Den per­fek­te land­stra­e­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SØ­REN PAA­SKE, BTs HÅNDBOLDKOMMENTATOR

NI­KO­LAJ JA­COB­SEN ER den dyg­tig­ste hånd­bold­tra­e­ner med dansk pas. Der­for skal han selv­føl­ge­lig og­så tra­e­ne Dan­marks hånd­bold­flagskib. Så sim­pelt er det jo egent­lig – og der­for er det gla­e­de­ligt, at det nu blot er et spørgs­mål om tid, før Ni­ko­laj Ja­cob­sen bli­ver pra­e­sen­te­ret som her­re­land­stra­e­ner fra na­e­ste som­mer. Så skråsik­ker tør jeg godt va­e­re, ef­ter jeg har talt med cen­tra­le kil­der, som forta­el­ler, at par­ter­ne er eni­ge, og at det blot er un­der­skrif­ten, der mang­ler. JEG VIL BE­GYN­DE med at ro­se DHF. For­bun­det får of­te kri­tik – og­så i dis­se spal­ter – men det er godt ar­bej­de, at man hi­ver den tid­li­ge­re lands­holds­stjer­ne ind i fol­den. Ni­ko­laj Ja­cob­sen er i min op­tik den helt rig­ti­ge mand til job­bet. Den per­fek­te kan­di­dat. Og for­hå­bent­ligt for dansk hånd­bold bli­ver han og­så den per­fek­te land­stra­e­ner.

Sam­me tan­ker har DHF ty­de­lig­vis, og der­for har man valgt at gå på kom­pro­mis med kra­vet om, at en A-land­stra­e­ner skal va­e­re an­sat på fuld tid. Det er po­si­tivt, at am­bi­tio­ner­ne vandt over kon­ser­va­tis­men. Sam­me mo­del be­nyt­ter an­dre na­tio­ner, og hi­sto­rik­ken vi­ser, at det sag­tens kan fun­ge­re, så lad os ba­re øje­blik­ke­ligt af­mon­te­re fryg­ten for, om det kan spa­en­de ben for Ni­ko­laj Ja­cob­sens mu­lig­he­der for suc­ces. PO­SI­TIVT ER DET li­ge­le­des, at Ni­ko­laj Ja­cob­sen har enorm op­bak­ning fra spil­ler­trup­pen. Der er stor be­gej­string for hans langt me­re åb­ne og fan­de­ni­vold­ske fa­con, som er den di­a­me­tra­le mod­sa­et­ning til Gud­mun­dur Gud­munds­son. Jeg fø­ler mig over­be­vist om, at det kan aen­dre på nog­le af de at­ti­tu­de­ma­es­si­ge pro­ble­mer, der har va­e­ret un­der den nu­va­e­ren­de land­stra­e­ner.

Her har ener­gi, gla­e­de og ud­strå­ling va­e­ret på re­tra­e­te – bort­set fra en kort opblom­string i de af­gø­ren­de kam­pe ved OL – og spil­ler­ne har gan­ske en­kelt ik­ke haft den sam­me ild i øj­ne­ne, når de har iført sig den rød­hvi­de na­tio­nal­dragt. Det lig­ner Ni­ko­laj Ja­cob­sen den helt ide­el­le mand til at få aen­dret. Og der­til vil jeg ger­ne smi­de dis­se fem ar­gu­men­ter for, at han bli­ver en suc­ces som land­stra­e­ner. AUTORITET: Ni­ko­laj Ja­cob­sen har en ka­ris­ma­tisk per­son­lig­hed og ud­strå­ler en na­tur­lig autoritet. Han har sam­ti­dig et vold­somt tem­pe­ra­ment og en helt an­den gen­nem­slags­kraft end den, Gud­mun­dur Gud­munds­son har budt ind med i sin re­ge­rings­pe­ri­o­de. Når Ja­cob­sen ta­ler – og rå­ber – så lyt­ter spil­ler­ne. TAKTISK STA­ERK: An­grebs­ma­es­sigt hav­de Ja­cob­sen som ak­tiv en unik ev­ne til at la­e­se spil­let, og det har han vi­de­re­ud­vik­let og for­fi­net som tra­e­ner. Sam­ti­dig er det va­erd at ha­ef­te sig ved, at han bå­de i Aal­borg og Rhe­in-Neck­ar Löwen har etab­le­ret ek­stremt ef­fek­ti­ve for­svar, som har va­e­ret ud­slags­gi­ven­de for de to mester­ska­ber, han har vun­det. MESTER JACOB(SEN): Ef­ter at ha­ve stå­et i la­e­re som as­si­stent i Vi­borg og Bjer­ring­bro-Sil­ke­borg sprang Ja­cob­sen ud som ch­eftra­e­ner i Aal­borg i 2012 – og vandt så mester­ska­bet i sin før­ste sa­e­son. DM-sølv og Bun­des­liga-sølv fulg­te i de ef­ter­føl­gen­de sa­e­so­ner, før han i sid­ste sa­e­son le­ve­re­de sven­destyk­ket og det stør­ste klu­bre­sul­tat no­gen­sin­de af en dansk tra­e­ner: Mester­ska­bet i Bun­des­liga­en, ver­dens sta­er­ke­ste her­re­liga. Med søl­le fi­re sa­e­so­ner som ch­eftra­e­ner ta­ler det cv for sig selv. KENDER PRESSET: Si­den 00er­ne har Ni­ko­laj Ja­cob­sen va­e­ret eks­pert på TV2 un­der her­re­slut­run­der­ne, og han kender der­fra til det mas­si­ve me­di­e­pres, der er for­bun­det med at va­e­re dansk land­stra­e­ner. Der­for vil han i langt hø­je­re grad end Gud­mun­dur Gud­munds­son va­e­re i stand til at navi­ge­re køligt, når der bli­ver stil­let (kri­ti­ske) spørgs­mål fra en kra­e­ven­de pres­se. SPIL­LER­NES MAND: Ni­ko­laj Ja­cob­sen har en stor stjer­ne hos man­ge af de dan­ske spil­le­re, som han kender fra et langt liv i hånd­bol­den, for­di han for­mår at va­e­re ta­et på dem på en kam­me­rat­lig fa­con, men sam­ti­dig ev­ner at hol­de di­stan­cen, når det er nød­ven­digt, så der ik­ke er tvivl om, hvem der er che­fen. Det pas­ser som fod i ho­se til lands­hol­det, hvor man hyl­der en kort magt­di­stan­ce og en ufor­mel to­ne. JEG ER ME­GET op­ti­mi­stisk – det vil jeg ik­ke la­eg­ge skjul på. Ti­den må så vi­se, om Ni­ko­laj Ja­cob­sens re­sul­ta­ter be­ret­ti­ger ham til pra­e­di­ka­tet ’den per­fek­te land­stra­e­ner’. Men nu skal vi selv­føl­ge­lig li­ge ha­ve ham pra­e­sen­te­ret først …

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.