Vild med Ver­mund

MILLIONAEREN DROPPEDE KONEN GENNEM 30 ÅR

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Kenan Se­e­berg | kse@bt.dk Nils Meilvang | foto

Det er klart po­li­ti­ske grund­hold­nin­ger, der har ført os sam­men. Ik­ke Tin­der Lars Tve­de

Hun er par­ti­le­der for det ny­e­ste dan­ske par­ti i den yder­ste del af blå blok. Dan­marks sy­stem­kri­ti­ske svar på Trum­pis­men i USA el­ler Ma­ri­ne Le Pen i Frank­rig.

41-åri­ge Per­nil­le Ver­mund er op­rin­de­lig ar­ki­tekt, men står i dag i spid­sen for Nye Bor­ger­li­ge, der fi­sker i rør­te van­de på den bor­ger­li­ge yder­fløj, hvor Dansk Fol­ke­par­tis ud­la­en­din­gepo­li­tik an­ses for at va­e­re slap, og Ven­stres øko­no­mi­ske po­li­tik reg­nes for so­ci­al­de­mo­kra­tisk.

La­ve­re skat, min­dre of­fent­lig sek­tor og de­cen­tra­lis­me, så bor­ger­ne selv kan be­stem­me i lan­dets kom­mu­ner.

Hun vil ha­ve Dan­mark ud af FNs flygt­nin­ge­kon­ven­tion og ud af EU.

Per­nil­le Ver­mund er det dan­ske ud­tryk for det sam­me slag mod sy­ste­met, som Trump er i USA og Bre­xit-af­stem­nin­gen i Stor­bri­tan­ni­en.

Han er man­ge­mil­li­o­na­er, iva­er­ksa­et­ter­guru og in­ve­stor bag me­re end ti virk­som­he­der gennem ti­den. Som 19-årig køb­te han sit før­ste hus for eg­ne op­spa­re­de pen­ge. Sam­ti­dig la­e­ste han bå­de på Land­bo­højsko­len og Han­dels­højsko­len og be­gynd­te at im­por­te­re ka­ger i con­tai­ne­re, som han solg­te til dan­ske su­per­mar­ke­der.

59-åri­ge Lars Tve­de er født i Dan­mark, bo­sat i Schweiz og for­fat­ter til 14 bø­ger om er­hvervs­liv og øko­no­mi samt en bog om, hvor­for den ve­st­li­ge ver­den er me­re suc­ces­fuld end al­le an­dre sam­fund i ver­den.

Po­li­tik før­te os sam­men

Par­ti­le­de­ren og pen­ge­man­den står nu frem for før­ste gang og forta­el­ler, at de er ble­vet ka­e­re­ster.

»Det er klart po­li­ti­ske grund­hold­nin­ger, der har ført os sam­men. Ik­ke Tin­der,« smi­ler Lars Tve­de, da BT mø­der Per­nil­le Ver­mund med hen­des nye ka­e­re­ste, kort in­den er­hvervs­guru­en skal ta­le for en stør­re for­sam­ling på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School.

Det er før­ste gang, de ta­ler om de­res ka­er­lig­hed og de po­li­ti­ske hold­nin­ger, der har ført dem sam­men.

Og det er ty­de­ligt, at de beg­ge er stormen­de fo­rel­sket i hin­an­den.

Han kom­mer fra et ae­g­te­skab med en kvin­de, som han har va­e­ret gift med i 30 år. Hun har tre børn på 6, 11, og 12 og blev skilt for lidt over fem år si­den fra eks­man­den, som hun hav­de et ar­ki­tekt­fir­ma sam­men med.

»Vi var sam­men i 30 år, og det slut­te­de først her til som­mer. Det var et fan­ta­stisk og suc­ces­rigt ae­g­te­skab, og vi har nog­le dej­li­ge børn, som er vok­set op og kla­rer sig godt. Men vi var gle­det fra hin­an­den og blev eni­ge om at stop­pe, før det blev et trist og ke­de­ligt ae­g­te­skab,« si­ger Lars Tve­de, mens Per­nil­le Ver­mund lyt­ter in­ter­es­se­ret og hol­der ham i hån­den:

»Jeg hav­de in­gen pla­ner om at fin­de en ny ka­e­re­ste igen li­ge med det sam­me, men plud­se­lig stod Per­nil­le der ba­re. Bum! Så det var ba­re no­get, der ske­te.«

At Per­nil­le Ver­mund stod for­an den suc­ces­ful­de og sten­ri­ge man­ge­mil­li­o­na­er, skyl­des de po­li­ti­ske grund­hold­nin­ger, Tve­de blandt an­det har skre­vet om i si­ne bø­ger.

