DR Spor­tens dy­re far­vel

DR må si­ge far­vel til fle­re pro­mi­nen­te nav­ne, når tv-sta­tio­nen i be­gyn­del­sen af 2018 va­el­ger at bru­ge mini­mum 40 mil­li­o­ner kro­ner på at flyt­te blandt an­det sport­s­re­dak­tio­nen til Jyl­land

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mi­chel Wik­kel­sø David­sen | mi­cd@sporten.dk Las­se Vø­ge | lavg@sporten.dk

Det var sto­re de­ad­li­ne-dag på DR Sporten i går. DR Sporten skal flyt­te fra Kø­ben­havn til Aar­hus i be­gyn­del­sen af 2018, men al­le­re­de nu har de man­ge an­sat­te på sport­s­re­dak­tio­nen skul­le be­slut­te, om de øn­sker at flyt­te med. Og det bli­ver dyrt for DR på me­re end én må­de, for kend­te an­sig­ter som ’Af­ten­tour’va­er­ten Sø­ren Re­edtz og hånd­bold­kom­men­ta­to­ren Jens Jacob Juulsa­ger for­svin­der se­ne­st med flyt­nin­gen, forta­el­ler de.

Det kan må­ske bli­ve en end­nu stør­re åre­lad­ning, når he­le reg­ne­styk­ket gø­res op i dag. Der er al­le­re­de fi­re fra sport­s­re­dak­tio­nen, der har fun­det nye job – her­i­blandt den nu tid­li­ge­re nyheds­re­dak­tør Marco de los Rey­es, der ryk­ke­de over som re­dak­tør på DR Da­gen pr. 1. ok­to­ber.

DR Spor­tens me­d­ar­bej­de­re har tid­li­ge­re kaldt be­slut­nin­gen om flyt­nin­gen for ’sym­bol­po­li­tik, hvor reg­nin­gen bli­ver sendt til li­cens­be­ta­ler­ne’ i en fa­el­les ud­ta­lel­se, og Pe­ter Møl­ler er og­så sta­dig en anel­se ufor­stå­en­de over for be­slut­nin­gen.

»Hvis man ser det som en po­li­tisk be­slut­ning, gi­ver det god me­ning. Der er jo mas­ser af stem­mer i at flyt­te stats­li­ge ar­bejds­plad­ser ud i lan­det. Dan­mark er an­det end Kø­ben­havn. Men kig­ger man på det rent fag­ligt, har jeg sta­dig sva­ert ved at se, at det skul­le va­e­re den rig­ti­ge be­slut­ning. Og rent øko­no­misk tror jeg end­nu ik­ke, at no­gen sid­der med det sto­re over­blik over, hvad det kom­mer til at ko­ste af bor­ger­nes skat­te­kro­ner,« si­ger Pe­ter Møl­ler.

En øvel­se til 84 mio. kr.

På mand­skabs­si­den drypblø­der det i hvert fald hos DR Sporten. Og øko­no­misk skal der og­så bru­ges lidt af li­cens­pen­ge­ne for at ryk­ke sport­s­re­dak­tio­nen og fle­re an­dre af­de­lin­ger til det jy­ske, som Pe­ter Møl­ler på­pe­ger. BT har søgt om ak­tind­sigt i øko­no­mi­en bag flyt­nin­gen, men har få­et den­ne af­vist. Til gen­ga­eld hen­vi­ser man til Kul­tur­mi­ni­ster Ber­tel Haar­ders (V) svar på Jacob Marks (SF) spørgs­mål.

»Det sam­le­de bud­get til en­gangs­ud­gif­ter for­bun­det med de på­ta­enk­te flyt­nin­ger mv. er op­gjort til i alt ca. 40 mio. kr. over de kom­men­de tre år (2016-2018). Ud­gif­ter­ne ved­rø­rer blandt an­det kon­kre­te flyt­teud­gif­ter, in­dret­ning af lo­ka­ler mv., per­so­na­le­re­la­te­re­de ud­gif­ter, ud­gif­ter til dob­belt­be­man­ding i over­gangs­pe­ri­o­den mv.,« sva­rer mi­ni­ste­ren, der ba­se­rer sit svar på op­lys­nin­ger fra DR.

Des­u­den vil der bli­ve brugt 44 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt i så­kaldt va­ri­ge om­pri­o­ri­te­rin­ger på grund af ’lø­ben­de in­ve­ste­rin­ger’, når ind­sat­sen er fuldt ind­fa­set i 2019, op­ly­ser mi­ni­ste­ren.

I au­gust hav­de DR en de­ad­li­ne for me­d­ar­bej­der­ne på DR Vi­den­skab, Vej­ret og Kul­tur, og her var det 20 ud af 36 an­sat­te, der valg­te at tak­ke nej til at flyt­te til Jyl­land. Det er på trods af, at DR-me­d­ar­bej­de­re kan se frem til en flyt­te­godt­gø­rel­se på 60.000 kro­ner spredt over 12 må­ne­der, hvis de va­el­ger at ta­ge tu­ren med til Jyl­land. Det er dog langt­fra al­le, der øn­sker det­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.