DHF sik­rer sig sin drøm­me­kan­di­dat

Rhe­in-Neck­ar Löwen-tra­e­ner Ni­ko­laj Ja­cob­sen er snub­len­de ta­et på at skri­ve un­der på en kon­trakt, som gør ham til land­stra­e­ner for Mik­kel Han­sen og co. til som­mer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TIDLIG JULEGAVE Sø­ren Paa­ske | spa@sporten.dk

Alt ty­der på, at Ni­ko­laj Ja­cob­sen bli­ver land­stra­e­ner for de dan­ske hånd­bold­her­rer fra na­e­ste som­mer, når Gud­mun­dur Gud­munds­son stop­per i job­bet. Det var TV2 Sport, som i går for­mid­dag kun­ne af­slø­re, at der blot mang­ler små de­tal­jer, før Dansk Hånd­bold For­bund har en af­ta­le på plads med den dan­ske Rhe­in Neck­ar Löwen-tra­e­ner. Det har BT si­den få­et be­kra­ef­tet fra fle­re for­skel­li­ge kil­der med ind­sigt i for­hand­lin­ger­ne. Her­fra ly­der det, at par­ter­ne er så godt som eni­ge om al­le aspek­ter af kon­trak­ten. In­gen af BTs kil­der har fan­ta­si til at fo­re­stil­le sig, at af­ta­len fal­der til jor­den, og hvis alt fla­sker sig, for­ven­tes det, at af­ta­len bli­ver skre­vet un­der i na­e­ste uge.

Der­med er DHF mil­li­me­ter fra at sik­re sig man­den, der he­le ti­den har va­e­ret drøm­me­kan­di­da­ten. Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger har DHF ik­ke for al­vor brugt kra­ef­ter på et an­detvalg, idet hånd­bold­for­bun­det i fle­re må­ne­der har haft ud­set sig Ni­ko­laj Ja­cob­sen som af­lø­se­ren for Gud­munds­son, da man i la­en­ge­re tid har va­e­ret af­kla­ret med, at isla­en­din­gen var en fa­er­dig mand.

Da BT fan­ger Ni­ko­laj Ja­cob­sen på te­le­fo­nen i ty­ske Mann­heim, hvor den tid­li­ge­re dan­ske lands­holds­stjer­ne bor med sin fa­mi­lie, er han dog ik­ke syn­der­ligt med­del­som.

»Jeg kan kun gen­ta­ge det, jeg tid­li­ge­re har sagt, nem­lig at jeg ik­ke vil kom­men­te­re mi­ne kon­trakt­li­ge for­hold i me­di­er­ne. Der­for har jeg ik­ke no­gen kom­men­ta­rer,« si­ger 44-åri­ge Ja­cob­sen, der i sid­ste sa­e­son blev den før­ste dan­ske tra­e­ner til at vin­de Bun­des­liga­en, da han før­te sit Löwen-mand­skab til tops i ver­dens bed­ste liga.

BT har og­så for­søgt at få en kom­men­tar fra DHF-ge­ne­ral­se­kre­ta­er Mor­ten Stig Chri­sten­sen, som står for an­sa­et­tel­sen af den nye land­stra­e­ner, men han sva­rer kort­fat­tet på sms:

»In­gen kom­men­ta­rer til spe­ku­la­tio­ner. Er på vej til EHF-kon­gres i Salz­burg.« AEn­drer re­gel Ne­top Mor­ten Stig Chri­sten­sens del­ta­gel­se i EHF-kon­gres­sen i Salz­burg indtil lør­dag af­ten be­ty­der, at for­hand­lin­ger­ne er sat på stand­by i de kom­men­de da­ge. Men da der kun mang­ler små de­tal­jer, før kon­trak­ten kan skri­ves un­der, for­ven­tes det alt­så blot at va­e­re et spørgs­mål om kort tid, før Ni­ko­laj Ja­cob­sen kan pra­e­sen­te­res som ny dansk land­stra­e­ner.

An­sa­et­tel­sen af Ni­ko­laj Ja­cob­sen be­ty­der sam­ti­dig, at DHF va­el­ger at gå på kom­pro­mis med sit eget re­gel­sa­et om, at A-land­stra­e­ne­ren skal va­e­re fuld­tids­an­sat. Ni­ko­laj Ja­cob­sen fort­sa­et­ter nem­lig – i hvert fald i før­ste om­gang – som ch­eftra­e­ner i Rhe­in-Neck­ar Löwen.

Den dan­ske suc­ce­stra­e­ner for­la­en­ge­de i for­å­ret sin af­ta­le med ’lø­ver­ne’ til 2020, og den ty­ske klub har ik­ke i sin­de at la­de Ni­ko­laj Ja­cob­sen gå. Der­til er den alt for be­gej­stret for hans to før­ste sa­e­so­ner i klub­ben, hvor det er ble­vet til sølv og guld, men klub­le­del­sen har dog ind­vil­li­get i at la­de Ja­cob­sen dob­beltjob­be.

Hvis DHF skul­le ha­ve Ni­ko­laj Ja­cob­sen på fuld­tid, vil­le det iføl­ge BTs

Jeg vil ik­ke kom­men­te­re mi­ne kon­trakt­li­ge for­hold i me­di­er­ne Ni­ko­laj Ja­cob­sen

op­lys­nin­ger ha­ve kra­e­vet en så høj trans­fer­sum, at det re­elt al­drig har va­e­ret et te­ma for hånd­bold­for­bun­det, som i de se­ne­ste år har ka­em­pet hårdt for at få øko­no­mi­en til at ha­en­ge sam­men.

Nu har DHF imid­ler­tid løst det med et dob­beltjob-kom­pro­mis, som sik­rer for­bun­det dets fo­re­truk­ne af­lø­ser for Gud­mun­dur Gud­munds­son, der i sid­ste uge med­del­te, at han ik­ke vil fort­sa­et­te som land­stra­e­ner, når hans kon­trakt ud­lø­ber til som­mer. Støt­te fra Lan­din og Han­sen Isla­en­din­gen vandt al­drig spil­ler­nes til­lid, og trods OL-gul­det i Rio i som­mer kun­ne for­hol­det ik­ke red­des – der­for end­te det i sid­ste uge med et brud ef­ter et far­ce­ag­tigt for­løb, hvor det sta­dig sva­e­ver i det uvis­se, om Gud­munds­sons exit er fri­vil­lig.

An­der­le­des so­lid er op­bak­nin­gen til Ni­ko­laj Ja­cob­sen, der i den se­ne­ste uge har kun­net se stjer­ner som Mik­kel Han­sen og Nik­las Lan­din gi­ve de­res støt­te til ham som ny land­stra­e­ner i me­di­er­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.