AEr­li­ge Schö­ne: Ik­ke helt fan­ta­stisk

BT - - VENSKABSKAMP - Flem­m­ing Brandt | flb@sporten.dk

Dan­mark spil­le­de 1-1 ude mod Tjekkiet i en blod­fat­tig test­kamp, hvor tjek­ker­ne med et va­eld af chan­cer i an­den halv­leg var ta­et­test på sej­ren. Men de dan­ske spil­le­re var ik­ke helt eni­ge, om det var en god el­ler en dår­lig kamp. Las­se Schö­ne var med for før­ste gang i star­top­stil­lin­gen ef­ter som­mer­fe­ri­en. Men han var ik­ke en helt til­freds mand ef­ter sin 27. kamp i rødt og hvidt. Ajax-spil­le­ren er­kend­te ae­r­ligt, at det kun­ne ha­ve va­e­ret gå­et bed­re, selv­om det uaf­gjor­te re­sul­tat ude mod Tjekkiet var helt i or­den.

»Jeg sy­nes, vi spil­le­de med for lan­ge bol­de. 1-1 - hvad kan man si­ge? En helt fan­ta­stisk fod­bold­kamp var det ik­ke, men okay. Fa­cit er godt nok. Det var et hold, der ik­ke spil­let sam­men før med man­ge nye spil­le­re, men vi kun­ne godt ha­ve spil­let me­re,« men­te den 30-åri­ge midt­ba­ne­spil­ler, som dog var gan­ske til­freds med sin egen ind­sats.

»Jeg sy­nes, at det gik godt nok. Og det var at spil­le den sam­me plads,

som jeg gør til dag­lig,« sag­de han til Ka­nal 5 umid­del­bart ef­ter kam­pen.

Hvis Las­se Schö­ne ik­ke var vold­somt be­gej­stret for den dan­ske ind­sats, lød ud­la­eg­nin­gen gan­ske an­der­le­des, når man spurg­te FC Kø­ben­havns Mathias ’Zanka’ Jør­gen­sen.

»Vi kom­mer ud spil­ler en god kamp. Selv­føl­ge­lig var det en ven­skabs­kamp, og der var ik­ke så man­ge men­ne­sker på sta­dion. Men der er en mas­se spil­le­re, som le­ve­rer en fin pra­e­sta­tion. Det er li­ge ved og na­e­sten, vi mang­ler ba­re li­ge den sid­ste af­le­ve­ring, så hav­de vi og­så sco­ret en pind el­ler to me­re.«

»I det he­le ta­get le­ve­rer vi en gan­ske fin kamp,« lød vur­de­rin­gen fra FC Kø­ben­havn-spil­le­ren, som spil­le­de sin ni­en­de A-land­skamp og i lig­hed med Schö­ne var på ba­nen i samt­li­ge 90 mi­nut­ter.

En helt fan­ta­stisk fod­bold­kamp var det ik­ke, men okay. Fa­cit er godt nok Las­se Schö­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.