»Jeg kon­tak­te­de Lars i som­mer ef­ter at ha­ve la­est hans bog ’Gå­sen med de gyld­ne aeg’, for­di vi ger­ne vil­le ha­ve no­get bag­grunds­vi­den i for­bin­del­se med ud­vik­ling af vo­res skat­tepo­li­tik. Han hav­de ar­ran­ge­ret mø­der med for­skel­li­ge men­ne­sker. Og vi spi­ste sam­men et par af­te­ner i tra­ek, og det he­le var me­get pro­fes­sio­nelt. Vi spurg­te så Lars, om han vil­le hol­de ta­le ved ’Nye Bor­ger­li­ges’ års­mø­de. Det vil­le han ger­ne, og da vi så igen mød­tes, den­ne gang for at ta­le om års­mø­det, ja, så ... blev det li­ge plud­se­lig hyg­ge­ligt.« Fore­net i ka­er­lig­hed Bå­de Per­nil­le Ver­mund og Lars Tve­de smi­ler ind­for­stå­et. Hun gri­ner, og han ser lidt ge­nert ud, mens hun ta­ger ham om ar­men.

De to mød­tes over po­li­tik og er nu fore­net i ka­er­lig­hed. Man fri­stes til at kal­de det en ul­tra­li­be­ral al­li­an­ce.

»Det vi­ste sig så, at vi har det af­sin­digt mor­somt sam­men. Vi ke­der os al­drig, når vi er sam­men, og snak­ker beg­ge to som et vand­fald. Jeg er jo iva­er­ksa­et­ter og har star­tet man­ge virk­som­he­der, men det er Per­nil­le

For mig at se er Do­nald Trumps sejr en fan­ta­stisk ca­deau til de­mo­kra­ti­et Per­nil­le Ver­mund

og­så. Hun har al­tid gang i man­ge ting på én gang. Det pro­jekt, hun har gang i nu, er et nyt par­ti, og det min­der me­get om det at la­ve en ny virk­som­hed. Og hun har så me­get fart på. Når man er hjem­me hos hen­de,

bli­ver hun rin­get op af et af lan­dets før­en­de me­di­er, og så står hun dér og gi­ver et enormt vig­tigt interview, sam­ti­dig med at hun ha­en­ger va­ske­tøj op. Se­ne­re gør hun det sam­me, mens hun va­sker op. Det er stres­sen­de og alt for me­get, men jeg el­sker så­dan no­get, og det er enormt sjovt at va­e­re sam­men med en pi­ge, som har det på sam­me må­de som jeg selv,« si­ger Lars Tve­de, der si­ger, at det fo­rel­ske­de pars po­li­ti­ske hold­nin­ger flug­ter per­fekt. In­gen pla­ner om støt­te Al­li­ge­vel har han in­gen pla­ner om at ’in­ve­ste­re’ i Nye Bor­ger­li­ge i tra­di­tio­nel for­stand. På sam­me må­de som den schweizisk bo­sid­den­de rig­mand Lars Sei­er Chri­sten­sen har gjort med An­ders Samu­el­sens par­ti Li­be­ral Al­li­an­ce.

Og Per­nil­le ler, da hun bli­ver spurgt, om hen­des mil­li­o­na­er-ka­e­re­ste skal va­e­re Nye Bor­ger­li­ges su­gar­dad­dy.

»Jeg ved ik­ke, hvad An­ders og Lars Sei­er har af pri­vat­liv sam­men, men jeg tror nu ik­ke, at der er no­get. Men min Lars har jo ik­ke no­gen ak­tier i ’Nye Bor­ger­li­ge. Hel­ler ik­ke øko­no­misk. Men må­ske skul­le vi la­eg­ge bil­let ind,« si­ger hun med et stort smil og bli­ver så igen al­vor­lig

