Ti­er i respekt

Ryg­ter­ne om Stå­le Sol­bak­kens frem­tid ha­en­ger som en skyg­ge over FCK og ma­na­ge­ren, men så la­en­ge Nor­ges land­stra­e­nerjob er be­sat, ti­er han

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mi­chel Wik­kel­sø David­sen | mi­cd@sporten.dk

Det er lidt af et deja-vu for FC Kø­ben­havn og Stå­le Sol­bak­ken. For seks år si­den hav­de den nor­ske tra­e­ner enorm suc­ces med kø­ben­hav­ner­ne, som han send­te vi­de­re fra grup­pe­spil­let i Cham­pions Le­ague. Det gjor­de ham så po­pu­la­er, at Nor­ges fod­bold­for­bund fik fat i en un­der­skrift med Sol­bak­ken, der der­med stod til at bli­ve norsk land­stra­e­ner.

Si­den blev han købt fri af af­ta­len, så han kun­ne tak­ke ja til et job i FC Köln og Bun­des­liga­en. Men han smut­te­de fra FCK, og det fryg­ter man­ge kø­ben­havn­ske fans nok, at han vil gø­re igen in­den så la­en­ge.

Nor­ske Dag­bla­det skrev søn­dag, at Sol­bak­ken hav­de haft et hem­me­ligt mø­de med top­fod­bold­chef Nils Jo­han Semb i Kø­ben­havn, og mens Sol­bak­ken af­vi­ste, at mø­det skul­le ha­ve va­e­ret hem­me­ligt og i det he­le ta­get at ha­ve talt om job­bet med Semb der, kun­ne BT man­dag af­slø­re, at det nor­ske fod­bold­for­bund alt­så har budt sig til over for Sol­bak­ken.

FCK-ma­na­ge­ren er dog me­get få­ma­elt i for­hold til si­tu­a­tio­nen, og det skyl­des ik­ke mindst, at Nor­ge sta­dig har Per-Mathias Høg­mo sid­den­de som land­stra­e­ner trods pa­u­v­re re­sul­ta­ter.

»Jeg har respekt for den land­stra­e­ner, der sid­der der nu. Jeg har ba­re sva­ret på spørgs­mål (om det så­kaldt ’hem­me­li­ge’ mø­de, red.), og så er der va­el­dig man­ge, der har re­fe­re­ret det. Jeg kan ik­ke kom­men­te­re al­le ryg­ter. Om to uger er det no­get an­det og igen om fem uger. Jeg har kon­trakt med FCK og for­hol­der mig til det, indtil der sker no­get an­det,« si­ger Stå­le Sol­bak­ken til BT.

FCK vil ik­ke slip­pe ham før tid

Den nor­ske ma­na­ger bli­ver da og­så sva­er at vri­ste fra FC Kø­ben­havn, hvis Nor­ge en­der med at gø­re til­na­er­mel­ser til en de­ci­de­ret jagt. For FCK har kon­trakt med Stå­le Sol­bak­ken til som­me­ren 2018, og klub­ben øn­sker ik­ke at slip­pe ham før.

»Stå­le er FCK-tra­e­ner. Vi har en af­ta­le frem til som­me­ren 2018, og han er der­for som mini­mum hos os indtil da, men for­hå­bent­lig og­så la­en­ge­re. Vi har mas­ser af op­ga­ver i Su­per­liga­en og Cham­pions Le­ague for­an os, som vi bru­ger ti­den på i ste­det for at bru­ge den på spe­ku­la­tio­ner. Og an­det end spe­ku­la­tio­ner er det her ik­ke,« sag­de FCK-di­rek­tør An­ders Hørs­holt i går til BT.

Stå­le Sol­bak­ken har tid­li­ge­re for­talt, at den­ne vin­ter bli­ver den sid­ste, hvor han bor ale­ne i Kø­ben­havn, mens fa­mi­li­en er hjem­me i Ha­mar i Nor­ge. Til som­mer skal det va­e­re slut. Fa­mi­li­en skal bo sam­men igen.

Om det bli­ver i Kø­ben­havn, og Stå­le Sol­bak­ken fort­sa­et­ter som FCK-ma­na­ger, el­ler om det bli­ver i Nor­ge el­ler et helt tred­je sted, er der alt­så ik­ke no­gen af­kla­ring på end­nu. Men der er in­gen tvivl om, at Sol­bak­kens navn igen er varmt. Pra­e­cis som for seks år si­den.

Jeg kan ik­ke kom­men­te­re al­le ryg­ter. Om to uger er det no­get an­det og igen om fem uger Stå­le Sol­bak­ken

FOTO: LISELOTTE SABROE og AFP

FC Kø­ben­havn-ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken vil ik­ke si­ge no­get om, hvor­vidt han kun­ne ta­en­ke sig at bli­ve norsk land­stra­e­ner, så la­en­ge job­bet er be­sat af Per-Mathias Høg­mo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.