Qa­tar slu­ger ka­mel

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ARBEJDSVILKÅR Det har ik­ke skor­tet på kri­tik af VM-ar­ran­gø­ren Qa­tar, der si­den 2010 har va­e­ret i gang med at for­be­re­de den fod­bold­slut­run­de, lan­det skal af­hol­de i 2022. Isa­er har der va­e­ret vold­som kri­tik af ar­bejds­for­hol­de­ne for blandt an­dre mi­gran­t­ar­bej­de­re, der knok­ler med byg­ge­ri­et af de for­skel­li­ge sta­dio­ner.

Nu har ar­ran­gø­rko­mitéen ind­gå­et en af­ta­le med Bu­il­ding and Wood Wor­kers’ In­ter­na­tio­nal (BWI), som re­pra­e­sen­te­rer me­re end 300 fag­for­e­nin­ger med 12 mil­li­o­ner med­lem­mer glo­balt.

Fra ja­nu­ar 2017 får BWI lov til at in­spi­ce­re de respek­ti­ve sta­dio­ner og kon­trol­le­re bo­lig- og ar­bejds­for­hol­de­ne for de man­ge tu­sin­de ar­bej­de­re i lan­det.

Om af­ta­len si­ger Has­san Al-Thawa­di, der er chef for ar­ran­gø­rko­mitéen, iføl­ge AFP:

»Un­der­skri­vel­sen af det­te sam­ar­bej­de med BWI er et stort skridt for ar­ran­gø­rko­mitéen, som de­mon­stre­rer vo­res for­plig­tel­se i for­hold til sund­he­den og sik­ker­he­den for vo­res ar­bej­de­re.« Gla­e­de over af­ta­len Og­så hos BWI er der gla­e­de over af­ta­len.

»Vi vil få ad­gang til ar­bejds­plad­ser­ne og ud­fø­re in­spek­tio­ner, som er vig­ti­ge, fore­byg­gen­de til­tag i for­hold til ar­bejds­u­lyk­ker,« si­ger Am­bet Yu­son, ge­ne­ral­se­kre­ta­er i BWI, der sam­men med ar­ran­gø­rko­mitéen vil nedsa­et­te en fa­el­les ar­bejds­grup­pe, som skal rap­por­te­re fra in­spek­tio­ner­ne.

Li­ge si­den sta­dionbyg­ge­ri­er­ne blev igang­s­at, har der va­e­ret hi­sto­ri­er om elen­di­ge ar­bejds­for­hold og til­si­desa­et­tel­se af men­ne­ske­ret­tig­he­der for ar­bej­der­ne.

Det har få­et ad­skil­li­ge in­ter­na­tio­na­le or­ga­ni­sa­tio­ner som blandt an­det Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal til at ret­te hård kri­tik mod Qa­tar.

Af­ta­len med BWI kom­mer på et tids­punkt, hvor VM-ar­ran­gø­ren for­ven­ter at gå fra om­kring 10.000 til om­kring 30.000 sta­dio­nar­bej­de­re over de kom­men­de år for at nå at bli­ve klar til slut­run­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.