Land­brug og Fø­de­va­rer ra­ser over DR

BT - - NYHEDER -

KRAS KRI­TIK frem­stil­ler den mul­ti­re­si­sten­te MRSA-bak­te­rie som et iso­le­ret dansk pro­blem, der er ble­vet eks­por­te­ret til Sve­ri­ge. Dan­mark eks­por­te­re­de sid­ste år svi­ne­kød for 28,9 mia. kr., her­af kom 757 mio. kr. fra det sven­ske mar­ked.

»Sve­ri­ge er et vig­tigt eks­port­mar­ked, og det er klart imod dan­ske in­ter­es­ser, at man sår tvivl om den må­de, vi hånd­te­rer an­ti­bi­o­ti­ka-an­ven­del­se og fø­de­va­resik­ker­hed i Dan­mark. Og det er helt ho­ved­rysten­de, at man gør det på bag­grund af tal, der er us­am­men­lig­ne­li­ge,« me­ner Mar­tin Mer­rild. Re­dak­tør af­vi­ser kri­tik Poul-Erik Heil­buth, re­dak­tø­ren bag do­ku­men­ta­ren, af­vi­ser dog kri­tik­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.