DR ta­ber de un­ge

BT - - NYHEDER -

Til dig, til de 13-15-åri­ge, er det rig­tigt, der har vi ik­ke no­get spe­ci­fikt til­bud. Men vi hå­ber, at der er no­get af alt det an­det, vi la­ver, som kan ap­pel­le­re GENERATIONSKLØFT Det er et ka­em­pe pro­blem, at DR ik­ke for­mår at ska­be nok in­ter­es­se for børn og un­ge. Så­dan lød det i går fra po­li­ti­ke­re og eks­per­ter, da DRs frem­ti­di­ge rol­le blev dis­ku­te­ret i Film­hu­set i Kø­ben­havn. De 15-25-åri­ge bru­ger i dag gen­nem­snit­ligt 3 ti­mer og 19 mi­nut­ter dag­ligt på at se vi­deo­ind­hold, for­trins­vis via in­ter­net­tet. Men sam­let set ud­gør de­res brug af DR på net og tv blot 22 mi­nut­ter, hvil­ket sva­rer til 11 pro­cent. Ser man iso­le­ret på den tid, må­l­grup­pen bru­ger på strea­m­ing på in­ter­net­tet, til­fal­der kun tre pro­cent af ti­den DR. Det frem­går af den nye rap­port ’Pu­blic ser­vi­ce de na­e­ste 10 år’, som er ud­ar­bej­det af et sa­er­ligt ud­valg ned­sat af Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et. Og ten­den­sen øges kun af den grup­pe, der i dag er mel­lem 3 og 14 år. De bru­ger i end­nu hø­je­re grad in­ter­net­tet med YouTu­be som det mest po­pu­la­e­re me­die i ste­det for tra­di­tio­nelt tv og DRs di­gi­ta­le plat­for­me. No­to­risk stort pro­blem Om­vendt be­nyt­ter de ae­ld­ste ge­ne­ra­tio­ner sig sta­dig af DRs ka­nal­til­bud. Den­ne generationskløft frem­ha­e­ve­de kul­tur­mi­ni­ster Ber­tel Haar­der (V) i går som en af de stør­ste ud­for­drin­ger, da po­li­ti­ke­re og me­di­e­che­fer mød­tes for at dis­ku­te­re rap­por­ten og DRs frem­tid.

»Det er be­kym­ren­de, hvis der i det­te po­st­fak­tu­el­le sam­fund vok­ser en ge­ne­ra­tion op, der kun bru­ger so­ci­a­le me­di­er, hvor us­an­de på­stan­de fl­o­re­rer i me­get høj grad,« sag­de kul­tur­mi­ni­ste­ren og fort­sat­te:

»Det er et no­to­risk stort pro­blem, som jeg end­nu ik­ke har hørt no­get svar på.«

Me­di­e­eks­pert Keld Re­i­ni­cke, der er med i pu­blic ser­vi­ce-ud­val­get, sag­de, at ge­ne­ra­tions­kløf­ten er »det vig­tig­ste at for­stå in­den for de na­e­ste 10 år«.

»Det hand­ler kun om al­der. Ik­ke hvor man bor osv. Der­for er man nødt til at fin­de på nye til­bud,« for­kla­re­de han.

Til for­å­ret be­gyn­der de po­li­ti­ske for­hand­lin­ger om me­di­e­for­li­get. Her vil Ven­stre bl.a. se på, om man skal ud­li­ci­te­re DRs op­ga­ve med at fan­ge de un­ge, si­ger me­di­e­ord­fø­rer Britt Ba­ger til BT.

»DR er ik­ke lyk­ke­des med det her, så man kun­ne må­ske sa­et­te den op­ga­ve i ud­bud: Hvem kan ram­me de 13-17-åri­ge?«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.