Der­for er hun årets E-lø­ber

BT - - NYHEDER -

ÅRETS LØ­BER at E-løbs­le­del­sen ne­top valg­te hen­de, le­ver mo­tio­ni­sten fra Lol­land i for­nem stil op til grund­tan­ken bag klas­si­ke­ren i Dy­re­ha­ven: re­gel­ma­es­sig tra­e­ning for sund­hed og velva­e­re.

»Jeg be­gynd­te at lø­be for ti år si­den. De sid­ste tre år har jeg va­e­ret med i Ere­mi­ta­ge­lø­bet. Jeg el­sker Dy­re­ha­ven og kan ik­ke fo­re­stil­le mig en smuk­ke­re og me­re spa­en­den­de ram­me om et mo­tions­løb,« si­ger hun.

De før­ste ni år tra­e­ne­de Mo­na Holm Ras­mus­sen ale­ne, men for et lil­le års tid si­den meld­te hun si­gind i Lø­be­klub­ben NIMF, Naks­kov Idra­ets­ma­er­ke­for­e­ning: »Vi lø­ber ti ki­lo­me­ter tre gan­ge om ugen og har et dej­ligt og in­spi­re­ren­de fa­el­les­skab. Det var en god idé at mel­de sig ind i en lø­be­klub og få det so­ci­a­le med. Jeg el­sker at kom­me ud i na­tu­ren. Og­så når det er mørkt og koldt. Tra­e­nin­gen gi­ver god ener­gi og psy­kisk velva­e­re og er med til at gø­re hver­da­gen let­te­re.« Kla­e­der om ved Naks­kov-tra­e­et Mo­na Holm Ras­mus­sen delt­og i år sam­men med en bus­fuld hold­kam­me­ra­ter fra Naks­kov i Maj In­vest Ere­mi­ta­ge­lø­bet.

Og tra­di­tio­nen tro kla­e­der lø­ber­ne fra NIMF om ved Naks­kov-tra­e­et, som de har døbt det.

»Jeg er ik­ke no­gen hur­tig lø­ber, men ny­der na­tu­ren og stem­nin­gen i Dy­re­ha­ven,« si­ger årets E-lø­ber, som gen­nem­før­te de 13,3 ki­lo­me­ter i ti­den 1.20.11.

»Jeg har og­så va­e­ret med i nog­le lo­ka­le løb, men Ere­mi­ta­ge­lø­bet er det la­eng­ste, jeg har lø­bet. Na­e­ste år kun­ne det va­e­re sjovt at lø­be et halv­ma­ra­ton. Må­ske BT Halv­ma­rat­hon el­ler Co­pen­ha­gen Half Ma­rat­hon.«

Maj In­vest Ere­mi­ta­ge­lø­bet er tra­di­tio­ner­nes løb, og si­den 1985 har BTs che­fre­dak­tør over­rakt et sølv­fad og et kunstva­erk af ma­le­ren og gra­fi­ke­ren Gorm Erik­sen til årets kvin­de­li­ge og mand­li­ge E-lø­be­re.

Bag kårin­gen står E-lø­bets le­del­se, An­ne-Li­se Schjøn­ning og Tho­mas Ring­s­ted (Kø­ben­havns Idra­ets­for­e­ning), Leif Sjø­gren og An­ders Me­la­mies (Kø­ben­havns Ski­k­lub), Tho­mas Ferm Fi­s­cher og Pe­ter Fred­berg (BT).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.