sa­et­te den på in­ter­nat, indtil sa­gen er af­gjort. Ulovlige hunde, født før 17. marts 2010, skal al­tid fø­res i maks. 2 me­ter lang snor og ba­e­re for­svar­lig luk­ket mund­kurv på ga­der, ve­je, sti­er, plad­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.