Brød sam­men over ’De­ad­pool’

BT - - TV/RADIO -

Det var en drøm, der blev til vir­ke­lig­hed, da Ry­an Rey­nolds en­de­lig kun­ne tra­ek­ke i den rø­de dragt og spil­le su­per­hel­ten De­ad­pool i fil­men af sam­me navn. Den ca­na­di­ske sku­e­spil­ler ka­em­pe­de i na­e­sten 11 år for at få fil­men stab­let på be­ne­ne, hvil­ket tog hårdt på ham. Det forta­el­ler han i et interview med ma­ga­si­net GQ.

»Jeg føl­te mig som en skon­nert, der be­fandt sig midt i en kraf­tig storm he­le ti­den. Da det en­de­lig var slut, fik jeg et min­dre nervøst sam­men­brud.

Jeg ryste­de bog­sta­ve­ligt talt. Jeg gik til la­e­gen, for­di jeg føl­te, at jeg hav­de et neu­ro­lo­gisk pro­blem el­ler no­get lig­nen­de. Og al­le la­e­ger, jeg så, sag­de, ’Du har angst’,« si­ger Ry­an Rey­nolds.

Den 40-åri­ge sku­e­spil­ler, der og­så var med til at skri­ve fil­mens ma­nuskript, forta­el­ler i in­ter­viewet, at fle­re pro­duk­tions­sel­ska­ber gennem åre­ne af­vi­ste pro­jek­tet.

Fil­men om su­per­hel­ten med den sor­te hu­mor kom for­å­ret 2016 i bi­o­gra­fer­ne. ’De­ad­pool’ ind­tjen­te iføl­ge Bu­si­ness In­si­der over 782 mil­li­o­ner dol­lar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.