Kul­tur

BT - - KULTUR -

MUSIK

’Plud­se­lig al­ting sam­ti­dig’ Ro­ck **** **

Som for­san­ger og kom­po­nist i Ma­lurt var Mi­cha­el Falch i 1980er­ne med til at få dansk ro­ck op i in­ter­na­tio­nal om­gangs­høj­de. Og som so­lo­ar­tist har han la­vet mindst to af dansk ro­cks bed­ste al­bum, det klas­si­ske ’Fod­spor i sne­en’ fra 2010 og den na­e­sten li­ge så go­de, ’Som­me­ren kom ny til­ba­ge’ fra 2013.

Nu er Falch, der 16. sep­tem­ber fyld­te 60 år, til­ba­ge med end­nu et so­lo­al­bum, ’Plud­se­lig al­ting sam­ti­dig’,

»Man kan me­get let kom­me til at skyg­ge for sit eget va­erk. Og det var må­ske det, der var ved at ske for mig i 1990er­ne, men det er da fedt at se sit navn kom­me hø­je­re op på pla­ka­ter­ne igen, det kan jeg ik­ke skju­le. Og al den gla­e­de og var­me, jeg har få­et, det har fodret mit in­dre ro­ck­dyr. Jeg har prø­vet at va­e­re tidsån­den med Ma­lurt i be­gyn­del­sen af 1980er­ne. Men det ny­der jeg at va­e­re helt uden for nu. Jeg har ik­ke no­get an­svar for tidsån­den,« si­ger Mi­cha­el Falch og til­fø­jer:

»Mit man­tra en nok den psy­ko­lo­gi­ske sangskriv­ning. Li­vet er et kra­e­ven­de pro­jekt, og jeg har nok al­tid talt til dem, der har det sva­ert på den ene el­ler an­den må­de. Den rø­de lø­ber og jet­set-li­vet har al­drig in­ter­es­se­ret mig. Grund­spørgs­må­let er, hvad vil det si­ge at va­e­re men­ne­ske, hvad ko­ster det, og hvor gør det ondt? Det er det, et­hvert godt ro­ck­al­bum bør va­e­re et spejl på.« som er num­mer 14 i ra­ek­ken. Og selv­om det nye al­bum ik­ke er helt på høj­de med si­ne to for­ga­en­ge­re, så er der tyd­lig­vis sta­dig liv i ’den gam­le’.

Ef­ter to al­bum med et me­get or­ga­nisk lyd­bil­le­de, aku­sti­ske gu­i­ta­rer, tør­re trom­mer og dybt per­son­li­ge san­ge om for­try­del­se, al­der og ka­er­lig­hed til trods for alt, har Mi­cha­el Falch igen vendt an­ten­ner­ne lidt udad. Jeg hav­de ik­ke drømt om at bli­ve 30, så det er en vild for­la­en­get spil­le­tid, jeg er rø­get ud i. Men ma­ge­lig­he­den og selv­til­stra­ek­ke­lig­he­den har ik­ke nå­et mig end­nu Mi­cha­el Falch

Li­ge­som i de gam­le Ma­lurt-da­ge hand­ler det igen me­re om ver­den om­kring Fal­chen. Og so­li­stens go­de ven­ner Lars Skja­er­ba­ek og Chri­stof­fer Møl­ler gør Mi­cha­el Fach an­no 2016 til en langt me­re key­bo­ard-ba­se­ret af­fa­e­re.

Per­son­ligt fo­re­tra­ek­ker jeg den me­re Neil Yo­ung-ly­den­de Falch. Men for­an­dring fry­der.

La­es he­le an­mel­del­sen på bt.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.