Nu ta­ger Mar­tin Jør­gen­sen cyk­len

BT - - NYHEDER -

STILSKIFTE

Men nu er den solgt. Det bekraefter Mar­tin Jør­gen­sen over for BT.

»Der er ik­ke no­get un­der­ligt i at sa­el­ge en bil,« ly­der det fra fo­to­gra­fen, som i dag er ka­e­re­ste med ar­ki­tekt og tid­li­ge­re X Fa­ctor-va­ert Eva Har­lou.

»Jeg har al­tid cyk­let lidt her og der. Det sy­nes jeg er dej­ligt,« si­ger han og forta­el­ler, at han og ka­e­re­sten har det dej­ligt sam­men. I fo­ged­ret­ten Ef­ter brud­det med Ale­xan­dra har Mar­tin Jør­gen­sen truk­ket fle­re sto­re over­skrif­ter om, at han var ble­vet truk­ket i fo­ged­ret­ten pga. ube­talt ga­eld, og at han var ble­vet ta­get for spi­ri­tus­kør­sel.

Grun­den til, at han blev kaldt i fo­ged­ret­ten af fi­nan­se­rings­ban­ken San­tan­der Consu­mer Banks nor­ske fi­li­al, var, at ban­ken kra­e­ve­de en ga­eld på 811.306 kr. be­talt. Ga­el­den stam­me­de fra 2010, hvor Mar­tin Jør­gen­sen an­skaf­fe­de sig den dy­re bil, som blot hav­de kørt 1.000 km, da han over­tog den.

Men iføl­ge rets­bo­gen, som BT fik ak­tind­sigt i, vi­ste det sig, at Mar­tin Jør­gen­sen ik­ke var i stand til at be­ta­le sin ga­eld. Og at han ik­ke var mødt op til det før­ste rets­mø­de i ja­nu­ar i år. Den­gang for­kla­re­de han til BT, at han ik­ke var klar over ban­kens krav om at få ga­el­den ind­fri­et.

»Jeg har ik­ke mod­ta­get reg­nin­ger el­ler ryk­ke­re el­ler no­get som helst i den­ne sam­men­ha­eng, så jeg var ik­ke klar over det,« sag­de han den­gang.

Men iføl­ge den­ne uges ud­ga­ve af Se og Hør er og­så ga­el­den ble­vet fjer­net, ef­ter bi­len er ble­vet solgt med 122.000 kør­te km på ba­gen.

Li­ge­som sa­gen mod ham for kør­sel i spi­ri­tuspå­vir­ket til­stand er ble­vet af­gjort uden et ud­fa­er­di­get an­kla­ge­skrift. Det be­ty­der iføl­ge uge­bla­det, at Mar­tin Jør­gen­sen der­med slip­per for en rets­sag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.