»Nej, der er ik­ke no­get øko­no­misk mel­lemva­e­ren­de dér.«

»Indtil for 10 da­ge si­den hav­de jeg ik­ke la­est Nye Bor­ger­li­ges par­ti­pro­gram. Det har jeg så gjort nu. Og det lig­ger me­get ta­et op ad det, jeg selv vil­le fo­re­slå. De­cen­tra­li­se­ring, la­ve­re skat­te­tryk, no­get min­dre of­fent­lig sek­tor, og en ud­la­en­din­gepo­li­tik, der min­der me­get om den i Schweiz« si­ger Lars Tve­de, der me­ner, at Do­nald Trumps sejr i USA er ud­tryk for at USAs sy­stem er ble­vet for cen­tra­li­stisk, li­ge­som man­ge an­dre ve­st­li­ge sam­fund, og der­for pro­teste­rer folk mod det ved at stem­me på Trump. Per­nil­le nik­ker: »For mig at se er Do­nald Trumps sejr en fan­ta­stisk ca­deau til de­mo­kra­ti­et. Når man har en her­sken­de klas­se af em­beds­ma­end, po­li­ti­ke­re og jour­na­li­ster, sa­er­ligt på de stats­fi­nan­si­e­re­de me­di­er, så er det fan­ta­stisk, at man kan gø­re no­get an­det og åb­ne den­ne her ind­spi­ste ver­den, så dan­sker­ne i Dan­mark kan få mag­ten og an­sva­ret til­ba­ge, li­ge­som ame­ri­ka­ner­ne må­ske får nu i USA.«

»Der er en spon­tan ten­dens i al­le sam­fund til, at mag­ten bli­ver me­re og me­re cen­tra­li­se­ret. Det sker, uden at no­gen har stemt om det. Det star­ter som gra­es­rod­s­sam­fund og slut­ter som py­ra­mi­de­sam­fund. Og når det bli­ver for cen­tra­li­stisk, går ud­vik­lin­gen i stå, og kul­tu­ren bli­ver dår­lig, og så kol­lap­ser de sam­fund. Så at fin­de en pi­ge, som er så vi­dun­der­lig, og som jeg har så­dan et ånds­fa­el­les­skab sam­men med, det er jo helt fan­ta­stisk,« si­ger Lars Tve­de og ta­ger fat om Per­nil­le Ver­munds hånd, mens han smi­ler varmt til hen­de: Ik­ke med­lem af ka­e­re­stens par­ti »Vi gik for­bi Chri­sti­ans­borg den an­den dag, og så sag­de jeg ba­re ét ord. Mor­dor! (ond­ska­bens by i ’Rin­ge­nes Her­re’, hvor mør­kets fyr­ste Sau­ron her­sker, red.). Og hun nik­ke­de og gri­ne­de. Han har over­ve­jet at mel­de sig ind i ka­e­re­stens par­ti, men bå­de han og hun sy­nes, at det er klo­ge­re, at han ik­ke bli­ver det.

»Du er me­re va­erd uden for Nye Bor­ger­li­ge end i par­ti­et,« si­ger Ver­mund og tryk­ker hans hånd.

»Ja, det er nok bed­re, så jeg ik­ke ri­si­ke­rer at få et stem­pel i pan­den og bli­ve sat i bås. Men det får jeg må­ske al­li­ge­vel,« si­ger Lars Tve­de og forta­el­ler, at han har va­e­ret ek­stra en­ga­ge­ret i sam­funds­de­bat­ten, si­den han blev pra­e­sen­te­ret for An­ders Samu­el­sen for nog­le år si­den.

»Men nu skal jeg snart til at tje­ne nog­le pen­ge igen, der skal jo smør på brø­d­et. Og på den bag­grund er det må­ske ik­ke så klogt, at jeg har ind­ledt et for­hold til en po­li­ti­ker,« smi­ler er­hvervs­man­den.

»Jeg er ik­ke po­li­ti­ker. Jeg er ar­ki­tekt,« si­ger Per­nil­le Ver­mund.

Hvor­for vil du ik­ke be­teg­nes som po­li­ti­ker?

»For­di jeg ik­ke fø­ler mig som en po­li­ti­ker. De er sko­le­de på en be­stemt må­de, ta­en­ker på en be­stemt må­de og har la­est cand.sci­ent.pol. el­ler cand.oecon. og går til po­li­tik me­get aka­de­misk ... det gør jeg ik­ke,« si­ger Per­nil­le Ver­mund og bli­ver af­brudt af en lil­le lat­ter fra sin ka­e­re­ste:

»Og så drøm­mer de om at ar­bej­de i Mor­dor,« si­ger han med et lil­le smil, mens Per­nil­le Ver­mund fort­sa­et­ter sin tan­ke­ra­ek­ke:

»For mig er det no­get, jeg gør nu, og jeg vil ger­ne til­ba­ge og pas­se mit ar­bej­de og teg­ne hu­se igen på et tids­punkt. Når vi har få­et bugt med de ud­for­drin­ger, vi står over for. Jeg har ik­ke ta­enkt mig at va­e­re i po­li­tik re­sten af mit liv. Det for­ven­ter jeg ab­so­lut ik­ke. Nej, tak. Slet ik­ke!«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.