Mi­ster eks­pert­tjans på TV2

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - VA­EK FRA SKAERMEN Flem­m­ing Brandt | flb@sporten.dk

Hvis de dan­ske hånd­bold­se­e­re gla­e­der sig til at hø­re Ni­ko­laj Ja­cob­sens ind­sigts­ful­de ana­ly­ser un­der VM-slut­run­den til ja­nu­ar, må de ha­ve lidt tå­l­mo­dig­hed. Selv om hver­ken Dansk Hånd­bold For­bund el­ler Ja­cob­sen har be­kra­ef­tet no­get of­fi­ci­elt, har TV2 kon­sta­te­ret, at Ja­cob­sen bli­ver ny land­stra­e­ner, og der­for får han ik­ke sin sa­ed­van­li­ge rol­le som eks­pert un­der slut­run­den.

»Vi hå­ber, at vi kan la­ve en af­ta­le med Ni­ko­laj til fi­na­le-we­e­ken­den, men han kom­mer ik­ke til at sid­de som fast eks­pert un­der VM-slut­run­den. Det vil hver­ken va­e­re i hans el­ler vo­res in­ter­es­se,« kon­sta­te­rer TV2s sport­s­chef, Fre­de­rik Lau­e­sen. Af­lø­se­ren ik­ke fun­det end­nu Sport­s­che­fen forta­el­ler, at TV2 har va­e­ret for­be­redt på, at Rhe­in-Neck­ar Löwen-tra­e­ne­ren kun­ne en­de med at bli­ve ny land­stra­e­ner ef­ter Gud­mun­dur Gud­munds­son.

»Vo­res hånd­bold­folk har talt med Ni­ko­laj, og vi har haft en di­a­log i for­hold til hans rol­le hos os. Vi har ik­ke helt vidst, hvil­ken vej det gik, så der­for har vi haft bå­de en plan A og B. Og nu bli­ver det al­stå plan B. Vi har ik­ke helt lagt os fast på, hvem der skal af­lø­se Ni­ko­laj, men vi har for­holds­vis bredt felt af eks­per­ter, så mon ik­ke vi fin­der en løs­ning,« kon­sta­te­rer Lau­e­sen med et smil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.