In­tet øn­ske om magt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SOLKONGE Sidst­na­evn­te sce­na­rie er dog us­and­syn­ligt.

Over for BT er­kla­e­rer Bech An­der­sen imid­ler­tid, at det ik­ke er hans mål at stå til­ba­ge som ene­her­sker.

»Som jeg sag­de in­den emis­sio­nen, hå­be­de jeg, at så man­ge af de nu­va­e­ren­de ak­tio­na­e­rer bak­ke­de op. Det gjor­de al­le ik­ke, men der er kom­met nye til – folk, der me­ner 55 øre (pr. ak­tie, red.) re­pra­e­sen­te­rer god va­er­di. I fa­el­les­ska­bets ånd hå­ber jeg på en bred ak­tio­na­er­kreds, hvor al­le er ejer af – og bi­dra­ger til fa­el­les­ska­bet. Så nej, det er ik­ke et mål at få ma­jo­ri­te­ten,« skri­ver Jan Bech An­der­sen i en mail til BT. Til­bud om salg Grun­den til, at Jan Bech An­der­sen nu kan bli­ve ene­va­el­dig her­sker, skal fin­des i børs­reg­ler­ne og Brønd­bys nye emis­sion. Ho­ved­par­ten af de 100 mil­li­o­ner kro­ner, der nu til­fal­der Brønd­by for der­ef­ter at bli­ve brugt til at luk­ke ga­elds­hul­ler og i ’in­ve­ste­rin­ger Som jeg sag­de in­den emis­sio­nen, hå­be­de jeg, at så man­ge af de nu­va­e­ren­de ak­tio­na­e­rer bak­ke­de op. Det gjor­de al­le ik­ke, men der er kom­met nye til til gla­e­de for pu­bli­kum og sponso­rer’ kom­mer så­le­des fra Bech An­der­sens lom­mer. Hans eje­ran­del i klub­ben er der­for ste­get fra 26,7 pro­cent til 39,7 pro­cent, og det tvin­ger ham til at by­de på samt­li­ge ak­tier. Han skal sim­pelt­hen til­by­de al­le Brønd­bys ak­tio­na­e­rer at kø­be de­res va­er­di­pa­pi­rer i Su­per­liga­ens øje­blik­ke­li­ge num­mer to.

»Hvis du har ak­tier i Brønd­by, vil du få et til­bud om at sa­el­ge dem til Jan. Så­dan er reg­ler­ne,« for­kla­re­de Brønd­bys ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jes­per Jør­gen­sen, i går over for BT. In­gen sto­re aen­drin­ger Der­for kan Jan Bech An­der­sen i lø­bet af de kom­men­de to til fi­re uger stå som ejer af me­re end de 51 BT i går, 15. novem­ber pro­cent af ak­tier­ne, der gør ham til ejer af ak­tie­ma­jo­ri­te­ten og gi­ver ham mu­lig­hed for egen­ha­en­digt at be­stem­me ret­nin­gen på den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn. Mil­li­ar­da­e­ren lover dog, at der ik­ke vil ske sto­re aen­drin­ger, hvis han i lø­bet af de kom­men­de uger står med den ene­va­el­di­ge magt mel­lem ha­en­der­ne.

»Får jeg ma­jo­ri­te­ten, aen­drer det ik­ke dag­lig­da­gen va­e­sent­ligt. Brønd­by er uan­set hvad i cen­trum, og det dre­jer sig om at ar­bej­de hårdt og må­l­ret­tet. Hånd i hånd med stra­te­gi­en,« un­der­stre­ger han.

Til den no­mi­nel­le kurs på 50 øre pr. ak­tie vil det ko­ste Jan Bech An­der­sen i om­eg­nen af 85 mil­li­o­ner kro­ner, hvis samt­li­ge øv­ri­ge ak­tio­na­e­rer tak­ker ja til hans til­bud om at kø­be de­res ak­tier.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.