Frygt for ny bo­lig­bob­le

BT - - NYHEDER -

HIMMELFLUGT Det kø­ben­havn­ske bo­lig­mar­ked er brand­varmt. Lig­ge­ti­der­ne er i bund, mens pri­ser­ne på ejer­lej­lig­he­der er re­kord­hø­je. Op­tu­ren med de sti­gen­de pri­ser og kor­te lig­ge­ti­der har va­ret så la­en­ge, at øko­no­mer nu ad­va­rer om, at kø­ben­havn­ske bo­li­ge­je­re kan gå en tid i mø­de med sto­re fald.

Fle­re kø­be­re spe­ku­le­rer nem­lig i at in­ve­ste­re i en lej­lig­hed i Kø­ben­havn i håb om at sco­re en hur­tig fortje­ne­ste, ad­va­rer øko­no­mer­ne.

Men tva­er­ti­mod kan den ma­nøv­re fø­re til, at pri­ser­ne bli­ver skru­et kun­stigt op og der­med ta­ger et plud­se­ligt dyk. Fle­re øko­no­mer, som Ber­ling­s­ke har talt med, ser fle­re pa­ral­lel­ler til pe­ri­o­den før se­ne­ste kri­se, hvor pri­ser­ne og­så steg eksor­bi­tant.

»Jeg er be­kym­ret for en bo­lig­bob­le på isa­er det kø­ben­havn­ske ejer­lej­lig­heds­mar­ked. Pri­ser­ne er i den grad lø­bet fra den øv­ri­ge ud­vik­ling, og ejer­lej­lig­heds­mar­ke­det er ble­vet me­re spe­ku­la­tivt,« si­ger Hel­ge J. Pe­der­sen, che­fø­ko­nom i Nor­dea. Kort lig­ge­tid Han frem­ha­e­ver, at den gen­nem­snit­li­ge lig­ge­tid for ejer­lej­lig­he­der i Kø­ben­havn fort­sat er »me­get kort«. I gen­nem­snit går der 64 da­ge, fra en lej­lig­hed her bli­ver sat til salg, til den er solgt, vi­ser tal fra Bo­ligsi­den. dk. En del lej­lig­he­der er kun et par da­ge på mar­ke­det, før de bli­ver re­vet va­ek.

»Jo kor­te­re lig­ge­ti­den er, de­sto me­re fø­ler man som kø­ber, at man bli­ver nødt til at kø­be en lej­lig­hed li­ge nu, for el­lers er der an­dre, der gør det. Det er sva­ert at si­ge pra­e­cist, hvor man­ge der kø­ber en lej­lig­hed med hen­blik på at sa­el­ge den vi­de­re med fortje­ne­ste, men det er ty­pisk så­dan, at hvis man for­ven­ter, at pri­ser­ne fal­der, vil man ven­te med at kø­be. Og li­ge nu for­nem­mer jeg, at en del per­so­ner kø­ber lej­lig­hed i Kø­ben­havn, for­di de vil nå at kom­me med på vog­nen,« si­ger Hel­ge J. Pe­der­sen. Skub i salg­stan­ker­ne At det har va­e­ret lu­kra­tivt at in­ve­ste­re i en ejer­lej­lig­hed i Kø­ben­havn el­ler på Fre­de­riks­berg i kølvan­det på fi­nanskri­sen, be­kra­ef­tes af nye tal fra Bo­ligsi­den.dk. Tal­le­ne vi­ser, at stør­ste­delen af al­le lej­lig­he­der, som er købt i pe­ri­o­den mel­lem sep­tem­ber 2009 til sep­tem­ber 2011 og vi­de­re­solgt igen i sep­tem­ber 2014 og indtil sep­tem­ber i år, er ble­vet solgt med en ge­vinst på mel­lem 500.000 kro­ner og helt op til knap tre mil­li­o­ner kro­ner.

I alt er 916 ud af 924 af de lej­lig­he­der,

En by­del har sta­tus »Util­stra­ek­ke­lig da­ta«, Hvis der er fa­er­re end fem ejer- lej­lig­he­der, der er ble­vet købt i den før­ste pe­ri­o­de og solgt i den an­den. Ud­vik­lin­gen brin­ger uund­gå­e­ligt tan­ker­ne hen på ud­vik­lin­gen i åre­ne op til at kri­sen ram­te der blev købt og her­ef­ter solgt i pe­ri­o­den, hand­let med mar­kan­te fortje­ne­ster. Det sva­rer til, at 99 pro­cent af al­le lej­lig­hed­s­e­je­re i Kø­ben­havn og på Fre­de­riks­berg har hø­stet ge­vin­ster på de­res bo­lig­han­del in­den for en re­la­tivt kort pe­ri­o­de. Der­med har kø­ben­havn­ske lej­lig­hed­s­e­je­re iføl­ge Bo­ligsi­dens tal i gen­nem­snit tjent 946.500 kro­ner i for­bin­del­se med salg.

»Mar­ke­det for ejer­lej­lig­he­der har va­e­ret på en hidtil ut­ra­et­te­lig sej­rs­run­de de se­ne­ste par år. På trods af et re­kord­højt ud­bud af ejer­lej­lig­he­der er kva­drat­me­ter­pri­ser­ne ble­vet ved med at sti­ge fra må­ned til må­ned. Det har na­tur­lig­vis sat skub i salg­stan­ker­ne hos man­ge kø­ben­havn­ske lej­lig­hed­s­e­je­re, som har øj­net sto­re ge­vin­ster på de­res bo­lig­hand­ler,« si­ger Bir­git Da­etz, der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.