ET KE­DE­LIGT PUNKTUM

Et af­bud­s­ramt dansk lands­hold luk­ke­de land­skampsår­et med en trist uaf­gjort i tri­ste tjek­ki­ske om­gi­vel­ser

BT - - VENSKABSKAMP - Ras­mus Dam Ni­el­sen | rasn@sporten.dk

»Kom nu i ba­grum­met, Ni­co!«

Åge Ha­rei­des kom­man­do­er kun­ne i af­tens hø­res ty­de­ligt på til­sku­er­ra­ek­ker­ne i tjek­ki­ske Mla­da Bo­leslav.

Li­ge så ty­de­ligt som på et af­kla­edt di­vi­sions­sta­dion i Dan­mark. Og fak­tisk var lig­he­der­ne mel­lem lands­hol­dets sid­ste kamp i år og et op­gør i de la­ve­re dan­ske ra­ek­ker be­kla­ge­ligt slå­en­de.

Fa­er­re end 2.000 til­sku­e­re så på som vid­ner, da Kja­er, Fi­s­cher og co. sat­te punktum for 2016 med et 1-1-re­sul­tat mod Tjekkiet. Må­ske et par hund­re­de fle­re, hvis man med­reg­ner na­bo­er­ne i de be­ton­byg­nin­ger, der bag de la­ve tri­bu­ner med bøl­ge­tag, hav­de frit ud­syn ned til den vin­ter­vå­de ba­ne.

En be­ske­den af­slut­ning i be­sked­ne om­gi­vel­ser på et be­ske­dent land­skampsår, hvor skuf­fel­ser­ne ude mod Po­len og i Par­ken mod Mon­te­ne­gro ka­ster grum­me skyg­ger over de suc­ces­op­le­vel­ser, der og­så har va­e­ret. Fem sej­re, to uaf­gjor­te og tre ne­der­lag er det ble­vet til.

På ret­te vej

Land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de og an­fø­rer Si­mon Kja­er var in­den kam­pen mod Tjekkiet eni­ge om, at nord­man­dens pro­jekt med det nye, un­ge lands­hold var på ret­te vej.

Spil­ler­ne har re­spon­de­ret godt på Ha­rei­des nye idéer, me­ner han selv, og til­la­ert sig et nyt 3-5-2-sy­stem, som og­så blev te­stet i går.

Men hvis ne­top ind­sat­sen mod tjek­ker­ne skal ses om den fo­re­lø­bi­ge kul­mi­na­tio­nen på det ar­bej­de, der er gjort, si­den Ha­rei­de tog over for Mor­ten Ol­sen i marts, er der fort­sat et styk­ke til det per­fek­te.

Al­le­re­de un­der ind­mar­chen var lands­hol­det et skridt bag­ef­ter, og da kam­pen blev fløjtet i gang, skul­le der ba­re gå syv mi­nut­ter, før hjem­me­hol­det straf­fe­de det dan­ske sløvsind med et af­ret­tet langskud fra An­to­nin Ba­rak, som sej­le­de ind bag en chan­ce­løs Fre­de­rik Røn­now.

Her­fra fulg­te et mas­sivt tjek­kisk pres, der na­e­sten to­talt for­hin­dre­de dansk spil fremad ba­nen. Så­le­des skul­le der gå me­re end halv ti­me, før Mi­ke Jen­sen send­te et fladt, for­kø­let spark af­sted, og der­med blev no­te­ret for den før­ste dan­ske af­slut­ning.

Han var en af he­le seks aen­drin­ger i star­top­stil­lin­gen, som Åge Ha­rei­de hav­de va­e­ret nødt til at fo­re­ta­ge på grund af den by­ge af af­bud fra små­ska­de­de spil­le­re, som hav­de va­el­tet ned over ham ef­ter fre­da­gens kamp mod Ka­sak­h­stan. Det se­ne­ste kom på sel­ve kamp­da­gen, da en øm fod fra man­da­gens tra­e­ning tvang un­ge Kas­per Dol­berg til at mel­de fra.

Greb ik­ke chan­cen

Ud­over Jen­sen fik og­så tro­fa­ste trup­spil­le­re som Da­ni­el Wass, Las­se Schø­ne og Mathias Zanka Jør­gen­sen chan­cen for at sen­de land­stra­e­ne­ren i vin­ter­hi med et luksuspro­blem, men få, hvis no­gen, stam­spil­le­re som re­ser­ver, syn­tes at gri­be den mu­lig­hed. I for­sva­ret blev bå­de mid­ter­for­sva­rer og wing­ba­cks lø­bet over en­de, på mid­ten blev der lø­bet man­ge me­ter, men ik­ke sat me­get op, og på top var Ni­co­lai Jør­gen­sen, top­sco­re­ren i den hol­land­ske AEres­divsion, al­de­les uin­spi­re­ret. Al­li­ge­vel fik han kort før pau­sen – stik mod spil og chan­cer – prik­ket en ud­lig­ning i kas­sen. Må­let kom ef­ter et fint hjør­ne­s­park fra Da­ni­el Wass, som Si­mon Kja­er for­la­en­ge­de, in­den an­gri­be­ren stak den lan­ge fod frem.

Ha­rei­de gav fra an­den halv­legs be­gyn­del­se de­but til årets an­gri­ber i norsk fod­bold, Chri­sti­an Gyt­kja­er. En mand med 19 sa­e­son­mål og der­af bun­ker af selv­til­lid i bag­ga­gen.

Han var et frisk pust i de sid­ste 45 mi­nut­ter, hvor han end­da fik bol­den i net­tet, men uhel­dig­vis dømt of­f­si­de. El­lers var tjek­ker­ne og­så her far­ligst, om­end Dan­mark kom bed­re med. God hja­elp fra stol­pen og en be­fri­en­de Si­mon Kja­er fod på mål­stre­gen red­de­de Dan­mark fra et ne­der­lag i årets sid­ste land­skamp.

Der hav­de in­den i af­tes va­e­ret me­gen dis­kus­sion om va­er­di­en af en test­kamp i novem­ber med over fi­re må­ne­der til na­e­ste be­tyd­nings­ful­de op­gør. Op­le­vel­sen i Mla­da Bo­leslav luk­ke­de ik­ke den de­bat. •

Dan­mark fik med hiv og sving 1-1 mod Tjekkiet i A-lands­hol­dets sid­ste land­skamp i år tak­ket va­e­re en ud­lig­ning af Ni­co­lai Jør­gen­sen stik mod spil og chan­cer. FOTO: HENNING BAGGER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.