Tv-va­ert var sin ko­ne ut­ro

BT - - NYHEDER -

UTROSKAB Utroskab be­hø­ver ik­ke øde­la­eg­ge et for­hold. Det har det i hvert fald ik­ke gjort for DR-va­er­ten Adam Holm. Det forta­el­ler den tid­li­ge­re va­ert på ’De­ad­li­ne’ i sit nye ra­diopro­gram på Dan­marks Ra­dio ’Jeg er ut­ro med Adam Holm.’

»Utroskab er åben­bart en bom­be un­der man­ge par­for­hold, og det må jeg si­ge, at jeg helt ae­r­ligt ik­ke for­står. Jeg har va­e­ret min egen ko­ne ut­ro – fle­re gan­ge end­da. Hun har va­e­ret mig ut­ro. Og vi er sta­dig sam­men. Så for mig er der en ret klar skil­le­linje mel­lem ka­er­lig­hed og ero­tik,« si­ger han iføl­ge Ek­stra Bla­det.

Pro­gram­met hav­de pre­mi­e­re i går, og før­ste pro­gram i ra­ek­ken hand­ler om va­er­ten selv og hans eg­ne er­fa­rin­ger med utroskab. Han har nem­lig ik­ke på no­get tids­punkt va­e­ret ta­et på skils­mis­se på trods af beg­ge par­ters utroskab. ’For­di jeg hav­de lyst’ »For min del kan jeg da godt si­ge, at der vel er et el­ler an­det, der har med for­fa­en­ge­lig­hed og be­kra­ef­tel­se at gø­re. Og al­li­ge­vel vil jeg si­ge – ik­ke for­di jeg er flov over at va­e­re be­kra­ef­tel­ses-syg som så­dan – at jeg ik­ke har ta­enkt de si­despring i den sam­men­ha­eng. Jeg vil si­ge – og det ly­der rig­tig ky­nisk – at jeg har va­e­ret det, for­di jeg hav­de lyst, og for­di det kun­ne la­de sig gø­re. Han forta­el­ler og­så, at det ik­ke skyl­des et mang­len­de se­xliv med konen, men at det of­test har va­e­ret ’nog­le gan­ge i hø­et,’ når de har va­e­ret ad­skilt på grund af ar­bej­de. Men det er iføl­ge va­er­ten sva­ert at ra­tio­na­li­se­re over, hvor­for man er ut­ro. Pro­gram­met blev sendt i går på

P1.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.