Dan­mark

BT - - TJEKKIET – DANMARK -

(3-5-2) Fre­de­rik Røn­now

Fik chan­cen igen trods sin lidt usik­re ind­sats mod Ka­sak­h­stan i Par­ken. Chan­ce­løs ved det tjek­ki­ske fø­rings­mål, men el­lers god­kendt. Har dog na­ep­pe over­be­vist Åge Ha­rei­de i si­ne to kam­pe som Sch­mei­chel-af­lø­ser.

Si­mon Kja­er

Vi­ste sin sto­re luft­styr­ke, da han as­si­ste­re­de Ni­co­lai Jør­gen­sens ud­lig­ning, men hav­de de­fen­si­ve ud­fald, hvor han stod skidt pla­ce­ret. Snit­te­de uhel­digt tjek­kisk drøn ind bag Røn­now i kam­pens ind­led­ning. Mathias Zanka Jør­gen­sen Hav­de ik­ke sam­me over­be­vi­sen­de at­ti­tu­de, som vi kender fra FC Kø­ben­havns kam­pe. Lå fle­re gan­ge for langt fra sin mar­ke­ring, dog uden det blev dyrt.

An­dreas Bjel­land

Tø­ve­de fle­re gan­ge, hvil­ket skab­te far­li­ge tjek­ki­ske si­tu­a­tio­ner. Vir­ke­de ik­ke helt tryg i tre­mands­for­sva­ret og blev ud­skif­tet ef­ter 45 mi­nut­ter. Så me­get me­re sik­ker ud i fre­da­gens fi­re­mands­for­svar mod Ka­sak­h­stan.

Jens Stry­ger Lar­sen

Fik chan­cen i fra­va­e­ret af Pe­ter An­ker­sen, der blev spa­ret. Gik friskt til sa­gen, men li­ge­som sin kol­le­ga på den mod­sat­te kant var det uden et egent­ligt slut­pro­dukt. En ind­sats på det ja­ev­ne.

Da­ni­el Wass

For­søm­te igen at im­po­ne­re i rød/hvidt, men fik hel­ler ik­ke me­get hja­elp. Tab­te sam­men med Schö­ne og Jen­sen sla­get om mid­ten. Rej­ser hjem til pro­fil­sta­tus i Cel­ta Vi­go som fort­sat mar­gi­nal­spil­ler på lands­hol­det.

Las­se Schö­ne

For­søg­te me­get og til­bød sig flit­tigt, men for man­ge af­le­ve­rin­ger var uden adres­se. Var ude i kul­den un­der Mor­ten Ol­sen og ane­de frisk luft un­der Ha­rei­de, men greb ik­ke for al­vor gårs­da­gens hånds­ra­ek­ning i Prag.

Mi­ke Jen­sen

Årets spil­ler i Nor­ge fik en sja­el­den chan­ce på lands­hol­dets mid­te, men li­ge­som si­ne uvan­te kol­le­ger cen­tralt hav­de han det sva­ert. Knok­le­de og le­ve­re­de bol­dero­brin­ger, men lyk­ke­des ik­ke med at kon­trol­le­re.

Riza Dur­mi­si

Løb me­get of­fen­sivt uden dog at lyk­ke­des med de sto­re gen­nem­brud over kan­ten. Bi­drog hel­ler ik­ke syn­der­ligt me­get de­fen­sivt. Ik­ke blandt Riza Dur­mi­sis bed­ste kam­pe.

Vik­tor Fi­s­cher

Var skuf­fet over ik­ke at va­e­re med i fre­dags og vir­ke­de ivrig for at vi­se sig frem mod Tjekkiet. Spil­le­de op­portu­ni­stisk ved at for­sø­ge si­ne dri­blin­ger, men blev of­te mødt afen tjek­kisk mur.

Ni­co­lai Jør­gen­sen

Er med for at sco­re, og brød sin tør­ke på lands­hol­det med ud­lig­nin­gen. Okay, det var et sim­pelt et af slagsen, men det ta­el­ler. Spørg ba­re Jon Da­hl To­mas­son. El­lers le­ve­re­de han ik­ke me­get. Ud­skif­tet i pau­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.