NEC: Vi ud­nyt­ter mu­lig­he­der­ne

BT - - NYHEDER -

Dansk po­li­ti er stor­for­bru­ger af Eu­ro­pols ka­em­pe da­ta­ba­se. I 2014 søg­te dan­ske be­tjen­te i gen­nem­snit 200 gan­ge om da­gen i EIS, el­ler sam­let 72.000 gan­ge. Det sva­rer til na­e­sten 20 pct. af al­le søg­nin­ger i da­ta­ba­sen. Som BT i dag kan forta­el­le, er tal­let vok­set i 2015, så dansk po­li­ti i alt sø­ger, hvad der sva­rer til ca. 250 gan­ge om da­gen.

BT har spurgt Rigs­po­li­ti­et, hvad der lig­ger bag de us­a­ed­van­lig man­ge søg­nin­ger. I et skrift­ligt svar for­kla­rer po­li­ti­et:

»Der kan va­e­re man­ge for­kla­rin­ger på an­ven­del­ses­gra­den i de for­skel­li­ge lan­de. Hos dansk po­li­ti kan jeg si­ge, at vi har va­e­ret me­get op­ma­er­k­som­me på at ud­nyt­te de mu­lig­he­der vi har for at be­ka­em­pe in­ter­na­tio­nal og or­ga­ni­se­ret kri­mi­na­li­tet. Vi har stor awa­re­ness på mu­lig­he­der­ne, og Rigs­po­li­ti­et un­der­støt­ter po­li­tik­red­se­ne i døgn­drift året rundt på det­te om­rå­de,« skri­ver Mi­cha­el Kjeld­gaard, chef for NEC (Rigs­po­li­tiets Na­tio­na­le Ef­ter­forsk­nings­cen­ter). Han for­kla­rer vi­de­re at Rigs­po­li­ti­et sam­men med po­li­tik­red­se­ne ef­ter­ud­dan­ner po­li­titje­ne­ste­ma­end, så de får det nød­ven­di­ge kend­skab og vi­den om brug af in­ter­na­tio­na­le da­ta­ba­ser som ek­sem­pel­vis EIS.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.