Et ufor­løst år

BT - - VENSKABSKAMP -

IMORGEN ER DET pra­e­cis et år si­den, Mor­ten Ol­sen med øje­blik­ke­lig virk­ning sag­de op som dansk land­stra­e­ner ef­ter na­e­sten 16 år i job­bet. Få ti­mer ef­ter Ol­sen hav­de smidt de rød-hvi­de tøj­ler, kun­ne fle­re me­di­er forta­el­le, at Åge Ha­rei­de vil­le sam­le dem op.

Nu er et år gå­et, og vi og det dan­ske lands­hold har va­e­ret igen­nem he­le fø­lel­ses- og re­sul­ta­tre­gi­stret. For et år si­den var der brug for ny luft i luft­madras­sen, og Åge Ha­rei­de be­hø­ve­de ik­ke me­get an­det end et nyt sy­stem og et stort og smit­ten­de smil for at gi­ve pum­pen et par tryk.

Da nord­man­den sam­ti­dig gav fle­re af de un­ge spil­le­re, som stil­ler sul­ten ef­ter ung­dom­me­lig­hed og ’hvad nu hvis’-tan­ke­gang, chan­cen, kom Ha­rei­de godt i gang. Og det mo­men­tum holdt hen over åb­nings­sej­ren i marts mod Island, et skuf­fen­de ne­der­lag i Skot­land og til en som­mer­tur i Ja­pan.

Det holdt end­da ved, da det blev al­vor i be­gyn­del­sen af sep­tem­ber. Godt et halvt år med op­ti­mis­me, po­si­ti­vi­tet og her­li­ge tan­ker som ’gad vi­de, hvad det kan bli­ve til’ og ’nu kan det bli­ve rig­tig sjovt’ blev det til. For det va­re­de ik­ke ved. NEDERLAGENE TIL PO­LEN og Mon­te­ne­gro i ok­to­ber fik os al­le sam­men ned på jor­den igen og fik den ae­r­ger­li­ge fø­lel­se om­kring lands­hol­det, som vi hu­sker fra sid­ste ef­ter­år, til at sni­ge sig ind på end­nu en våd og bla­e­sen­de års­tid.

Ef­ter to landskampe i lø­bet af de se­ne­ste da­ge, der ik­ke har flyt­tet no­get na­ev­ne­va­er­digt, er den fø­lel­se ik­ke for­s­vun­det. Der­til var pra­e­sta­tio­nen mod Ka­sak­h­stan for svin­gen­de mod en mod­stan­der af me­get svag ka­li­ber. Og kam­pen i Tjekkiet i af­tes? Tja, Åge Ha­rei­de fik set et par nye spil­le­re i ak­tion. Der­u­d­over er det bed­ste, der er at si­ge om det uaf­gjor­te, re­ser­ve­pla­ge­de op­gør, der blev af­vik­let i en stem­ning me­re hjem­me­hø­ren­de i de dan­ske di­vi­sio­ner end til en land­skamp egent­lig, at den nu er over­stå­et.

Ik­ke de­sto min­dre slog kam­pen i Sko­da-by­en Mla­da Bo­leslav en knu­de på lands­holdsår­et 2016. Åge Ha­rei­des før­ste som dansk land­stra­e­ner og det før­ste for et ’nyt ’ dansk lands­hold. Den før­ste mel­lem­reg­ning kan der­for skrib­les ned på pa­pi­ret. FOR HAR ÅGE Ha­rei­de for­må­et at løf­te det dan­ske lands­hold – og har lands­hol­det for­må­et at løf­te sig selv, si­den Mor­ten Ol­sen sag­de stop på et pres­se­mø­de i Par­ken for 365 da­ge si­den?

Sva­ret er nu­an­ce­ret. Men det ne­ga­tivt la­de­de svar må va­e­re ’nej’, mens det po­si­ti­ve er ’ik­ke end­nu’. Det dan­ske lands­hold har i lø­bet af det se­ne­ste år vun­det fem kam­pe, spil­let to uaf­gjor­te og tabt tre. Men hol­det har på in­tet tids­punkt bok­set over va­egt­klas­se og vun­det. Tva­er­ti­mod er det ble­vet til ne­der­lag mod na­tio­ner som Skot­land og Mon­te­ne­gro, som i bed­ste fald er let­mel­lemva­eg­te­re i den af­pil­le­de en­de og ik­ke bur­de va­e­re bed­re end Dan­mark.

Det er dog blot re­sul­ta­ter­ne og på in­gen må­de he­le po­in­ten. Det ta­lent­ful­de dan­ske lands­hold har nem­lig mu­lig­he­den for at bli­ve bed­re. En stor del af spil­ler­ne står i dag bed­re rent in­di­vi­du­elt, end de gjor­de for et år si­den. Ja, det gør de fle­ste fak­tisk. Ta­enk blot på Tho­mas Dela­ney, An­dreas Chri­sten­sen og Ni­co­lai Jør­gen­sen. Men den frem­gang har Åge Ha­rei­de og spil­ler­ne selv ik­ke for al­vor for­må­et at over­fø­re til lands­hol­det. HA­REI­DE OG SPIL­LER­NE har gan­ske vist haft kor­te pe­ri­o­der til at ar­bej­de sam­men og in­korpo­re­re nord­man­dens nye idéer. Men det sam­me er til­fa­el­det for et utal af an­dre lands­hold, der sta­dig har for­må­et at sik­re ud­vik­ling.

Dén ud­vik­ling fra A til B i kva­li­tet og ni­veau er sva­er at få øje på i det dan­ske lands­hold – og det er ae­r­ligt talt skuf­fen­de.

Om lidt ven­ter end­nu et lands­holdsår. Et år, der med en kli­ché bli­ver knald el­ler fald for Åge Ha­rei­de og hans nye mand­skab.

FOTO: AN­DERS KJAERBYE

Åge Ha­rei­de og lands­hol­det har ik­ke for­må­et at over­be­vi­se os om, at nye og bed­re ti­der er på vej.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.