’I har glemt os’

BT - - NYHEDER -

Når jeg snak­ker med mi­ne ve­nin­der i klas­sen om det, vi har set, ta­ler vi al­drig om DR nå ud til min søsters al­ders­grup­pe,« spør­ger Al­ma Hansen.

»Nej. Vi har sinds­sygt sto­re am­bi­tio­ner om at va­e­re no­get for bør­ne­ne. Bå­de for sto­re og små. Der er rig­tig man­ge sko­ler, der bru­ger Ul­tra­nyt i un­der­vis­nin­gen. Når vi la­ver en mob­be­kampag­ne, så bru­ger de ma­te­ri­a­let i un­der­vis­nin­gen,« sva­rer Git­te Rabøl.

»Mi­ne fora­el­dre be­ta­ler 207 kr. om må­ne­den i li­cens. Vi for­ven­ter, at vi får no­get kva­li­tet for de pen­ge,« si­ger Al­ma Hansen og fort­sa­et­ter:

»Hvor­dan kan det va­e­re re­le­vant for DR at ha­ve et bud­get på 3,6 mia., når der ik­ke er så man­ge fra de frem­ti­di­ge ge­ne­ra­tio­ner, der vil se det, men i ste­det går over til YouTu­be og Net­flix?«

»Rig­tig man­ge bru­ger de tra­di­tio­nel­le me­di­er og har sam­ti­dig et Net­flix-abon­ne­ment. Vi har en op­ga­ve i at va­e­re med til at sik­re, at bor­ger­ne er op­ly­ste i det her sam­fund – alt det, der lig­ger i at va­e­re pu­blic ser­vi­ce. Rig­tig man­ge er gla­de for os, og så er der nog­le må­l­grup­per, der er van­ske­li­ge at nå, for­di der er kom­met så man­ge an­dre til­bud. Vi har ik­ke va­e­ret go­de nok til at si­ge: Hvor­dan får vi fat i din lil­le­sø­ster,« sva­rer Git­te Rabøl og fort­sa­et­ter:

»Og til dig, til de 13-15-åri­ge, er det rig­tigt, der har vi ik­ke no­get spe­ci­fikt til­bud. Men vi hå­ber, at der er no­get af alt det an­det, vi la­ver, som kan ap­pel­le­re. Nu får vi en mas­se nye mu­lig­he­der på det di­gi­ta­le. Men vi sy­nes ik­ke, vi spil­der pen­ge­ne. For vi lø­ser en op­ga­ve rig­tig godt for ho­ved­par­ten af be­folk­nin­gen.«

»Når man kig­ger på pro­gram­over­sig­ten, så er der ’Af­tens­howet’ num­mer 456, så nyhe­der, og så kom­mer Hvor­dan kan det va­e­re re­le­vant for DR at ha­ve et bud­get på 3,6 mia., når der ik­ke er så man­ge fra de frem­ti­di­ge ge­ne­ra­tio­ner, der vil se det, men i ste­det går over til YouTu­be og Net­flix? der ’An­tikquizzen’ el­ler ’Kon­ge­ri­gets klo­ge­ste’ – hvor­for bli­ver I ved med at sen­de de sam­me pro­gram­mer i ste­det for at prø­ve no­get nyt? Da jeg var lil­le, var et af høj­de­punk­ter­ne lør­dag af­ten med en god film. Nu er det som om, der ik­ke er no­get – ba­re ge­nud­sen­del­ser,« si­ger Al­ma Hansen.

»Det er der­for, vi har for­skel­li­ge ka­na­ler, der gi­ver an­dre mu­lig­he­der. Og så har vi jo DR TV til li­ge pra­e­cis så­dan nog­le som dig, der sid­der fre­dag el­ler lør­dag af­ten og ta­en­ker, det her er ik­ke no­get for mig. Så kan du gå de­r­ind og sam­men­sa­et­te dit eget pro­gram. Det, ta­en­ker jeg, er me­re ap­pel­le­ren­de for dig end en hver­dags­af­ten på DR1,« for­kla­rer Git­te Rabøl. In­tet DR-fa­el­les­skab »DR er jo me­get kendt for sto­re se­ri­er, for ek­sem­pel ’Ma­ta­dor’. Det gi­ver et fa­el­les­skab med fa­mi­li­en. I dag sy­nes jeg ik­ke, jeg har et DR­fa­el­les­skab med min fa­mi­lie el­ler med mi­ne ve­nin­der. Vi har ik­ke en se­rie, som vi snak­ker om. Det sav­ner jeg,« si­ger Al­ma Hansen.

»Jeg er enig med dig i, at det er su­per­vig­tigt, at fa­mi­li­er­ne kan ha­ve fa­el­les sam­ta­ler om det. Vi kan se på tal­le­ne, at ’X Fa­ctor’ sta­dig er så­dan en ting, hvor man på tva­ers af ge­ne­ra­tio­ner ta­ger dy­nen ind fre­dag af­ten, og så hyg­ger man sig, og mor­mor er med på en te­le­fon. Så der er sta­dig så­dan­ne øje­blik­ke, men du har fuld­sta­en­dig ret i, at der bli­ver fa­er­re, for­di vi hver isa­er føl­ger med i no­get an­det, må­ske på mo­bil­te­le­fo­nen. Men jeg sy­nes, det er vig­tigt, at vi får en fa­el­les sam­ta­le i det her sam­fund,« si­ger Git­te Rabøl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.